ANT jaaroverzicht 2017

De ANT heeft in 2017 veel bereikt!

De ANT staat voor de tandarts! In 2017 hebben we ons wederom met veel energie en enthousiasme ingezet voor uw belangen. Die inzet wordt door veel tandartsen gewaardeerd en beloond. De  afgelopen jaren heeft de ANT een werkelijk spectaculaire groei doorgemaakt met ruim een verdubbeling van het aantal leden en ook 2017 gaat boven alle verwachting worden afgesloten met een double-digit groei van minstens 15%. Iets waar we heel erg trots op zijn. In 2017 is veel gebeurd: bekijk hieronder wat de ANT het afgelopen jaar van maand tot maand voor u als tandartsen in Nederland heeft betekend.

De ANT denkt out of the box en is niet bang om in actie te komen. De ANT heeft het afgelopen jaar actieve en vooral zichtbare communicatie gehad met scherpe stellingnames.

We hebben twee nieuwe ministers voor VWS gekregen, die we beide welkom hebben geheten met een brief. Daarin hebben we gevraagd op gesprek te komen. Inmiddels hebben we hiervoor een uitnodiging ontvangen voor het eerste kwartaal van 2018.

Taakherschikking stond en staat nog steeds op onze en de politieke agenda, waardoor we ook politieke nieuwsbrieven hebben verstuurd. Daarnaast zijn we druk in onderhandeling met de NZa geweest over de tarieven en prestaties, waarbij we ook uitgebreid aandacht hebben besteed aan het Consumenten Keuze Tarief.

Daarnaast hebben we door het hele jaar vele contactmomenten met onze leden gehad: de workshopavonden, de speciale leden- en informatieavonden in het land en we zijn trots op de ANT-congressen die we dit jaar georganiseerd hebben.

Ook investeren we in de studenten tandheelkunde, de tandartsen van de toekomst. We organiseren lunchcolleges op de universiteiten en hebben dit jaar zelfs de eerste editie van de ANT Dental Games georganiseerd. We hebben weer vele mooie beurzen mogen weggegeven voor studenten die stage gaan lopen in het buitenland.

In 2018 gaan we onverminderd door met de belangenbehartiging van tandartsen. Wij houden u daar naartoe doormiddel van de nieuwsbrief en social media van op de hoogte. Noteer alvast vrijdag 13 april 2018, deze dag vind ons jaarlijks congres ’Imagine your future’ plaats. Een evenement wat u niet wilt missen.

Zonder leden zou de ANT niet bestaan. De ANT wil u daarom hartelijk bedanken voor uw steun als ANT-lid. Zonder u hadden we dit allemaal niet kunnen doen! U zult begrijpen dat we met meer leden nóg meer kunnen bereiken. Als ANT-lid bent u harder nodig dan ooit. Wij kunnen beter voor uw belangen opkomen als wij een nog grotere achterban vertegenwoordigen. En hoe groter, hoe krachtiger ons geluid!

JanuariIn 2016 naar 2017 hebben we een spectaculaire ledengroei gehad! De ANT heeft naast 235 aantal studentleden ook 15% nieuwe tandartsleden mogen verwelkomen, iets waar we heel erg trots op zijn

Op 1 januari 2017 is de wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) in werking getreden. De ANT bericht meerdere malen over de nieuwe wet. De kosten voor aansluiting bij de klachtenregeling en geschilleninstantie zijn begrepen in het ANT lidmaatschap. Vanwege de nieuwe wet heeft vernieuwede de ANT de klachtenflyer.

Taakherschikking staat in januari nog hoog op de politieke agenda. Minister Schippers toont eindelijk bereidheid om het capaciteitstekort van de mondzorg serieus te nemen. De ANT juicht deze toezegging toe omdat wij al jaren aandacht vragen voor het potentiele capaciteitstekort in de mondzorg en de toenemende onevenwichtigheid door de steeds grotere instroom van tandartsen met een buitenlands diploma.

In 2016 startte de ANT de petitie: ‘Blijf af van mijn tandarts’. Eind januari bood de ANT de petitie persoonlijk aan bij de commissie Volksgezondheid van de Tweede Kamer. De beroepsvereniging hoopte minister Schippers hiermee te overtuigen om meer tandartsen op te leiden en in te laten zien dat de voorgenomen taakherschikking in de mondzorg geen constructieve oplossing is. Uiteindelijk hebben bijna 10.000 mensen de petitie ondertekend.

In haar brief aan de Tweede Kamer heeft minister Schippers aangekondigd in gesprek te zullen gaan met alle stakeholders in de mondzorg over het thema taakherschikking. Echter is maar een gedeelte van alle stakeholders uitgenodigd voor een gesprek. De ANT stuurde minister Schippers vervolgens een reactie waarin de ANT zijn verbazing uitspreekt over het uiterst selectieve karakter van de uitnodiging. Daarbij roept de ANT daarom minister Schippers op om alle stakeholders voor het komende gesprek uit te nodigen om te komen tot de door iedereen gewenste brede maatschappelijke discussie over taakherschikking in de mondzorg.

Jan Willem Vaartjes stuurde in januari een belangrijk bericht aan alle studenten tandheelkunde: Heeft de mondhygiënist straks jouw baan? In deze brief legt de voorzitter van de ANT uit wat taakherschikking voor ze zal gaan betekenen.

Februari

Na het aanbieden van de petitie ging onze voorzitter in debat met de voorzitter van de NVM. Het debat sloot goed aan bij het verhaal wat de Tweede Kamerleden net daarvoor hadden gehoord.

Ondanks de brief waarin de ANT minister Schippers oproept om alle stakeholders voor het bestuurlijk overleg uit te nodigen, heeft het overleg in kleine hoedanigheid plaatsgevonden. De ANT was hierbij aanwezig en drong aan om de uitgangspunten van het rapport Linschoten te respecteren en dat het dossier röntgendiagnostiek eerst helemaal op orde gemaakt moet worden.

Minister Schippers van VWS is tijdens het Algemeen Overleg (AO) in de Tweede Kamer flink onder vuur genomen over het dossier taakherschikking. SP-Kamerlid Van Gerven voelde de minister stevig aan de tand naar aanleiding van het WOB-verzoek van de ANT, waaruit is gebleken dat cruciale informatie over opleidingsverschillen tussen mondhygiënisten en tandartsen met betrekking tot röntgendiagnostiek is weggelaten.

Minister Schippers heeft de vertegenwoordigers van de drie universiteiten Tandheelkunde en de vier hogescholen (hbo mondzorgkunde) uitgenodigd voor het “overleg opleidingen tandheelkunde en mondzorgkunde”. Ook de ANT was aanwezig. De minister maakt daarmee een begin met de uitvoering van de afspraak van 7 februari jl. om te onderzoeken of een breed gedragen consensus kan worden bereikt over een mogelijke taakherschikking.

De ANT stuurt samen met andere partijen in de mondzorg een brandbrief aan de politiek waarin we extra aandacht vragen voor de mondzorg van kwetsbare ouderen.

De ANT sluit zich aan als hoofdsponsor van de Dental Runners. De Dental Runners is een hardloopteam van tandartsen, kaakchirurgen, orthodontisten en studenten Tandheelkunde.

MaartDe ANT heeft de Stemwijzer Mondzorg gemaakt om u te helpen bij het kiezen met stemmen. De stemwijzer is gebaseerd op de inhoud van gesprekken die de ANT met politici heeft gevoerd en op hun uitspraken tijdens de recente debatten. 

Het ANT-congres had een hoge opkomst en er waren veel enthousiaste reacties. Dit jaar was het thema Restauratieve tandheelkunde voor de algemeen practicus. Sprekers Erik-Jan Muts, Marta Ilik en de speciaal uit het Italiaanse Genua overgekomen Riccardo Ammannato namen de congresbezoekers mee in de planning en uitvoering van onderscheidende directe en indirecte composietrestauraties. Op zaterdag 18 maart was er bovendien een door Ammannato gegeven hands-on cursus waarin de deelnemers de besproken technieken van de voorgaande dag onder begeleiding konden uitvoeren.

Ook vond het ANT-studentencongres plaats. Zo’n 180 bijna-afgestudeerden en starters woonden het congres in het ACTA bij, dat geheel in het teken stond van een smooth carrièrestart.

Er komt een einde aan de verwarring orthodontist en beugelende tandarts. Tandartsen die zich extra hebben verdiept in beugelbehandelingen gaan zich ‘tandarts voor orthodontie’ noemen. Andere aanduidingen, die regelmatig voor patiënten verwarring met orthodontisten veroorzaken, gaan tot het verleden behoren. Dat heeft de ANT samen met een aantal beroepsverenigingen afgesproken.

AprilDe ANT heeft zich hard gemaakt dat de machtigingsaanvragen en declaraties van de wet langdurige zorg (wlz) nu digitaal verwerkt kunnen worden. 

Mei

Omdat de IGJ extra controles uitvoert (met name vanwege het KEW-dossier en het veilig werken met straling) heeft de ANT een duidelijke handleiding gemaakt waarmee u kunt zien waar de IGJ op controleert en of u aan alle wet- en regelgeving voldoet. Ook heeft de ANT hulp en tips geboden bij een materiële controle.

Het uitgestelde overleg van VWS heeft plaatsgevonden tussen de opleiders in de mondzorg en de drie belangenverenigingen KNMT, ANT en NVM. Voor de ANT blijft het uitgangspunt dat geen voorbehouden handelingen worden vrijgegeven zonder dat de mondhygiënisten aantoonbaar en op hetzelfde niveau zijn geschoold als de tandartsen. 

JuniDe ANT vraagt aan informateur dhr. Tjeenk Willink om bij de onderhandelingen van de nieuwe kabinetsformatie het belang van een goede mondzorg voor alle Nederlanders mee te nemen. Een goede mondgezondheid is immers van het grootste belang voor zowel het toekomstige welzijn als de welvaart van het land en dat is precies waar de kabinetsonderhandelingen over dienen te gaan. Meer concreet vraagt de ANT om het dreigende tekort aan in Nederland opgeleide tandartsen aan te pakken omdat dit grote impact zal gaan hebben op de toegankelijkheid en de kwaliteit van de mondzorg. Dhr. Tjeenk Willink geeft aan de brief onder de aandacht te gaan brengen van partijen, zodat zij deze bij hun voorbereidingen in de onderhandelingsfase kunnen betrekken.

Het vakblad Dentz is vernieuwd. Het blad wordt vormgegeven als een glossy, met de nadruk op fotografie, vormgeving en gevoel.

De Roparun wordt georganiseerd en de Dental Runners zijn daar voor de zevende keer bij! Het tandartsenteam haalt dit jaar ruim €15.000,- voor het goede doel. De ANT is dit jaar hoofdsponsor van het team.

De eerste editie van de ANT Dental Games is ontzettend succesvol verlopen. Integratie was het thema van deze avond. Studenten van alle drie de tandheelkundefaculteiten vertrokken richting Zwolle om elkaar beter te leren kennen tijdens deze geweldige gezamenlijke activiteit.

De ANT publiceert een lijst met onderwerpen waar we voor gestreden hebben bij de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZa). Op de ANT-website is te lezen wat er niet door de NZa is overgenomen.

Duidelijk wordt dat op 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking treedt. De ANT heeft de belangrijkste wijzingen voor u op een rij gezet. De ANT heeft 10 do's and don'ts opgesteld die u moet weten over de meldplicht datalekken. Deze 10 regels bieden houvast op het moment dat een datalek zich voordoet binnen uw praktijk. 

JuliPer 1 juli 2017 is de nieuwe Arbowet van kracht geworden. De ANT heeft uitgezocht wat de belangrijkste wijzigingen van de Arbowet voor u als praktijkhouder betekenen.

De ANT start met het ANT-nieuws in 1 minuut. Het ANT-nieuws in 1 minuut wordt gepresenteerd door Roxana, Lisa en Milou, zij wisselen elkaar wekelijks af. Het drietal presentatoren zijn allen tandheelkundestudent aan het ACTA en in de volgende nieuwsbrief stellen zij zich graag aan u voor.

AugustusDe NZa heeft aangekondigd dat er gerichte bezoeken worden gebracht aan geselecteerde tandartspraktijken om te controleren op de declaratie C22 (Aanvullende medische anamnese na (schriftelijke) routinevragen). De ANT heeft hiervoor een checklist met tien do’s & don’ts bij een NZa-controle.

September

Achmea verliest de rechtszaak tegen de VvAA betreft de zaak over het combineren van V21-V60. De ANT heeft de advocaten van VvAA vakinhoudelijk ondersteund bij deze zaak. De ANT is op zich redelijk tevreden met de materiele uitkomst van het hoger beroep; juridisch gezien betreurt de ANT dat niet alle grieven van Achmea in het hoger beroep zijn verworpen. Van de aanvankelijke drie claims van Achmea is uiteindelijk slechts de kleinste overeind gebleven. Overigens is de ANT van mening dat ook dit niet had gehoeven en bovendien dat de uitspraak van de rechter in eerste aanleg voor het veld helder en duidelijk was, waar de uitspraak van het Hof nu juist weer twijfel en mist creëert.

Minister Schippers heeft middels een brief aan de Voorzitter van de Tweede Kamer aangegeven dat zij de beslissing over het doorzetten van de AMvB taakherschikking doorschuift naar haar opvolger. De ANT vindt het echter onbegrijpelijk dat de minister in haar brief schrijft dat het voor haar “helder” is dat de hbo-opleidingen mondzorgkunde qua opleiding van voldoende niveau zijn om de drie voorbehouden handelingen zelfstandig door mondhygiënisten te laten uitvoeren. Het onderzoek naar verschillen in opleiding, dat op aandringen van de ANT kwam, is voor een dergelijk grote stelselwijziging te oppervlakkig uitgevoerd. Echte inhoudelijke experts zijn niet geraadpleegd, belemmeringen die de decanen van de universiteiten zagen zijn genegeerd en de beweringen van de hbo-opleidingen zijn zonder onderzoek overgenomen.

De ANT heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) een brief gestuurd waarin we onze zorgen uitten over de wijze waarop de NZa haar controles uitvoert inzake prestatiecode C22. Volgens de ANT is  het aan de tandarts om in te schatten of een aanvullende medische anamnese nodig is. Het kan niet zo zijn dat de NZa zich achteraf hierover een oordeel vormt en daar eventueel consequenties aan verbindt. 

Oktober

De ANT steunt het Gouden BoekjeWiwi Wit – het leven van een kindertand’. Leden die hebben aangegeven het boekje te willen ontvangen, krijgen een gratis boekje opgestuurd. Het Gouden Boekje stimuleert een optimale mondverzorging van jongs af aan. In ‘Wiwi Wit – het leven van een kindertand’ raken kinderen van 4-8 jaar, de doelgroep waarin een optimale mondverzorging van jongs af aan dient te worden gestimuleerd, vertrouwd met tandarts en mondhygiënist en wordt vooral het belang van napoetsen benadrukt.

Onderzoeksbureau Panteia heeft van VWS en OCW de opdracht gekregen om een grootschalig onderzoek te doen naar de huidige capaciteit in de mondzorg en de ontwikkeling van vraag en aanbod de komende 10 jaren. De ANT is enorm geschrokken van de opzet, het niveau en het gebrek aan professionaliteit en de fraudegevoeligheid rond het onderzoek. Gebleken is dat net gehouden enquête zo lek is als een mandje. Met als gevolg dat het heel makkelijk is om fraude te plegen en de uitkomsten te manipuleren. Daarmee staat voor ons vast dat de uitkomsten niet betrouwbaar zullen zijn en dat er geen verantwoorde conclusies zijn te trekken. Het rapport, dat in december moet worden opgeleverd, hoeft wat de ANT betreft dan ook niet meer geschreven te worden.
 

NovemberDe ANT heeft twee verschillende brieven gestuurd aan de nieuwe ministers van VWS, minister Bruins en minister de Jonge. In deze brieven heet de ANT beide ministers van VWS van harte welkom. In de brief naar minister Bruins heeft de ANT aangegeven dat ze er naar uit ziet om met de minister samen te gaan werken. Ook hoopt de ANT de komende vier jaar enorme slagen te kunnen maken ten behoeve van de mondzorg en die van de Nederlandse patiënten in het algemeen. In de brief aan minister de Jonge, die onder andere kwetsbare groepen in zijn portefeuille heeft zitten, heeft de ANT aangegeven graag met hem in gesprek te gaan over de mondzorg voor met name de jeugd en ouderen in Nederland. 

De ANT heeft het initiatief genomen is gestart met het voorbereiden van een pilot waarin tandartsen aangesloten worden op het Landelijk Schakelpunt (LSP) om op een eenvoudige manier altijd over actuele medicatiegegevens te beschikken.

Vanaf 2018 bent u verplicht om de consument te informeren over de prijzen van de materiaal- en (tand)techniek die u gebruikt. Om aan deze publicatie verplichting te voldoen kunt u de prijslijst van uw tandtechnieker uitprinten en daarnaast op uw website plaatsen. De ANT heeft daarnaast om u te ontzorgen en de consument beter te helpen een gratis sjabloon ontwikkeld.

De ANT heeft aangegeven ook voor komend jaar de organisator en hoofdsponsor van de Dental Runners te zijn.

De ANT verzoekt de minister om cosmetische tandheelkunde vrij te stellen van regulering. De ANT wil dat op korte termijn cosmetische tandheelkunde niet meer gebonden is aan maximumtarieven en wordt vrijgesteld van elke regulering. De huidige spelregels zijn een forse rem op innovatie in de mondzorg en patiënten moeten noodgedwongen naar het buitenland voor een dergelijke behandeling.

DecemberACTA heeft middels een brief laten weten dat het voorgenomen experiment taakherschikking vooralsnog onwenselijk is. Aan de voorwaarden voor die nieuwe bevoegdheid wordt namelijk in het beoogde experiment nog niet voldaan. Hoogleraren en universitair hoofddocenten van ACTA zijn van mening dat het starten van een taakherschikkingsexperiment, zolang niet aan bedoelde randvoorwaarden wordt voldaan, onwenselijk is. In dat geval stelt ACTA dat een veilige behandeling van patiënten, de kwaliteit van zorg en de doelmatigheid van zorg onvoldoende geborgd is. De ANT is blij met dit duidelijke standpunt van ACTA. De ANT heeft van meet af aan gewezen op deze risico's.

Ook tijdens de overstapperiode dit jaar merken we een overduidelijke groei in het ledenaantal! Op dit moment hebben we al veel nieuwe tandartsen erbij en dit zal nog verder toenemen aangezien de meeste leden zich pas eind december bij ons inschrijven.