Zorginstituut Nederland geeft extra duiding vergoeding bij vervanging frontelement

Zorgintituut Nederland heeft per brief laten weten dat zij extra duiding geeft wanneer een patiënt recht heeft op vergoeding (basisverzekering jeugdigen) bij de vervanging van een door trauma verloren gegaan frontelement of bij een als verloren te beschouwen frontelement.

Aanleiding was de opmerking van aan ZN over de problemen in de uitvoeringspraktijk met de interpretatie van artikel 2.7 lid 6 van het Besluit zorgverzekering.

ZN stelt in de brief dat:
"De bedoeling van deze regeling is het bieden van tandvervangende hulp aan jeugdigen die voor hun achttiende verjaardag door een trauma een of meer gebitselementen hebben verloren. Het element moet in zijn geheel verloren zijn gegaan. Gebitselementen waarvan alleen (een deel van) de kroon verloren is gegaan vallen hier niet onder. Deze elementen kunnen met een opbouw van plastisch materiaal of een kroon worden gerepareerd.

Het kan echter ook voorkomen dat een frontelement na een avulsie of ernstige luxatie wordt teruggeplaatst en gefixeerd, waarbij de kans op duurzaam behoud gering is. Een belangrijk doel hiervan is de kaakgroei niet te verstoren en het betreffende element zo nodig pas te verwijderen onmiddellijk voor plaatsing van het implantaat. Wanneer vastgesteld en vastgelegd is dat het trauma voor het achttiende jaar heeft plaatsgevonden en de verwijdering voor het drieëntwintigste jaar, is er sprake van verlies van een geheel gebitselement in de zin van artikel 2.7 lid 6 van het Besluit zorgverzekering.

Het kan ook voorkomen dat een frontelement na trauma fractureert op een plaats die maakt dat een zodanig klein deel van de natuurlijke wortel resteert dat daarop geen prothetische constructie meer kan worden geplaatst. Dit resterende deel van de wortel moet worden verwijderd. Echter, om de kaakgroei zoveel mogelijk ongestoord te laten plaatsvinden wordt de verwijdering van deze wortelrest uitgesteld. Wanneer is vastgesteld en vastgelegd dat het trauma voor het achttiende jaar heeft plaatsgehad en de verwijdering voor het drieëntwintigste jaar, is er sprake van verlies van een geheel gebitselement in de zin van artikel 2.7 lid 6 van het Besluit zorgverzekering."

Zie ook de eerdere berichtgeving over dit onderwerp:
Wijzigingen zvw mondzorg per 1 januari 2017