ANT jaaroverzicht 2019

De laatste maand van het jaar is weer aangebroken. In deze maand heeft de ANT veel nieuwe dingen ondernomen zoals het gratis Dentz Wachtkamernieuws. Namens het bestuur en alle medewerkers van de Associatie Nederlands Tandartsen wensen wij u hele vrolijke feestdagen en een gelukkig en voorspoedig 2020! Dit is het jaar waarin we samen ons 25-jarig bestaan groots zullen vieren. 

Nog een overzicht bekijken van wat wij allemaal gedaan hebben? Bekijk hier jaaroverzicht in video.

Nieuw: Dentz Wachtkamernieuws
De ANT start met een nieuw online nieuwskanaal dat specifiek bedoeld is voor de wachtkamers van tandartspraktijken. Eerlijke, objectieve berichten en achtergronden over mondzorg, tips en weetjes over verzekeringen, verzorgd door de vertegenwoordiger van tandartsen.

1 januari 2020: belangrijke wijzigingen in de WGBO voor tandartsen  
 De Wet op de Geneeskundige behandelingsovereenkomst, de WGBO, wordt vanaf 1 januari 2020 gewijzigd. In dit artikel staat de ANT stil bij de drie voor tandartsen belangrijkste wijzigingen.

Capaciteitsorgaan adviseert instroom tussen de 308 tot 320, met een voorkeur voor 320
Het Capaciteitsorgaan heeft het nieuwe Capaciteitsplan met instroomadviezen voor de periode 2021-2024 aan de minister van VWS aangeboden. Het Capaciteitsorgaan adviseert om voor de opleiding tandheelkunde te kiezen voor een instroom tussen de 308 tot 320, met een voorkeur voor 320.

Het bestuur van de ANT heeft de indexatie van de adviessalarissen voor 2020 op 1,4% vastgesteld
Aan onze leden wordt geadviseerd om indexaties binnen de bandbreedte van 1,2% en 1,6% te laten plaatsvinden. Dit advies is echter vrijblijvend.

Een hoge indexatie vinden wij niet verantwoord. Het ministerie van VWS en de NZa onderzoeken momenteel forse wijzigingen van het tariefsysteem en de ervaring leert dat dit niet leidt tot hogere beloningen in de mondzorg. Daarnaast bestaan er risico’s voor de economie, zoals de Brexit. Allerlei factoren waar de tandarts geen invloed op heeft maar wel in grote mate van afhankelijk is. Het fors verhogen van de overheadkosten is momenteel niet opportuun.

Lunchcollege Jan-Willem Vaartjes aan ACTA
Bestuursvoorzitter Jan-Willem Vaartjes gaf een lunchcollege aan ACTA. Een goed gevulde collegezaal met studenten hing aan zijn lippen terwijl hij ze vertelde over de laatste (politieke) ontwikkelingen binnen de tandheelkunde. Lees hier wat de ANT nog meer voor studenten doet.

Wet minimumbeloning en zelfstandigenverklaring: de opvolger van de wet DBA
Afgelopen week is de tekst van de opvolger van de wet DBA bekend geworden voor de zogenaamde “internetconsultatie”. Het is de bedoeling dat deze wetgeving 1 januari 2021 in zal gaan. In de tandartspraktijken wordt veel gebruik gemaakt van zzp-ers, zodat deze regelgeving en de gevolgen daarvan voor uw praktijk belangrijk is. In de rondes na de internetconsultatie kan er natuurlijk nog veel gebeuren, maar we hebben de voorstellen kort op een rijtje gezet.

Aangepaste versie van de tariefbeschikkingen 2020
Er is een nieuwe tariefbeschikking en regeling mondzorg gepubliceerd voor 2020. Het betreft een aantal kleine correcties. Lees onderstaand alle wijzigingen. Binnenkort ontvangen al onze leden het ANT tarievenboekje voor het nieuwe jaar.

Volkskrant rectificeert op aandringen ANT onjuist artikel over tandarts en toepassen botox
Afgelopen woensdag publiceerde de Volkskrant een artikel waarin onterecht stond dat tandartsen geen botox injecties mogen toepassen. Gezien de ernst van de aantijgingen en het feit dat de tandarts volkomen onterecht maar ook te vaak door overheid en pers in een kwaad daglicht wordt geplaatst hebben wij ons genoodzaakt gezien een advocatenkantoor in te schakelen

Tandarts krijgt met een 8 één na hoogste cijfer van alle zorgverleners
De tandarts krijgt met een 8 het één na hoogste cijfer van alle zorgverleners. Zo blijkt uit het Belevingen 2018 onderzoek van CBS. Alleen de fysio- of oefentherapeut scoort met een 8,1 nog net iets beter.

ANT waarschuwt voor doe-het-zelfbeugel
De uit Amerika overgevlogen doe-het-zelfbeugel trend lijkt nu ook in Nederland voet aan de grond te zetten. Deze kan echter tal van schadelijke gevolgen hebben.

ANT bedankt oude en verwelkomt nieuwe besturen studentenverenigingen
Deze week hielden wij het jaarlijkse ANT sushi diner met de besturen van de drie studentenverenigingen bij ons op kantoor. We bedanken het oude bestuur voor de fijne samenwerking en verwelkomen het nieuwe bestuur.

Ondanks dat de zomer op zijn einde is gekomen blijft de ANT druk bezig. Zo gaat de ANT met startend zzpér de strijd aan tegen belastingdienst en zijn de contributieprijzen voor 2020 vastgesteld. 

ANT schrijft brief aan Kaljouw (NZa) n.a.v. interview
De ANT schreef een brief aan Marian Kaljouw, voorzitter Raad van Bestuur Nederlandse Zorgautoriteit. De brief is een reactie op de publieke uitingen die Kaljouw deed in een interview in het NT dat op 24 september werd gepubliceerd. In het interview uit Kaljouw openlijk haar teleurstelling over het eerdere besluit van de ANT om uit het overleg over de ambities voor de mondzorg te stappen. Lees hier onze volledige reactie in de brief.

Minister Bruins: “Blij dat zorgverzekeraars gericht ouders mogen aanschrijven”
In antwoord op vragen van Kamerlid Henk van Gerven n.a.v. de aandacht die de ANT in de media had gevraagd voor jeugdigen die nooit naar de tandarts gaan heeft minister Bruins van VWS geantwoord verheugd te zijn dat de Autoriteit Persoonsgegevens geen problemen heeft met zo'n actie. Eerder had de minister zich in het koor van de zorgverzekeraars geschaard door te stellen dat de privacy wetgeving deze actie in de weg stond en dat het ook eigenlijk onzin was dit van de zorgverzekeraars te vragen.

ANT steunt startend zzp-lid in strijd tegen Belastingdienst
De Belastingdienst heeft een controle ingesteld bij een startende zzp-tandarts om te beoordelen of zij voldoet aan de criteria die zijn gesteld voor ondernemerschap. De Belastingdienst oordeelde dat deze tandarts daar niet voor kwalificeert omdat ze naar de overtuiging van de Belastingdienst niet voldoet aan de hiervoor gestelde eisen.

Motie Tweede Kamer over aandacht voor goede mondzorg voor kinderen aangenomen
De motie van kamerleden Rens Raemakers (D66) en Joba van Den Berg (CDA) over de aandacht voor goede mondzorg voor kinderen is aangenomen. In de motie wordt o.a. benadrukt dat minister Bruins heeft toegezegd het gesprek met zorgverzekeraars aan te gaan over het actief informeren van ouders wiens kind niet naar de tandarts gaat. Directe aanleiding tot deze motie is de brandbrief van de ANT aan de minister over het onderwerp.

Eisen voor ondernemerschap
Wij hebben veel vragen van leden ontvangen over de procedure waarin wij een van onze leden bijstaan tegen de Belastingdienst. Onderwerp van het dispuut is de beoordeling van het ondernemerschap. Wij hebben de factoren die voor de Belastingdienst van belang zijn bij het vaststellen van het ondernemerschap op een rijtje gezet.

CZ volgt het succesvolle initiatief van ANT en DSW
Na de pilot die de ANT samen met zorgverzekeraar DSW in Schiedam met groot succes uitrolde, volgen nu ook de KNMT en CZ met een soortgelijke pilot in Heerlen. Zij zullen, net als DSW, vanuit de zorgverzekeraar een brief uitsturen naar ouders en verzorgers van kinderen die de tandarts niet of nauwelijks bezoeken. Het gaat om een groep van 2400 kinderen. In totaal brengen 600.000 kinderen niet tot nauwelijks een bezoek aan de tandarts omdat hun ouders of verzorgers niet weten dat mondzorg voor kinderen tot achttien door de basisverzekering wordt gedekt.

ANT stelt nieuwe contributie 2020 vast
De ANT heeft haar nieuwe contributie vastgesteld. En het is goed nieuws voor al onze leden en aankomend leden! Dankzij de aanhoudende groei van ons ledenbestand de afgelopen jaren, kunnen we de contributie voor een aantal categorieën weer verlagen. Wij danken de leden voor het vertrouwen dat zij in de ANT stellen en zullen u ook het komende jaar weer bijstaan met adviezen, workshops, een geheel vernieuwde website, verdere uitbreiding van de ANT Portal en nog veel meer. Zoals last, but not least: ons 25-jarig Lustrum!

Coöperatie VGZ attendeert ouders op gratis mondzorg kinderen
Coöperatie VGZ informeert, naar aanleiding van de eerdere berichtgeving van de ANT, alle verzekerden met kinderen van 2 tot 18 jaar actief over de vergoeding vanuit de basisverzekering. Inmiddels zijn bijna 100.000 berichten verzonden. In totaal verwacht de verzekeraar op deze manier ruim 700.000 kinderen te bereiken.

In de maand september was de ANT druk bezig met de half miljoen kinderen die niet naar de tandarts gaan. De ANT stuurt een brandbrief naar minister Bruins van VWS en dat zorgt voor vele reacties. De ANT was dan ook veel in het nieuws te vinden. Ook schreef voorzitter Jan Willem Vaartjes een artikel in Skipr waarom een simpele oplossing in de zorg nooit werkt. 

Zorgverzekeraars laten ruim half miljoen kinderen in de kou staan. ANT stuurt brandbrief aan minister Bruins van VWS
Zorgverzekeraars ontduiken massaal hun zorgplicht door ouders van kinderen die geen tandarts bezoeken, niet actief te wijzen op het recht op een vergoeding vanuit de basisverzekering. Dat stelt de ANT vandaag in een brandbrief gericht aan minister Bruins van VWS. De ANT had zorgverzekeraars hierom gevraagd, omdat veel ouders denken dat mondzorg voor de jeugd tot 18 jaar geen verzekerde zorg is. Mede hierdoor gaat een groep van ruim een half miljoen kinderen in Nederland niet naar de tandarts met alle kwalijke gevolgen van dien voor hun gezondheid. Op DSW na nam echter geen enkele verzekeraar het initiatief om ouders te benaderen serieus.

Lees hier de brandbrief aan minister Bruins en het bijbehorende persbericht. 

Bekijk hier een greep uit de media aandacht die de brief ontving.

Reactie op de huidige ontwikkelingen na brandbrief aan minister Bruins
Het onderwerp van kinderen die nooit of niet regelmatig een tandarts zien, heeft inmiddels de nodige aandacht gehad. Desondanks blijft het voor de ANT belangrijk om de focus scherp te houden, juist omdat het probleem al zo lang speelt en het nu eigenlijk pas de aandacht krijgt die het verdient. Wij willen ervoor waken dat het momentum om tot een constructieve aanpak te komen niet verloren gaat.

Autoriteit Persoonsgegevens: ouders informeren over tandartsbezoek is toegestaan
Zorgverzekeraars mogen wel degelijk ouders informeren over het tandartsbezoek van hun kind. Dat stelt de Autoriteit Persoonsgegevens naar aanleiding van de brandbrief, die de ANT over dit onderwerp heeft gestuurd naar minister Bruins van VWS. Dit in tegenstelling tot wat zorgverzekeraars eerder beweerden. ANT roept zorgverzekeraars wederom op hun zorgplicht na te leven en actie te ondernemen.

NZa-ambities mondzorg zijn rookgordijn
Kamagurka heeft het weer scherp gezien. De patiënt gaat de dupe worden van het beleid. Lees in de nieuwe Dentz van juli wat de inspiratie is geweest voor deze spotprent en de precieze reden van de ANT niet meer mee te werken aan al die verkeerde ‘ambities’.

ANT-voorzitter Jan-Willem Vaartjes in Skipr: Waarom een simpele oplossing in de zorg nooit werkt
ANT-voorzitter Jan-Willem Vaartjes schreef een blog voor Skipr over de brandbrief die de ANT aan minister Bruins schreef over het issue dat honderdduizenden kinderen nooit naar de tandarts gaan en alle politieke ophef die hierna volgde.

Patiënt dagvaardt VGZ vanwege te lage vergoeding implantaten
26 september 2019 heeft een bij VGZ verzekerde patiënt haar verzekeraar gedagvaard. Het gaat daarbij om dezelfde discussie die de ANT al enige tijd voert met VGZ, namelijk de vergoeding van de J33. De patiënt is net als de ANT van mening dat VGZ haar een te lage vergoeding heeft gegeven voor de implantaten die haar tandarts bij haar heeft geplaatst.

In de maand augustus zat de ANT, ondanks de vakantieperiode, zeker niet stil. Zo heeft ook deze zomer weer de Al Wali Foundation met hulp van de ANT mooie dingen kunnen verwezenlijken in Indonesië, was de pilot waarbij verzekeraar DWS ouders van kinderen die, ondanks de dekking van de basisverzekering, de tandarts niet bezoeken op aansturen van de ANT aanschreef een groot succes en was de ANT natuurlijk weer aanwezig tijdens de introductieweken van de nieuwe studenten Tandheelkunde.

Met behulp van de ANT heeft de Al-Wali Foundation wederom mooie dingen weten te realiseren in Indonesië
Met behulp van de ANT heeft de Al-Wali Foundation wederom mooie dingen weten te realiseren in Indonesië. Net als vorig jaar zijn de ANT en de Al-Wali Foundation ook dit jaar met een groep studenten tandheelkunde, (studenten) mondhygiënisten en tandartsen naar Indonesië gegaan om de bevolking daar te helpen met hun mondverzorging.

Codes M80 en M81 vallen niet onder tandheelkundige hulp voor jeugdigen
De codes M80 en M81 vallen niet onder de aanspraak tandheelkundige hulp voor jeugdigen tot 18 jaar, zo besluit Het Zorginstituut Nederland. De codes staan per 1 januari 2020 nieuw in de tariefbeschikking van de Nederlandse Zorgautorieteit.

SP-gemeenteraadslid Inge Verdaasdonk spreekt gemeente aan op verantwoordelijkheid in jeugdmondzorg
Het Algemeen Dagblad plaatste onlangs een artikel met als titel 'SP wil dat arme kinderen in Breda ook naar tandarts kunnen'. Het artikel meldt dat SP-gemeenteraadslid Inge Verdaasdonk vindt dat de gemeente Breda moet zorgen dat met name kinderen uit arme gezinnen toch naar de tandarts kunnen. Ook uit ze haar wens dat de tandarts beter bereikbaar wordt voor kinderen in armoede. Uit het contact dat de ANT met Verdaasdonk heeft gehad blijkt dat zij college en wethouders heeft aangesproken op hun verantwoordelijkheid om het tandartsbezoek onder kinderen van met name financieel minder draagkrachtige ouders te stimuleren. De SP Breda en de ANT hebben het voornemen om de mogelijkheden te bekijken om dit lokaal te bereiken.

Toestemming patiënt niet nodig bij overdracht patiëntendossier praktijkoverdracht
Volgens de AVG wetgeving zou iedere patiënt expliciet toestemming moeten geven bij praktijkoverdracht. De Autoriteit Persoonsgegevens heeft recent laten weten dat dit niet langer nodig is.

Verzoek ANT aan DSW om jeugd naar de tandarts te krijgen heeft groot effect
In de tweede helft van 2018 heeft de ANT tijdens periodieke overleggen met zorgverzekeraars aandacht gevraagd voor de jeugd die de tandarts niet bezoekt. De zorgverzekeraars weten wie deze kinderen zijn en kunnen ze eenvoudig bereiken, was het idee. Uiteindelijk is DSW de enige verzekeraar geweest die concreet werk gemaakt heeft van ons eenvoudige verzoek: schrijf ouders van kinderen die de tandarts niet bezoeken aan en wijs ze op het recht op vergoeding vanuit de basisverzekering.

Evaluatie Wkkgz laat zien dat laagdrempelige klachtafhandeling goed werkt
Het Nivel heeft in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport een evaluatie uitgevoerd over de Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg (Wkkgz). Dit is de tweede monitor. Uit het rapport blijkt dat laagdrempelige klachtafhandeling bij zorgaanbieders goed werkt, maar soms nog erg geformaliseerd is.

ANT op de introductieweken Tandheelkunde
De introductieweken voor nieuwe studenten Tandheelkunde zijn in volle gang. Natuurlijk bezochten we ook dit jaar weer de Radboud Universiteit in Nijmegen, de Rijksuniversiteit in Groningen en het ACTA in Amsterdam om de eerstejaars studenten enthousiast te maken over waar de ANT voor staat. Zoals te zien op de foto hebben de studenten hun liefde voor de ANT nu al 'vereeuwigd'. Bekijk een sfeerimpressie op onze Facebook pagina.

Ook in de maand juli zette de ANT zich in voor de belangen van de tandarts. Zo zal Nivel een onderzoek starten naar de capiciteit van de mondzorg, is het eerste succes geboekt bij aanpakken te lage vergoeding VGZ voor kosten implantaat, start de CZ met prevnetieve acties en waarschuwt de Nza de VGZ na overtreding regels mondzorg. 

Aftermovie ANT Kickstart Jubileum congres
Op zaterdag 15 juni vond de 3-jarige jubileumeditie van Kickstart 360 'the anniversary edition' plaats. Het congres werd georganiseerd in samenwerking met de ANT en was een bruisend event waar de young professional geïnspireerd werd. Bekijk snel de aftermovie!

Nivel start onderzoek capaciteit mondzorg
Het Capaciteitsorgaan zal eind van dit jaar een advies uitbrengen over het toekomstig aantal opleidingsplaatsen tandheelkunde en mondzorgkunde in Nederland. De werkgroep (Kamer Eerstelijns Mondzorg) van het Capaciteitsorgaan opereert onafhankelijk en o.a. de ANT, KNMT en NVM nemen deel aan deze werkgroep.

Vermelden BIG-nummer op brief en factuur niet langer noodzakelijk
Het voorstel van minister Bruins om zorgverleners hun BIG-nummer verplicht te laten vermelden op onder meer briefpapier en facturen is aangepast na veel kritiek van een aantal beroepsorganisaties, waaronder de ANT. Achterliggende gedachte van dit voorstel is dat het voor patiënten eenvoudiger zou moeten worden om het BIG-nummer van hun zorgverlener te achterhalen. Het aangepaste voorstel luidt dat wanneer patiënten vragen naar het BIG-nummer, de zorgverleners de patiënten wel dienen te informeren.

Eerste succes bij aanpakken te lage vergoeding VGZ voor kosten implantaat
Al geruime tijd komt de ANT op voor gedupeerden van het VGZ-beleid inzake de implantologiecontracten en -vergoedingen. Een van de zaken die wij niet vinden kunnen is het toepassen van de restitutievergoeding (80%) op een door VGZ bepaald ‘gemiddeld gecontracteerd tarief’. Dit komt neer op een vergoeding van €167,60 in plaats van een bedrag van €251 in het geval dat het NZa-tarief was gevolgd. Voor patiënten kan dat een bijbetaling betekenen van ongeveer 300 euro voor alleen al de kosten van de implantaten, en daar komt de rest van de restitutiekorting nog bovenop. Momenteel staan we daarom enkele gedupeerde patiënten juridisch bij om hier een einde aan te maken.

52 tandartsen meer opleiden kost jaarlijks 13,1 miljoen euro
Zoals eerder aangekondigd door de minister van Onderwijs Cultuur en Wetenschap en de minister voor Medische Zorg en Sport is de Kamer voor het zomerreces geïnformeerd over de kosten van het opvolgen van het tussentijds advies van het Capaciteitsorgaan. Door het Capaciteitsorgaan wordt geadviseerd om, vanwege het tandartsentekort, 311 opleidingsplaatsen Tandheelkunde te financieren in plaats van de huidige 240 plekken. In de berekeningen die gedaan zijn, is echter van een structurele verhoging van 52 plaatsen uitgegaan. De jaarlijkse kosten voor deze verhoging met 52 plaatsen bedragen 13,1 miljoen euro.

CZ start met preventieve acties
CZ heeft de ANT middels een brief gemeld dat ze over de jaren 2017 en 2018 met behulp van data-analyse controles gaat uitvoeren met betrekking tot wat ze noemt 'opvallende' declaraties van röntgendiagnostiek, gebitsreinigingen en/of complexe consulten parodontale nazorg. De ANT gaat binnenkort in gesprek met CZ om duidelijkheid te krijgen over de methodiek. CZ stelt in haar brief dat zorgverleners die in haar data-analyse opvallen in eerste instantie een informatieve brief ontvangen over de bevindingen van CZ, en dat er op dat moment nog geen consequenties aan verbonden zijn. Ontvangt u zo'n brief en heeft u vragen, dan kunt u natuurlijk ook contact opnemen met de ANT.

Nza waarschuwt VGZ na overtreding regels zorginkoop mondzorg
In lijn met de bezwaren van de ANT op het beleid van VGZ op het gebied van de inkoop van implantaten, krijgt de zorgverzekeraar een waarschuwing van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Eerder meende de NZa in tegenstelling tot de ANT dat de toegankelijkheid van de zorg met het VGZ-beleid niet in gevaar kwam. Wel constateert de autoriteit nu het volgende: "VGZ heeft de wijziging van de datum waarop de overeenkomst zou worden aangeboden pas ruim twee maanden na de aanvankelijk aangekondigde datum op de site geplaatst. Daarmee is de wijziging niet tijdig op de juiste plek bekend gemaakt. Het is belangrijk om wijzigingen (ook) op de website bekend te maken, zodat iedere geïnteresseerde zorgaanbieder op dezelfde wijze volledig op de hoogte kan blijven van eventuele wijzigingen in het inkoopbeleid."

Ondanks dat de zomermaand juni begonnen was, bleef ANT druk bezig. Er zijn deze maand zelfs twee nieuwe bestuursleden aangewezen die actief aan de slag gaan met het vernieuwen en het door ontwikkelen van de ANT. Ook vond het ANT Young Professionals' Kickstart plaats. 

Wet arbeidsmarkt in balans (Wab)
De eerste kamer heeft op 28 mei 2019 de Wet arbeidsmarkt in balans aangenomen. Het grootste deel van de maatregelen gaat per 1 januari 2020 in. De ANT zet voor u de belangrijkste wijzingen op een rij.

Algemene ledenvergadering ANT: twee bestuursleden voot tweede termijn
Een toekomstbestendige, slagvaardige en deskundige belangenbehartiger van en voor alle tandartsen. De Associatie Nederlandse Tandartsen (ANT) gebruikt de komende periode op weg naar het 25-jarig bestaan om de organisatie, dienstverlening en communicatie kritisch tegen het licht te houden. Onder leiding van de nieuwe vice-voorzitter Ravin Raktoe gaat de ANT actief aan de slag met het vernieuwen en door ontwikkelen van de eigen organisatie. Dit is afgelopen vrijdag (21 juni) bekend gemaakt tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV) in Amsterdam. “Samen met het bestuur, leden en andere betrokkenen kijken we hoe we met een platte en wendbare vereniging, maximale service kunnen bieden aan tandartsen.”

Stijging tarieven tandheelkunde en orthodontische zorg in 2020
Op donderdag 20 juni zijn de tarieven voor tandheelkundige en orthodontische zorg gepubliceerd op de website van de NZa. Voor volgend jaar is de tariefbeschikking tandheelkundige zorg fors doorontwikkeld en opgeschoond. De ANT heeft zich volop voor ingezet, een up-to-date en relevante prestatielijst is immers een voorwaarde om goede mondzorg te kunnen leveren en de grond onder het bestaansrecht van de huidige regelgeving.

Alle ingrediënten aanwezig op ANT Young Professionals’ Kickstart 360
Ondanks de hevige regen in de ochtend, brak op het moment dat het moest de zon volledig door. Afgelopen zaterdag 15 juni vond de derde editie van inspiratie-event Kickstart 360, powered by ANT, plaats. Met een gemengd publiek van young professionals, studenten en ook meer ervaren tandartsen uit Amsterdam, Groningen, Nijmegen en Leuven waren diverse generaties vertegenwoordigd op de OceanDiva Original te Amsterdam

ANT stopt met overleg NZa over ambities mondzorg
Het afgelopen jaar heeft de NZa overleg gevoerd met belangenorganisaties in en om de mondzorg met als doel de bekostiging, het tariefsysteem te vernieuwen. Als reden werden knelpunten opgevoerd die volgens de autoriteit breed herkend werden. De knelpunten werden nauwelijks in relatie gebracht met het tariefsysteem en er is vervolgens een traject ingezet waarin vanuit ‘gezamenlijke ambities’ naar beleid toe gewerkt zou worden. De notulen van de verschillende overleggen spraken steeds over een brede overeenstemming, maar juist de ANT is gedurende het gehele proces zeer kritisch geweest.

In de maand mei werd bekend dat de ANT de trotse hoofdsponsor wordt van Kickstart congres 360. Verder werd er bekend dat de protocollen op het ANT platform voldoen aan nieuwe HKZ norm en dit zorgde voor vele nieuwe aanmeldingen. Ook verdiepte de ANT zich in het botox gebruik van tandartsen en heeft minister Bruins het wetvoorstel tegen zorgfraude ingetrrokken waar ANT al eerder een brief over had gestuurd met onze zorgen. 

Botox door de tandarts? Dat kan volgens de ANT onder voorwaarden 
De afgelopen dagen zijn de cosmetische ingrepen zoals botox en fillers in het nieuws geweest. Het regionale tuchtcollege in Amsterdam deed uitspraak in een zaak tegen een tandarts uit het Gooi. ANT-voorzitter Jan Willem Vaartjes heeft hierop gereageerd in het artikel ‘Botox door de huisarts of tandarts. Is dat wel een goed idee?’ De ANT adviseert tandartsen om terughoudend te zijn met botox behandeling buiten het naso-labiale gebied. Uitgezonderd de behandeling van orofaciale pijn waarbij botox geïndiceerd is.

Protocollen op ANT platform voldoen aan nieuwe HKZ norm 
De ANT heeft recent haar platform gelanceerd waarop de belangrijkste richtlijnen, praktijkwijzers,  protocollen en kennistoetsen centraal te vinden zijn. We zijn verheugd te melden dat de protocollen ook voldoen aan de nieuwe HKZ norm na toetsing TÜV. De set ANT-protocollen bestaat uit beleidsdocumenten, praktijk-, hygiëne-, behandel-en veiligheidsprotocollen. U hoeft de protocollen uitsluitend om te schrijven naar de door u gebruikte materialen en procedures die het meest passend zijn in uw praktijksituatie.

Veel aanmeldingen ANT Portal 
De ANT lanceerde recent een platform waarop de belangrijkste richtlijnen, protocollen en praktijkwijzers centraal vindbaar zijn. De afgelopen weken hebben zeer veel leden zich enthousiast getoond voor de handige tools op dit centrale portal, door zich aan te melden voor deze dienst. Het ANT Portal biedt leden gemakkelijk toegang tot een aantal essentiële zaken die een de beroepsuitoefening ondersteunen. Zo bent u minder tijd kwijt aan uw administratie en houdt u meer tijd over voor uw patiënt.

Minister Bruins trekt wetsvoorstel tegen zorgfraude in 
Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) schrapt het wetsvoorstel tegen zorgfraude: Wet Markordening Gezondheidszorg. Dit meldde het ministerie maandag aan het NRC. De ANT is verheugd met het nieuws dat het wetsvoorstel is afgewezen. Begin dit jaar stuurde de ANT al een brief naar de Eerste Kamer over het wetsvoorstel. In de brief pleitte wij voor een grondige herziening van de wet en uitte wij onze zorgen wat betreft privacy.

ANT Young Professional hoofdsponsor van Kickstart 360 congres
Het congres Kickstart 360 vindt deze derde editie plaats op 15 juni plaats op de OceanDiva Original. Deze 86m lange cruiser zal garant staan voor een dagspektakel dat z’n weerga niet kent. De ANT mag zich de trotse hoofdsponsor noemen van dit geweldige evenement. 

Verplichte cliëntenraad voor tandartsenpraktijk met meer dan 25 zorgverleners 
Zorginstellingen in de eerstelijn met meer dan 25 betrokken zorgverleners, moeten verplicht een cliëntenraad instellen. Dat is een gevolg van de nieuwe Wet Medezeggenschap Cliënten Borginstellingen (Wmcz), die dinsdag 21 mei door de Eerste Kamer werd aangenomen. ANT stuurde op 15 mei jongstleden samen met andere beroepsverenigingen uit de eerstelijnszorg nog een gezamenlijke brief in reactie op een internetconsultatie. Daarin riepen ze minister Bruins op om eerstelijnszorgaanbieders uit te zonderen van de verplichting een cliëntenraad te hebben.

Succesvolle derde editie ANT Dental Games in Zwolle 
Vrijdag 17 mei 2019 vond de derde editie van de ANT Dental Games plaats in het centrum van Zwolle. De ANT Dental Games wordt jaarlijks georganiseerd door de drie tandheelkundige faculteiten in Nederland, waarbij er één de leiding heeft. Dit keer was het aan Archigenes, de tandheelkundige faculteit in Groningen, om er een mooi feest van te maken. 

Stevige botsing ANT versus VGZ over vergoeding implantaten 
Medisch Ondernemen stelde onlangs vragen aan ANT-voorzitter Jan Willem Vaartjes en VGZ-woordvoerder Sonja van der Graaf over de huidige positie van beide partijen in het conflict rond VGZ's voorgenomen plan voor inkoop van implantaten.

De aftermovie van ANT congres 2019 
Op vrijdag 12 april 2019 was er vanuit de ANT een congres op de ACTA Amsterdam. Bekijk hier de aftermovie.

Controle C28 door CZ 
CZ is een controletraject gestart op de declaratie van prestatiecode C28. Dit heeft tot vragen geleid bij de tandartsen die door CZ zijn aangeschreven. De ANT onderschrijft het feit dat de omschrijving van C28 niet geheel duidelijk is en heeft in 2019 op mondzorgkosten een verduidelijking geplaatst. Volgend jaar zal de NZa C28 strakker omschrijven op een wijze die grotendeels in lijn is met de interpretatie op www.mondzorgkosten.nl. Op de geplande wijziging hebben we nog wel enige punten van kritiek.

VGZ wint zaak tegen Straumann 
De ANT volgt intussen de zaak Straumann versus VGZ nauwgezet en biedt patiënten die door de uitkering van het gemiddelde J33 tarief teveel zelf hebben moeten betalen juridische bijstand. Uit een uitspraak in een kort geding van woensdag 15 mei blijkt dat het strenge inkoopbeleid van VGZ blijft overeind. Straumann wilde onder een 3-jarig contract uit dat het met VGZ ging sluiten over de levering van implantaten tegen een scherpere prijs. Straumann dacht dat dit nog kon omdat er nog geen handtekeningen gezet waren.

In april was de ANT goed in zicht bij de studenten, van een studentenraad tot de drie ANT Kickstartdiners in de drie faculteitssteden. Ook heeft de ANT, samen met meerdere beroepsverenigingen, middels een brief bezwaar gemaakt tegen het beleid van Zilveren Kruis dat tandartsen geen verwijzer kunnen zijn naar orofaciaal fysiotherapeuten.

ANT-Studentenraad
De tweede ANT-Studentenraad was weer een inspirerende en productieve dag voor zowel de ANT als haar raadsleden. De ANT-Studentenraad is vorig jaar opgezet om een brug te slaan tussen de ANT als beroepsvereniging en studenten tandheelkunde. Tijdens de tweede raadsavond werden onderwerpen als het speelveld van de tandarts, de communicatie richting studenten tandheelkunde, opleiding en nog veel meer besproken.

ANT Kickstartdiner
In april zijn in de drie faculteitssteden ANT Kickstartdiners georganiseerd. De dynamic network dinners waren een groot succes. Onder het genot van een luxe vijfgangen sit down diner waren verschillende inspirerende sprekers te horen. In Amsterdam gaf de voorzitter van de ANT, Jan Willen Vaartjes, een kijkje in de toekomst van de tandheelkunde. In Nijmegen hield bestuurslid Richard Suy een praatje en in Groningen was bestuurslid Ravin Raktoe de afgevaardigde ANT spreker. Het waren interactieve avonden met meerdere verrassingselementen. De dynamic network dinners werkten toe naar het veelbelovende ANT Kickstart 360 Young Professional congres op 15 juni 2019. Stap die dag aan boord van de imposante OceanDiva Original te Amsterdam en laat je in nautische sferen meevoeren op een dag vol spektakel.

Tandartsen geen verwijzer naar (orofaciaal) fysiotherapeut, beroepsverenigingen maken bezwaar
Meerdere beroepsverenigingen, waaronder de ANT, hebben middels een brief bezwaar gemaakt tegen het beleid van Zilveren Kruis dat tandartsen geen verwijzer kunnen zijn naar orofaciaal fysiotherapeuten. Tandartsen en orofaciaal fysiotherapeuten zijn namelijk onlosmakelijk met elkaar verbonden. Nu het beleid van Zilveren Kruis aangeeft dat tandartsen geen verwijzer kunnen zijn, is dit een ontkenning van de zorgvuldig opgebouwde samenwerking tussen tandartsen en fysiotherapeuten. Daarbij is het beleid niet tijd- en kosteneffectief en schadelijk voor de zorg. De beroepsverenigingen roepen daarom op om deze beleidsregel onmiddellijk te schrappen.

ANT doet voorstel over tonen van BIG-nummer
De ANT is samen met andere partijen in gesprek gegaan met het ministerie van VWS over de nieuwe regeling die zorgverleners verplicht om per 1 juli 2019 hun BIG-registratie kenbaar te maken in al hun professionele uitingen. De ANT wil bijdragen aan de verbetering van de toegankelijkheid van het BIG-register, zonder lastenverzwaring voor de tandarts. Wij hebben daarom voorgesteld de AMvB zodanig te wijzigen dat een beroepsbeoefenaar uitsluitend verplicht wordt om het BIG-nummer kenbaar te maken op de website of bij opvraging van het BIG-nummer. Wij vragen de minister om in genoemde conceptnotitie uitdrukkelijk in te gaan op het voorstel en het veld overigens ook een redelijke implementatietermijn te geven alvorens de wijziging in werking zal treden.

Maart stond vooral in het teken van de wijziging in de wet BIG, waardoor tandartsen verplicht hun BIG-nummer aan patiënten moeten tonen. Jan Willem Vaartjes werd geïnterviewd door Radio 5 over het tandartsentekort in Nederland. Verder doneerde de ANT 2000 boekjes over het onderwerp mondzorg aan Voedselbanken Nederland.

Radio 5 met voorzitter ANT
Aan het begin van de maand werd ANT-voorzitter Jan Willem Vaartjes geïnterviewd door Radio5 over het tandartsentekort in Nederland. Het interview duurde ruim 4 minuten. 

Donatie
De ANT heeft 2000 boekjes ‘Wiwi wit – het leven van een kindertand’ gedoneerd aan Voedselbanken Nederland. Het boekje is speciaal bedoeld voor kinderen van 4-8 jaar, de doelgroep waarin een optimale mondverzorging van jongs af aan moet worden gestimuleerd. Ze raken via het boekje op een leuke manier vertrouwd met de tandarts. In het boekje wordt vooral het belang van napoetsen benadrukt. De ANT nam 2000 boekjes af waarna we op zoek gingen naar een goede eindbestemming. Voedselbanken Nederland bleek interesse te hebben in alle boekjes. We hopen dat het boekje veel ouders en kinderen inspireert en stimuleert om goed voor hun tanden te zorgen. 

ANT roept op tot aanpassen AMvB Wet BIG
Door een wijziging in de wet BIG zijn BIG-geregistreerde zorgverleners per 1 april 2019 verplicht hun BIG-nummer actief bekend te maken. De patiënt zou op deze manier gemakkelijker kunnen onderzoeken of een zorgverlener BIG-geregistreerd is.

De maatregel houdt geen rekening met de administratieve en financiële consequenties voor zorgverleners. De ANT is van mening dat van alle uitingen een vermelding op de praktijkwebsite zou moeten voldoen. Ook is de ANT het niet eens met het korte tijdsbestek waarin BIG-geregistreerden moeten voldoen aan deze eis. Bovendien is het zeer ongebruikelijk om al een ingangsdatum van een AMvB vast te stellen voordat deze is gepubliceerd.

Daarom heeft de ANT samen met verschillende beroeps- en brancheorganisaties een brief gestuurd aan minister De Jonge (VWS) met de oproep om de wet aan te passen. VWS heeft in overleg met de koepelorganisaties in de zorg besloten de maatregel voorlopig niet te laten handhaven door de Inspectie. 

ANT adviseert minister Bruins waardoor privacy patiënt gewaarborgd blijft
In december kwam het wetsvoorstel ‘Wet Marktordening Gezondheidszorg in verband met het verbeteren van toezicht opsporing, naleving en handhaving’ bij de Eerste kamer binnen. Als reactie stuurde de ANT de Eerste Kamer een brief met de constatering dat er in het wetsvoorstel sprake is van een disbalans tussen enerzijds de zorgverzekeraar en anderzijds de zorgaanbieder.

De Eerste Kamer uitte haar bezwaren, waarna minister Bruins aangaf een novelle in te gaan dienen met een viertal wijzigingen. Als input voor deze novelle heeft de ANT minister Bruins een brief gestuurd met het advies twee aanvullende maatregelen mee te nemen in de novelle waarmee de bezwaren van de Eerste Kamer grotendeels worden weggenomen.

De ANT adviseert met een passende financiële sanctie te komen die een voldoende afschrikwekkende werking heeft voor zorgverzekeraars indien zij – achteraf gezien -  zonder afdoende grond inzage willen in het medisch dossier van een patiënt. Indien blijkt dat de zorgverzekeraar ten onrechte gegevens heeft opgevraagd, dan moet dit tot gevolg hebben dat de zorgverzekeraar deze gegevens niet mag gebruiken in het kader van het lopende onderzoek.

Deze twee adviezen, gecombineerd met de wijzigingen die minister Bruins wil doorvoeren, zijn in de optiek van ANT voldoende om de privacy van de patiënt te bergen en de zorgaanbieder in kwestie niet langer in een onmogelijke positie wordt gebracht.


Ook in februari duurde de VGZ-kwestie van de vorige maand voort. Belangrijk deze maand was tevens het advies van het Capaciteitsorgaan die meer opleidingsplekken Tandheelkunde adviseerde.

Kamagurka zat er weer niet ver naast
Begin februari verscheen het tussentijds advies van het Capaciteitsorgaan. Het Capaciteitsorgaan heeft onderzoek uitgevoerd naar de capaciteit in de mondzorg. In het rapport wordt geadviseerd om, vanwege het tandartsentekort, 311 opleidingsplaatsen Tandheelkunde te financieren i.p.v. de huidige 240 plekken. Dit is een stijging van bijna 30%. Hoewel de stijging minder is dan de ruim 60% die Panteia aanbeval in juni vorig jaar, blijft de boodschap zeer duidelijk: er is een fors capaciteitsprobleem in wording. De ANT heeft minister Bruins opgeroepen het nieuwe (tussentijdse) rapport en advies van het Capaciteitsorgaan serieus te nemen. Als reactie op de publicatie van het rapport heeft SP-Kamerlid Van Gerven vragen gesteld aan minister Bruins. Bruins heeft in het beantwoorden van deze vragen Van Gerven wederom met een kluitje het riet in gestuurd met zijn (gebrek aan) antwoorden op de vragen over het onderzoeksadvies.


VGZ implantologie kwestie duurt voort
De ANT heeft zowel bij VGZ als bij de NZa haar zorgen kenbaar gemaakt ten aanzien van de ‘Overeenkomst implantologie’ en de vraag of VGZ hierbij heeft voldaan aan haar zorgplicht. De ANT is van mening dat de interpretatie die VGZ hanteert voor haar eigen polisvoorwaarden onjuist en misleidend is richting haar verzekerden. Dit zal de ANT binnenkort aankaarten bij de NZa en/of de AFM. Nu het blijkt te gaan om het onjuist informeren van verzekerden / consumenten sluiten wij niet uit dat dit laatste punt valt onder de jurisdictie van de AFM. Dit is de ANT momenteel aan het onderzoeken. De ANT zou graag met VGZ in gesprek willen gaan, maar alleen als VGZ publiekelijk (middels een bericht in de Telegraaf en op de website van VGZ) terugkomt op het eerdere bericht over woekerwinsten en implantaten.

Handhavingsverzoeken NZa
In vervolg op de gedane handhavingsverzoeken (over de zorgplicht van VGZ en ten aanzien van code J33) heeft de ANT de NZa schriftelijk gewezen op de hoogstwaarschijnlijk misleidende wijze waarop VGZ het aantal gecontracteerde zorgaanbieders presenteert op haar website. Bij zowel de verzekerde als de NZa wordt hierdoor mogelijk een verkeerd beeld geschetst van de door VGZ ingekochte zorg. De ANT vindt dit een onacceptabele situatie en gaat er vanuit dat de NZa deze visie deelt. Wij hebben de NZa daarom verzocht de handhavingsverzoeken voortvarend op te pakken.

ONVZ
ONVZ heeft begin dit jaar controlebrieven gestuurd aan tandartsen waarin specificatie van materiaal-  en/ of techniekbonnen werd opgevraagd. In het geval dat de techniek is betrokken bij een partij die deze niet zelf heeft gemaakt, vroeg ONVZ de tandarts ook de nota te verstrekken die haar leverancier van haar leverancier heeft ontvangen. De ANT heeft ONVZ er op gewezen dat de uitvraag gegevens betreft waar de tandarts zelf niet toe gerechtigd is en de tandarts om die reden ook niet gevraagd kan worden deze gegevens te verstrekken. De uitvraag is voor nu daarom ‘on hold’ gezet. 

Omdat tandartsen gegevens hebben verstrekt waar eigenlijk geen toestemming voor was, maakt de ANT zich zorgen dat er mogelijk sprake is van datalek. ANT heeft om die reden de namen van de betreffende tandartsen opgevraagd om haar leden hierover te kunnen aanschrijven en hen tijdig een melding te kunnen laten doen van een mogelijk datalek bij Autoriteit Persoonsgegevens. De wijze waarop ONVZ haar controle nu insteekt voldoet in de visie van de ANT niet aan de vigerende wet- en regelgeving. De ANT heeft ONVZ daarom verzocht de resterende praktijken te berichten dat hij de gegevens bij de verzekerden zelf zal opvragen. Binnenkort zullen ANT en ONVZ samen zitten om de kwestie uit te spreken.

Omstreden Netflix-documentaire ‘Root Cause’ verwijderd
Tandartsen, tandartsspecialisten en tandartsverenigingen wereldwijd maken zich zorgen over de negatieve impact van de Australische documentaire Root Cause op Netflix. De Netflix-documentaire gaat over de 10-jarige zoektocht van de hoofdpersoon naar de oorzaak van zijn chronische ziekten. De man koppelt een hele reeks aandoeningen, van kanker tot hartkwalen en andere levensbedreigende ziektes aan zijn wortelkanaalbehandeling. De documentaire verspreidde door de desinformatie omtrent wortelkanaalbehandelingen angst en onrust onder de bevolking. De American Dental Association, American Association of Endodontists en American Association of Dental Research hebben daarom in een brief gewaarschuwd voor de gevolgen van deze desinformatie. Ook de ANT heeft haar zorgen geuit over de documentaire middels een brief aan Netflix. De documentaire is inmiddels verwijderd van Netflix. Netflix heeft zelf nog niet gereageerd op het verwijderen van Root Cause.

HKZ-norm Mondzorg
Stichting Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling (HKZ) heeft de HKZ-norm Mondzorg vernieuwd in samenwerking met de werkgroep waaraan tandartsen, orthodontisten, mondhygiënisten en andere deskundigen uit de mondzorgbranche – waaronder de ANT – aan deel nemen. De norm en het bijbehorende document met de regels voor toetsing zijn deze maand goedgekeurd door het Centraal College van Deskundigen voor Zorg & Welzijn. De norm gaat nu de redactionele fase in en wordt waarschijnlijk in maart beschikbaar.  Bij ontwikkeling van de nieuwe norm heeft de ANT zich ingezet voor de praktische toepasbaarheid en het voorkomen van onnodige regeldruk. De toetsing is nu globaler en efficiënter en de herbeoordeling is verlengd van 3 naar 5 jaar.

ANT roept op tot uitstel AMvB Wet BIG
Door wijzigingen in de Wet BIG is deze maand bekend gemaakt dat BIG-geregistreerde zorgverleners per 1 april 2019 verplicht hun BIG-nummer actief bekend moeten maken. Verschillende beroepsorganisaties in de zorg, waaronder de ANT, zijn het niet eens met het korte tijdsbestek waarin BIG-geregistreerden moeten voldoen aan deze eis. Er is onvoldoende duidelijkheid wat er van een beroepsbeoefenaar wordt verlangd. Ook is de tijd waarin dit gedaan moet worden niet voor iedere zorgverlener realistisch. Zij kunnen in sommige gevallen afhankelijk zijn van externe partijen waarmee wordt samengewerkt, zoals softwareleveranciers. Bovendien is het zeer ongebruikelijk om al een ingangsdatum van een AMvB vast te stellen voordat deze is gepubliceerd. De ANT heeft daarom samen met verschillende beroeps- en brancheorganisaties een brief gestuurd aan minister De Jonge (VWS) met de oproep om de inwerkingtreding van zowel het bekendmaken van het BIG-nummer als de bijbehorende AMvB, uit te stellen.


Januari is een veelbewogen maand gebleken. De politiek zat niet stil, de AMvB taakherschikking ligt nog steeds ter discussie en de ANT heeft opnieuw de implantologie-overeenkomsten van VGZ aan de kaak gesteld door inzichtelijk te maken dat VGZ niet voldoet aan haar zorgplicht. Verder zijn er twee nieuwe services voor leden gepresenteerd; ANT-ZIVVER en Mondzorgkosten.nl.

ANT-ZIVVER
Dat veilig communiceren voor zorgverleners belangrijk is behoeft geen betoog, maar moet wel het nodige voor geregeld worden. Vorige jaar is de ANT gestart met een pilot ‘secure mailen’. Op basis van onze ervaringen en de ontvangen feedback hebben we een partnerschap met ZIVVER gesloten en ontzorgen we u als lid met een ANT-ZIVVER-account, zonder extra kosten.

Om vertrouwelijke informatie veilig en makkelijk te delen met andere zorgprofessionals en patiënten, zijn gewone mail- en chatdiensten die vaak worden gebruikt niet geschikt. Met ANT-ZIVVER kunnen vertrouwelijke gegevens veilig worden gedeeld, waarbij gemak centraal staat. De ANT heeft vrijwel alle dentale software leveranciers bereid gevonden ANT-ZIVVER te integreren in hun programma’s. Daarnaast is er natuurlijk ook de koppeling met Outlook.

De service van ANT-ZIVVER is uniek: de oplossing voorkomt menselijke fouten bij het verzenden van gevoelige gegevens, voorkomt toegang door hackers of derden en stelt gebruikers in staat berichten in te trekken en automatisch fouten te melden. Hierdoor behouden gebruikers de controle voor, tijdens en na het delen van informatie. ZIVVER noemt dat “Triple Safe”.

Jan Willem Vaartjes, voorzitter van de Associatie Nederlandse Tandartsen: “Als praktijkeigenaar is het voor mij heel belangrijk dat ik veilig mails kan versturen en ontvangen met ons eigen e-mailadres. Het was snel geregeld en werkte meteen in mijn dentale softwarepakket. Patiënten kunnen nu AVG-proof digitale facturen en begrotingen van ons krijgen. Ook kan ik makkelijk veilig communiceren met de tandartsen die bij ons werken. Een belangrijk pluspunt van ANT-ZIVVER is ook de zogenaamde conversatiestarter. Met de link naar deze service onderaan onze herinneringsmails kunnen patiënten altijd veilig reageren en eventuele medische vragen stellen.”

Mondzorgkosten.nl
ANT lanceerde in januari de beta-versie van de website Mondzorgkosten.nl. Dé website die patiënten helpt hun tandartsrekening te ‘ontcijferen’. Om aan de vraag naar transparantie in de samenleving te kunnen voldoen, zonder als tandarts daarmee met extra werk te worden opgezadeld, heeft de ANT de website gemaakt zodat patiënten meer inzicht krijgen in de tandartsrekening en zo de informatie-asymmetrie te verkleinen.

De nieuwe website licht patiënten toe welke tandartscodes er zijn, hoe tandartsen deze kunnen toepassen en wat de codes betekenen. Ook wordt er uitgelegd wat materiaal- en techniekkosten inhouden en hoe deze verwerkt kunnen zijn in de tandartsrekening. U kunt uw begrotingen voorzien van een link naar Mondzorgkosten.nl, om vragen van patiënten te ondervangen.

Voor extra verduidelijking heeft de ANT zelfs voorbeeldbehandelingen op de website staan en patiëntprofielen ontwikkeld. Deze profielen laten voorbeeldpatiënten zien met verschillende gebitstoestanden. Patiënten kunnen zichzelf aan de hand van deze profielen vergelijken en kijken waarom zij per jaar meer of minder geld kwijt zijn aan de tandarts dan andere patiënten.

“Mislukte” endodontische behandelingen in context geplaatst
Op 2 januari rapporteerde RTL Nieuws over mislukte endodontische behandelingen. Jan Willen Vaartjes werd hierover geïnterviewd op BNR Nieuwsradio, waar hij haarfijn de cijfers van in context plaatste.

De afgelopen 20 jaar zijn de technieken en de mogelijkheden rondom de endodontische behandelingen toegenomen en ook verbeterd. Het behoort tot één van de meer ingewikkeldere behandelingen die een tandarts kan uitvoeren. De ANT vindt het an sich niet vreemd dat deze behandelingen de meeste klachten met zich meebrengen. In de praktijk ligt het succes van een endodontische behandeling boven de 90% en jaarlijks worden er zo’n 450.000 endodontische behandelingen verricht. In het RTL-onderzoek  werden 142 zaken van veroordeelde tandartsen bekeken, waarbij 20 zaken betrekking hadden op een wortelkanaalbehandeling, oftewel 14%. Dit aantal is volgens de ANT dus goed te verklaren.

AMvB taakherschikking bij Raad van State
Ook werd in januari de AMvB taakherschikking ter advies aan de Raad van State voorgelegd. De minister is verplicht dit advies te vragen, echter niet om het te volgen. Het toetsingskader dat de Raad hanteert, omvat een juridische-, een wetstechnische- en een beleid-analytische toets. De ANT heeft vandaag een uitgebreide zienswijze neergelegd bij de Raad om aan te geven dat de voorgenomen AMvB op die drie getoetste  terreinen tekort schiet en dat alleen een negatief advies recht doet aan het beleidsvoornemen. Wanneer de minister het advies van de Raad van State niet opvolgt, zal hij moeten motiveren waarom.

VGZ implantologie overeenkomst 2019-2021
Begin van de maand constateerde de ANT dat zorgverzekeraar VGZ niet voldoet aan haar zorgplicht. In grote delen van Nederland staan patiënten die een implantaat of klikgebit nodig hebben daardoor in de kou. Als gevolg hiervan hebben wij een brandbrief gestuurd aan VGZ en bovendien de NZa op de hoogte gebracht. In de media werd veel aandacht gegeven aan onze brief. Zo publiceerden, naast vele andere media, Radar, De Telegraaf, De Limburger en Skipr over de situatie. Hierna voerde de ANT telefonisch overleg met de NZa. De ANT vindt het zorgwekkend dat er nog steeds onjuiste informatie op de website van VGZ staat. De ANT hoopt dat de NZa deze problematiek die mondzorgbreed wordt beleefd, spoedig kan adresseren en daar actief op ingrijpt.