ANT jaaroverzicht 2019

In de maand augustus zat de ANT, ondanks de vakantieperiode, zeker niet stil. Zo heeft ook deze zomer weer de Al Wali Foundation met hulp van de ANT mooie dingen kunnen verwezenlijken in Indonesië, was de pilot waarbij verzekeraar DWS ouders van kinderen die, ondanks de dekking van de basisverzekering, de tandarts niet bezoeken op aansturen van de ANT aanschreef een groot succes en was de ANT natuurlijk weer aanwezig tijdens de introductieweken van de nieuwe studenten Tandheelkunde.

Met behulp van de ANT heeft de Al-Wali Foundation wederom mooie dingen weten te realiseren in Indonesië
Met behulp van de ANT heeft de Al-Wali Foundation wederom mooie dingen weten te realiseren in Indonesië. Net als vorig jaar zijn de ANT en de Al-Wali Foundation ook dit jaar met een groep studenten tandheelkunde, (studenten) mondhygiënisten en tandartsen naar Indonesië gegaan om de bevolking daar te helpen met hun mondverzorging.

Codes M80 en M81 vallen niet onder tandheelkundige hulp voor jeugdigen
De codes M80 en M81 vallen niet onder de aanspraak tandheelkundige hulp voor jeugdigen tot 18 jaar, zo besluit Het Zorginstituut Nederland. De codes staan per 1 januari 2020 nieuw in de tariefbeschikking van de Nederlandse Zorgautorieteit.

SP-gemeenteraadslid Inge Verdaasdonk spreekt gemeente aan op verantwoordelijkheid in jeugdmondzorg
Het Algemeen Dagblad plaatste onlangs een artikel met als titel 'SP wil dat arme kinderen in Breda ook naar tandarts kunnen'. Het artikel meldt dat SP-gemeenteraadslid Inge Verdaasdonk vindt dat de gemeente Breda moet zorgen dat met name kinderen uit arme gezinnen toch naar de tandarts kunnen. Ook uit ze haar wens dat de tandarts beter bereikbaar wordt voor kinderen in armoede. Uit het contact dat de ANT met Verdaasdonk heeft gehad blijkt dat zij college en wethouders heeft aangesproken op hun verantwoordelijkheid om het tandartsbezoek onder kinderen van met name financieel minder draagkrachtige ouders te stimuleren. De SP Breda en de ANT hebben het voornemen om de mogelijkheden te bekijken om dit lokaal te bereiken.

Toestemming patiënt niet nodig bij overdracht patiëntendossier praktijkoverdracht
Volgens de AVG wetgeving zou iedere patiënt expliciet toestemming moeten geven bij praktijkoverdracht. De Autoriteit Persoonsgegevens heeft recent laten weten dat dit niet langer nodig is.

Verzoek ANT aan DSW om jeugd naar de tandarts te krijgen heeft groot effect
In de tweede helft van 2018 heeft de ANT tijdens periodieke overleggen met zorgverzekeraars aandacht gevraagd voor de jeugd die de tandarts niet bezoekt. De zorgverzekeraars weten wie deze kinderen zijn en kunnen ze eenvoudig bereiken, was het idee. Uiteindelijk is DSW de enige verzekeraar geweest die concreet werk gemaakt heeft van ons eenvoudige verzoek: schrijf ouders van kinderen die de tandarts niet bezoeken aan en wijs ze op het recht op vergoeding vanuit de basisverzekering.

Evaluatie Wkkgz laat zien dat laagdrempelige klachtafhandeling goed werkt
Het Nivel heeft in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport een evaluatie uitgevoerd over de Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg (Wkkgz). Dit is de tweede monitor. Uit het rapport blijkt dat laagdrempelige klachtafhandeling bij zorgaanbieders goed werkt, maar soms nog erg geformaliseerd is.

ANT op de introductieweken Tandheelkunde
De introductieweken voor nieuwe studenten Tandheelkunde zijn in volle gang. Natuurlijk bezochten we ook dit jaar weer de Radboud Universiteit in Nijmegen, de Rijksuniversiteit in Groningen en het ACTA in Amsterdam om de eerstejaars studenten enthousiast te maken over waar de ANT voor staat. Zoals te zien op de foto hebben de studenten hun liefde voor de ANT nu al 'vereeuwigd'. Bekijk een sfeerimpressie op onze Facebook pagina.
 

In april was de ANT goed in zicht bij de studenten, van een studentenraad tot de drie ANT Kickstartdiners in de drie faculteitssteden. Ook heeft de ANT, samen met meerdere beroepsverenigingen, middels een brief bezwaar gemaakt tegen het beleid van Zilveren Kruis dat tandartsen geen verwijzer kunnen zijn naar orofaciaal fysiotherapeuten.

ANT-Studentenraad
De tweede ANT-Studentenraad was weer een inspirerende en productieve dag voor zowel de ANT als haar raadsleden. De ANT-Studentenraad is vorig jaar opgezet om een brug te slaan tussen de ANT als beroepsvereniging en studenten tandheelkunde. Tijdens de tweede raadsavond werden onderwerpen als het speelveld van de tandarts, de communicatie richting studenten tandheelkunde, opleiding en nog veel meer besproken.

ANT Kickstartdiner
In april zijn in de drie faculteitssteden ANT Kickstartdiners georganiseerd. De dynamic network dinners waren een groot succes. Onder het genot van een luxe vijfgangen sit down diner waren verschillende inspirerende sprekers te horen. In Amsterdam gaf de voorzitter van de ANT, Jan Willen Vaartjes, een kijkje in de toekomst van de tandheelkunde. In Nijmegen hield bestuurslid Richard Suy een praatje en in Groningen was bestuurslid Ravin Raktoe de afgevaardigde ANT spreker. Het waren interactieve avonden met meerdere verrassingselementen. De dynamic network dinners werkten toe naar het veelbelovende ANT Kickstart 360 Young Professional congres op 15 juni 2019. Stap die dag aan boord van de imposante OceanDiva Original te Amsterdam en laat je in nautische sferen meevoeren op een dag vol spektakel.

Tandartsen geen verwijzer naar (orofaciaal) fysiotherapeut, beroepsverenigingen maken bezwaar
Meerdere beroepsverenigingen, waaronder de ANT, hebben middels een brief bezwaar gemaakt tegen het beleid van Zilveren Kruis dat tandartsen geen verwijzer kunnen zijn naar orofaciaal fysiotherapeuten. Tandartsen en orofaciaal fysiotherapeuten zijn namelijk onlosmakelijk met elkaar verbonden. Nu het beleid van Zilveren Kruis aangeeft dat tandartsen geen verwijzer kunnen zijn, is dit een ontkenning van de zorgvuldig opgebouwde samenwerking tussen tandartsen en fysiotherapeuten. Daarbij is het beleid niet tijd- en kosteneffectief en schadelijk voor de zorg. De beroepsverenigingen roepen daarom op om deze beleidsregel onmiddellijk te schrappen.

ANT doet voorstel over tonen van BIG-nummer
De ANT is samen met andere partijen in gesprek gegaan met het ministerie van VWS over de nieuwe regeling die zorgverleners verplicht om per 1 juli 2019 hun BIG-registratie kenbaar te maken in al hun professionele uitingen. De ANT wil bijdragen aan de verbetering van de toegankelijkheid van het BIG-register, zonder lastenverzwaring voor de tandarts. Wij hebben daarom voorgesteld de AMvB zodanig te wijzigen dat een beroepsbeoefenaar uitsluitend verplicht wordt om het BIG-nummer kenbaar te maken op de website of bij opvraging van het BIG-nummer. Wij vragen de minister om in genoemde conceptnotitie uitdrukkelijk in te gaan op het voorstel en het veld overigens ook een redelijke implementatietermijn te geven alvorens de wijziging in werking zal treden.
 

Maart stond vooral in het teken van de wijziging in de wet BIG, waardoor tandartsen verplicht hun BIG-nummer aan patiënten moeten tonen. Jan Willem Vaartjes werd geïnterviewd door Radio 5 over het tandartsentekort in Nederland. Verder doneerde de ANT 2000 boekjes over het onderwerp mondzorg aan Voedselbanken Nederland.

Radio 5 met voorzitter ANT
Aan het begin van de maand werd ANT-voorzitter Jan Willem Vaartjes geïnterviewd door Radio5 over het tandartsentekort in Nederland. Het interview duurde ruim 4 minuten. 

Donatie
De ANT heeft 2000 boekjes ‘Wiwi wit – het leven van een kindertand’ gedoneerd aan Voedselbanken Nederland. Het boekje is speciaal bedoeld voor kinderen van 4-8 jaar, de doelgroep waarin een optimale mondverzorging van jongs af aan moet worden gestimuleerd. Ze raken via het boekje op een leuke manier vertrouwd met de tandarts. In het boekje wordt vooral het belang van napoetsen benadrukt. De ANT nam 2000 boekjes af waarna we op zoek gingen naar een goede eindbestemming. Voedselbanken Nederland bleek interesse te hebben in alle boekjes. We hopen dat het boekje veel ouders en kinderen inspireert en stimuleert om goed voor hun tanden te zorgen. 

ANT roept op tot aanpassen AMvB Wet BIG
Door een wijziging in de wet BIG zijn BIG-geregistreerde zorgverleners per 1 april 2019 verplicht hun BIG-nummer actief bekend te maken. De patiënt zou op deze manier gemakkelijker kunnen onderzoeken of een zorgverlener BIG-geregistreerd is.

De maatregel houdt geen rekening met de administratieve en financiële consequenties voor zorgverleners. De ANT is van mening dat van alle uitingen een vermelding op de praktijkwebsite zou moeten voldoen. Ook is de ANT het niet eens met het korte tijdsbestek waarin BIG-geregistreerden moeten voldoen aan deze eis. Bovendien is het zeer ongebruikelijk om al een ingangsdatum van een AMvB vast te stellen voordat deze is gepubliceerd.

Daarom heeft de ANT samen met verschillende beroeps- en brancheorganisaties een brief gestuurd aan minister De Jonge (VWS) met de oproep om de wet aan te passen. VWS heeft in overleg met de koepelorganisaties in de zorg besloten de maatregel voorlopig niet te laten handhaven door de Inspectie. 

ANT adviseert minister Bruins waardoor privacy patiënt gewaarborgd blijft
In december kwam het wetsvoorstel ‘Wet Marktordening Gezondheidszorg in verband met het verbeteren van toezicht opsporing, naleving en handhaving’ bij de Eerste kamer binnen. Als reactie stuurde de ANT de Eerste Kamer een brief met de constatering dat er in het wetsvoorstel sprake is van een disbalans tussen enerzijds de zorgverzekeraar en anderzijds de zorgaanbieder.

De Eerste Kamer uitte haar bezwaren, waarna minister Bruins aangaf een novelle in te gaan dienen met een viertal wijzigingen. Als input voor deze novelle heeft de ANT minister Bruins een brief gestuurd met het advies twee aanvullende maatregelen mee te nemen in de novelle waarmee de bezwaren van de Eerste Kamer grotendeels worden weggenomen.

De ANT adviseert met een passende financiële sanctie te komen die een voldoende afschrikwekkende werking heeft voor zorgverzekeraars indien zij – achteraf gezien -  zonder afdoende grond inzage willen in het medisch dossier van een patiënt. Indien blijkt dat de zorgverzekeraar ten onrechte gegevens heeft opgevraagd, dan moet dit tot gevolg hebben dat de zorgverzekeraar deze gegevens niet mag gebruiken in het kader van het lopende onderzoek.

Deze twee adviezen, gecombineerd met de wijzigingen die minister Bruins wil doorvoeren, zijn in de optiek van ANT voldoende om de privacy van de patiënt te bergen en de zorgaanbieder in kwestie niet langer in een onmogelijke positie wordt gebracht.


Ook in februari duurde de VGZ-kwestie van de vorige maand voort. Belangrijk deze maand was tevens het advies van het Capaciteitsorgaan die meer opleidingsplekken Tandheelkunde adviseerde.

Kamagurka zat er weer niet ver naast
Begin februari verscheen het tussentijds advies van het Capaciteitsorgaan. Het Capaciteitsorgaan heeft onderzoek uitgevoerd naar de capaciteit in de mondzorg. In het rapport wordt geadviseerd om, vanwege het tandartsentekort, 311 opleidingsplaatsen Tandheelkunde te financieren i.p.v. de huidige 240 plekken. Dit is een stijging van bijna 30%. Hoewel de stijging minder is dan de ruim 60% die Panteia aanbeval in juni vorig jaar, blijft de boodschap zeer duidelijk: er is een fors capaciteitsprobleem in wording. De ANT heeft minister Bruins opgeroepen het nieuwe (tussentijdse) rapport en advies van het Capaciteitsorgaan serieus te nemen. Als reactie op de publicatie van het rapport heeft SP-Kamerlid Van Gerven vragen gesteld aan minister Bruins. Bruins heeft in het beantwoorden van deze vragen Van Gerven wederom met een kluitje het riet in gestuurd met zijn (gebrek aan) antwoorden op de vragen over het onderzoeksadvies.


VGZ implantologie kwestie duurt voort
De ANT heeft zowel bij VGZ als bij de NZa haar zorgen kenbaar gemaakt ten aanzien van de ‘Overeenkomst implantologie’ en de vraag of VGZ hierbij heeft voldaan aan haar zorgplicht. De ANT is van mening dat de interpretatie die VGZ hanteert voor haar eigen polisvoorwaarden onjuist en misleidend is richting haar verzekerden. Dit zal de ANT binnenkort aankaarten bij de NZa en/of de AFM. Nu het blijkt te gaan om het onjuist informeren van verzekerden / consumenten sluiten wij niet uit dat dit laatste punt valt onder de jurisdictie van de AFM. Dit is de ANT momenteel aan het onderzoeken. De ANT zou graag met VGZ in gesprek willen gaan, maar alleen als VGZ publiekelijk (middels een bericht in de Telegraaf en op de website van VGZ) terugkomt op het eerdere bericht over woekerwinsten en implantaten.

Handhavingsverzoeken NZa
In vervolg op de gedane handhavingsverzoeken (over de zorgplicht van VGZ en ten aanzien van code J33) heeft de ANT de NZa schriftelijk gewezen op de hoogstwaarschijnlijk misleidende wijze waarop VGZ het aantal gecontracteerde zorgaanbieders presenteert op haar website. Bij zowel de verzekerde als de NZa wordt hierdoor mogelijk een verkeerd beeld geschetst van de door VGZ ingekochte zorg. De ANT vindt dit een onacceptabele situatie en gaat er vanuit dat de NZa deze visie deelt. Wij hebben de NZa daarom verzocht de handhavingsverzoeken voortvarend op te pakken.

ONVZ
ONVZ heeft begin dit jaar controlebrieven gestuurd aan tandartsen waarin specificatie van materiaal-  en/ of techniekbonnen werd opgevraagd. In het geval dat de techniek is betrokken bij een partij die deze niet zelf heeft gemaakt, vroeg ONVZ de tandarts ook de nota te verstrekken die haar leverancier van haar leverancier heeft ontvangen. De ANT heeft ONVZ er op gewezen dat de uitvraag gegevens betreft waar de tandarts zelf niet toe gerechtigd is en de tandarts om die reden ook niet gevraagd kan worden deze gegevens te verstrekken. De uitvraag is voor nu daarom ‘on hold’ gezet. 

Omdat tandartsen gegevens hebben verstrekt waar eigenlijk geen toestemming voor was, maakt de ANT zich zorgen dat er mogelijk sprake is van datalek. ANT heeft om die reden de namen van de betreffende tandartsen opgevraagd om haar leden hierover te kunnen aanschrijven en hen tijdig een melding te kunnen laten doen van een mogelijk datalek bij Autoriteit Persoonsgegevens. De wijze waarop ONVZ haar controle nu insteekt voldoet in de visie van de ANT niet aan de vigerende wet- en regelgeving. De ANT heeft ONVZ daarom verzocht de resterende praktijken te berichten dat hij de gegevens bij de verzekerden zelf zal opvragen. Binnenkort zullen ANT en ONVZ samen zitten om de kwestie uit te spreken.

Omstreden Netflix-documentaire ‘Root Cause’ verwijderd
Tandartsen, tandartsspecialisten en tandartsverenigingen wereldwijd maken zich zorgen over de negatieve impact van de Australische documentaire Root Cause op Netflix. De Netflix-documentaire gaat over de 10-jarige zoektocht van de hoofdpersoon naar de oorzaak van zijn chronische ziekten. De man koppelt een hele reeks aandoeningen, van kanker tot hartkwalen en andere levensbedreigende ziektes aan zijn wortelkanaalbehandeling. De documentaire verspreidde door de desinformatie omtrent wortelkanaalbehandelingen angst en onrust onder de bevolking. De American Dental Association, American Association of Endodontists en American Association of Dental Research hebben daarom in een brief gewaarschuwd voor de gevolgen van deze desinformatie. Ook de ANT heeft haar zorgen geuit over de documentaire middels een brief aan Netflix. De documentaire is inmiddels verwijderd van Netflix. Netflix heeft zelf nog niet gereageerd op het verwijderen van Root Cause.

HKZ-norm Mondzorg
Stichting Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling (HKZ) heeft de HKZ-norm Mondzorg vernieuwd in samenwerking met de werkgroep waaraan tandartsen, orthodontisten, mondhygiënisten en andere deskundigen uit de mondzorgbranche – waaronder de ANT – aan deel nemen. De norm en het bijbehorende document met de regels voor toetsing zijn deze maand goedgekeurd door het Centraal College van Deskundigen voor Zorg & Welzijn. De norm gaat nu de redactionele fase in en wordt waarschijnlijk in maart beschikbaar.  Bij ontwikkeling van de nieuwe norm heeft de ANT zich ingezet voor de praktische toepasbaarheid en het voorkomen van onnodige regeldruk. De toetsing is nu globaler en efficiënter en de herbeoordeling is verlengd van 3 naar 5 jaar.

ANT roept op tot uitstel AMvB Wet BIG
Door wijzigingen in de Wet BIG is deze maand bekend gemaakt dat BIG-geregistreerde zorgverleners per 1 april 2019 verplicht hun BIG-nummer actief bekend moeten maken. Verschillende beroepsorganisaties in de zorg, waaronder de ANT, zijn het niet eens met het korte tijdsbestek waarin BIG-geregistreerden moeten voldoen aan deze eis. Er is onvoldoende duidelijkheid wat er van een beroepsbeoefenaar wordt verlangd. Ook is de tijd waarin dit gedaan moet worden niet voor iedere zorgverlener realistisch. Zij kunnen in sommige gevallen afhankelijk zijn van externe partijen waarmee wordt samengewerkt, zoals softwareleveranciers. Bovendien is het zeer ongebruikelijk om al een ingangsdatum van een AMvB vast te stellen voordat deze is gepubliceerd. De ANT heeft daarom samen met verschillende beroeps- en brancheorganisaties een brief gestuurd aan minister De Jonge (VWS) met de oproep om de inwerkingtreding van zowel het bekendmaken van het BIG-nummer als de bijbehorende AMvB, uit te stellen.


Januari is een veelbewogen maand gebleken. De politiek zat niet stil, de AMvB taakherschikking ligt nog steeds ter discussie en de ANT heeft opnieuw de implantologie-overeenkomsten van VGZ aan de kaak gesteld door inzichtelijk te maken dat VGZ niet voldoet aan haar zorgplicht. Verder zijn er twee nieuwe services voor leden gepresenteerd; ANT-ZIVVER en Mondzorgkosten.nl.

ANT-ZIVVER
Dat veilig communiceren voor zorgverleners belangrijk is behoeft geen betoog, maar moet wel het nodige voor geregeld worden. Vorige jaar is de ANT gestart met een pilot ‘secure mailen’. Op basis van onze ervaringen en de ontvangen feedback hebben we een partnerschap met ZIVVER gesloten en ontzorgen we u als lid met een ANT-ZIVVER-account, zonder extra kosten.

Om vertrouwelijke informatie veilig en makkelijk te delen met andere zorgprofessionals en patiënten, zijn gewone mail- en chatdiensten die vaak worden gebruikt niet geschikt. Met ANT-ZIVVER kunnen vertrouwelijke gegevens veilig worden gedeeld, waarbij gemak centraal staat. De ANT heeft vrijwel alle dentale software leveranciers bereid gevonden ANT-ZIVVER te integreren in hun programma’s. Daarnaast is er natuurlijk ook de koppeling met Outlook.

De service van ANT-ZIVVER is uniek: de oplossing voorkomt menselijke fouten bij het verzenden van gevoelige gegevens, voorkomt toegang door hackers of derden en stelt gebruikers in staat berichten in te trekken en automatisch fouten te melden. Hierdoor behouden gebruikers de controle voor, tijdens en na het delen van informatie. ZIVVER noemt dat “Triple Safe”.

Jan Willem Vaartjes, voorzitter van de Associatie Nederlandse Tandartsen: “Als praktijkeigenaar is het voor mij heel belangrijk dat ik veilig mails kan versturen en ontvangen met ons eigen e-mailadres. Het was snel geregeld en werkte meteen in mijn dentale softwarepakket. Patiënten kunnen nu AVG-proof digitale facturen en begrotingen van ons krijgen. Ook kan ik makkelijk veilig communiceren met de tandartsen die bij ons werken. Een belangrijk pluspunt van ANT-ZIVVER is ook de zogenaamde conversatiestarter. Met de link naar deze service onderaan onze herinneringsmails kunnen patiënten altijd veilig reageren en eventuele medische vragen stellen.”

Mondzorgkosten.nl
ANT lanceerde in januari de beta-versie van de website Mondzorgkosten.nl. Dé website die patiënten helpt hun tandartsrekening te ‘ontcijferen’. Om aan de vraag naar transparantie in de samenleving te kunnen voldoen, zonder als tandarts daarmee met extra werk te worden opgezadeld, heeft de ANT de website gemaakt zodat patiënten meer inzicht krijgen in de tandartsrekening en zo de informatie-asymmetrie te verkleinen.

De nieuwe website licht patiënten toe welke tandartscodes er zijn, hoe tandartsen deze kunnen toepassen en wat de codes betekenen. Ook wordt er uitgelegd wat materiaal- en techniekkosten inhouden en hoe deze verwerkt kunnen zijn in de tandartsrekening. U kunt uw begrotingen voorzien van een link naar Mondzorgkosten.nl, om vragen van patiënten te ondervangen.

Voor extra verduidelijking heeft de ANT zelfs voorbeeldbehandelingen op de website staan en patiëntprofielen ontwikkeld. Deze profielen laten voorbeeldpatiënten zien met verschillende gebitstoestanden. Patiënten kunnen zichzelf aan de hand van deze profielen vergelijken en kijken waarom zij per jaar meer of minder geld kwijt zijn aan de tandarts dan andere patiënten.

“Mislukte” endodontische behandelingen in context geplaatst
Op 2 januari rapporteerde RTL Nieuws over mislukte endodontische behandelingen. Jan Willen Vaartjes werd hierover geïnterviewd op BNR Nieuwsradio, waar hij haarfijn de cijfers van in context plaatste.

De afgelopen 20 jaar zijn de technieken en de mogelijkheden rondom de endodontische behandelingen toegenomen en ook verbeterd. Het behoort tot één van de meer ingewikkeldere behandelingen die een tandarts kan uitvoeren. De ANT vindt het an sich niet vreemd dat deze behandelingen de meeste klachten met zich meebrengen. In de praktijk ligt het succes van een endodontische behandeling boven de 90% en jaarlijks worden er zo’n 450.000 endodontische behandelingen verricht. In het RTL-onderzoek  werden 142 zaken van veroordeelde tandartsen bekeken, waarbij 20 zaken betrekking hadden op een wortelkanaalbehandeling, oftewel 14%. Dit aantal is volgens de ANT dus goed te verklaren.

AMvB taakherschikking bij Raad van State
Ook werd in januari de AMvB taakherschikking ter advies aan de Raad van State voorgelegd. De minister is verplicht dit advies te vragen, echter niet om het te volgen. Het toetsingskader dat de Raad hanteert, omvat een juridische-, een wetstechnische- en een beleid-analytische toets. De ANT heeft vandaag een uitgebreide zienswijze neergelegd bij de Raad om aan te geven dat de voorgenomen AMvB op die drie getoetste  terreinen tekort schiet en dat alleen een negatief advies recht doet aan het beleidsvoornemen. Wanneer de minister het advies van de Raad van State niet opvolgt, zal hij moeten motiveren waarom.

VGZ implantologie overeenkomst 2019-2021
Begin van de maand constateerde de ANT dat zorgverzekeraar VGZ niet voldoet aan haar zorgplicht. In grote delen van Nederland staan patiënten die een implantaat of klikgebit nodig hebben daardoor in de kou. Als gevolg hiervan hebben wij een brandbrief gestuurd aan VGZ en bovendien de NZa op de hoogte gebracht. In de media werd veel aandacht gegeven aan onze brief. Zo publiceerden, naast vele andere media, Radar, De Telegraaf, De Limburger en Skipr over de situatie. Hierna voerde de ANT telefonisch overleg met de NZa. De ANT vindt het zorgwekkend dat er nog steeds onjuiste informatie op de website van VGZ staat. De ANT hoopt dat de NZa deze problematiek die mondzorgbreed wordt beleefd, spoedig kan adresseren en daar actief op ingrijpt.