ActueelOp deze pagina vindt u alle relevante informatie, updates, richtlijnen en adviezen omtrent het coronavirus.


Het laatste nieuws

 

Commissie Leidraad Mondzorg Corona van start
03-04-2020

De beroepsorganisaties ANT, KNMT, NVM-mondhygiënisten en ONT hebben onlangs de Commissie Leidraad Mondzorg Corona ingesteld die de beroepsgroep op korte termijn zal voorzien van eenduidige adviezen rondom infectiepreventie gedurende de coronacrisis. Lees hier het bericht.OVERHEID LAAT MONDZORG IN ONACCEPTABELE ONZEKERHEID
03-04-2020

Het voortbestaan van de mondzorg in Nederland is acuut in gevaar als gevolg van de coronacrisis. Tandartsen, mondhygiënisten en tandprothetici hebben vanaf 16 maart noodgedwongen en op advies van de overheid de reguliere zorgverlening gestaakt, maar vallen buiten alle huidige steunmaatregelen van de overheid. Nu al hebben mondzorgpraktijken die samen ruim een miljoen patiënten bedienen, bij de NZa melding gedaan van een dreigend faillissement. 

In lijn met de aangescherpte coronamaatregelen en vanwege het gebrek aan beschermingsmiddelen hebben alle mondzorgkoepels hun maatschappelijke verantwoordelijkheid genomen door ten behoeve van de volksgezondheid alleen nog voor spoed geopend te zijn. Ruim 95% van de zorgverlening is stil gevallen, terwijl de vaste kosten voor het leveren van deze wettelijk verplichte spoedzorg doorlopen. Vanaf het moment van sluiten is kenbaar gemaakt wat dit offer voor gevolgen heeft en welke specifieke steunmaatregelen nodig zijn om de sector overeind te houden. Op dit moment kunnen mondzorgpraktijken immers nergens terecht om aanspraak te maken op steunmaatregelen, omdat zij ondanks eerdere beloften buiten de algemene steunmaatregelen van de overheid vallen.

Dicht tot en met Pasen
De overheid heeft duidelijke toezeggingen gedaan om faillissementen en verlies van banen te voorkomen. Daar is naar gehandeld, maar sindsdien is de mondzorg sector in onzekerheid gelaten. Mondzorgkoepels vrezen dat deze onduidelijkheid zal leiden tot een chaos op maandag 6 april, wanneer het advies eindigt om de reguliere zorg in mondzorgpraktijken te staken. Om die reden neemt de sector opnieuw haar verantwoordelijkheid door tandartsen, mondhygiënisten en tandprothetici op te roepen om in elk geval tot en met Pasen dicht te blijven en patiënten die al een afspraak hadden staan af te bellen.

Redelijke compensatie
Het voorstel van de gezamenlijke mondzorgkoepels is dat praktijkhouders een beperkte compensatie vragen voor verloren omzet. Deze compensatie is gericht op het kunnen betalen van de kosten en het overeind houden van de onderneming. Dit kost feitelijk minder dan de mondzorg zou hebben gekost als er in deze periode geen coronacrisis was geweest. De contouren van dit voorstel waren vooraf bekend bij VWS, de Nederlandse Zorgautoriteit en Zorgverzekeraars Nederland, maar desondanks is het overleg van gisteren op niets uitgelopen. Het uitblijven van duidelijkheid is uitermate teleurstellend, omdat de NZa al honderden online meldingen over dreigende faillissementen heeft ontvangen en de website daardoor korte tijd offline moest.

De mondzorgsector telt 45.000 zorgverleners, maar voelt zich door de overheid in de kou gelaten en eist daarom duidelijkheid over de steun aan praktijkhouders, medewerkers en patiënten.

N.B. Het concrete voorstel van de gezamenlijke mondzorgkoepels is hier als bijlage toegevoegd.

 


NIEUWSBERICHT – OVERHEID LAAT MONDZORG IN ONACCEPTBALE ONZEKERHEID
02-04-2020

Vandaag hebben ANT, NVM-mondhygiënisten, ONT en KNMT gezamenlijk een noodoproep gedaan inzake het acute gevaar waarin de mondzorg verkeert. De hele dag zijn wij in overleg geweest met VWS, NZa en ZN en is keer op keer benadrukt hoe hoog de nood is en wat de contouren moeten zijn van een pakket aan steunmaatregelen voor de mondzorg:

  • Compensatie voor omzetverlies als gevolg van de coronacrisis
  • TOZO-, TOGS- en NOW-regelingen moeten onverkort gelden voor mondzorgpraktijken met medewerkers
  • Samenloop van liquiditeits- of continuïteitsbijdrage van zorgverzekeraars met Rijksregelingen is toegestaan, waarbij verrekening achteraf plaatsvindt
  • De bevoorschotting en factoring worden veilig gesteld door zorgverzekeraars en banken
  • Liquiditeitsgaranties worden afgegeven door zorgverzekeraars in samenwerking met banken, wetende dat uitgestelde omzet in de mondzorg gelijk staat aan gemiste omzet
  • De aanvullende verzekering waar nu geen aanspraak op kan worden gemaakt omdat de zorg is opgeschort wordt deels aangesproken als financiering om het voortbestaan van de mondzorgsector veilig te stellen


In voorbereiding op dit overleg hebben wij als mondzorgkoepels zowel gezamenlijk als individueel de twee overheidsinstanties en zorgverzekeraars op verschillende momenten gesproken en bewust gemaakt van de urgentie omtrent de situatie in de mondzorg. ZN heeft vorige week al concrete voorstellen ontvangen van alle koepels over hoe de mondzorg kan worden gered van massale uitval en heeft ruim tijd gehad daarover na te denken. De NZa heeft bovendien honderden meldingen ontvangen over praktijken die failliet zullen gaan als er niet tijdig adequate maatregelen worden getroffen. Alle voorstellen en handreikingen vanuit de mondzorgkoepels zijn in alle redelijkheid aangereikt op basis van hetzelfde vertrekpunt: compensatie van omzetverlies om onze sector te redden met het oog op de continuïteit van zorg.

Diverse ministers hebben in eerdere persconferenties in niet mis te verstane woorden beloften gedaan om faillissementen en het verlies van banen te voorkomen. Daar hebben onze leden ook naar gehandeld. Personeel is in dienst gehouden en mondzorgpraktijken hebben de reguliere zorg gestaakt. Tandartsen en tandprothetici leveren alleen nog spoedzorg. Om deze verantwoordelijkheid te kunnen dragen en mondzorgpraktijken open te kunnen houden, worden hoge kosten gemaakt. Met het wegvallen van meer dan 95% van de omzet in de sector zijn wij aangewezen op de overheid. Gedurende het overleg is het echter duidelijk geworden dat de overheidsinstanties en verzekeraars zelfs op dit moment in de crisis nog steeds naar elkaar wijzen als het gaat om het nemen van verantwoordelijkheden, terwijl er in onze sector juist duidelijkheid en daadkracht nodig is.

Deze onduidelijkheid is onacceptabel. Mondzorgverleners, zorgverzekeraars en de overheid dragen ieder een wettelijk verankerde zorgplicht. Op dit moment komen de kosten voor deze zorgplicht echter volledig ten laste van de sector, waarin geen sprake meer is van inkomsten. Het sluiten van mondzorgpraktijken ten behoeve van de volksgezondheid lijkt als offer voor de overheid van geen enkele waarde, als er nu nog steeds geen concrete toezeggingen kunnen worden verwoord. Verder uitstel kunnen we ook niet accepteren, omdat wij vrezen dat besluiteloosheid aan de zijde van de overheid op 6 april tot een chaos zal leiden. Alle mondzorgkoepels zullen zonder een duidelijk pakket aan maatregelen niet langer het advies kunnen handhaven om de praktijken gesloten te houden voor reguliere zorg.

Mondzorgpraktijken mogen niet failliet gaan door deze crisis. Er zijn duidelijke beloften gedaan en nu is het moment om deze te concretiseren. Wij willen uiterlijk vrijdag 3 april helderheid van de overheid en zullen u daar morgen verder over berichten.STATEMENT – MONDZORGKOEPELS GEZAMENLIJKE NOODOPROEP
01-04-2020

Geachte collegae,

Sinds gisteren is er veel gebeurd en heeft er intensief overleg plaatsgevonden tussen alle mondzorgkoepels. Waar we gisteren een verschillend vertrekpunt hadden, hebben alle mondzorgkoepels elkaar vandaag gevonden in de gezamenlijke opgave die voor ons ligt. Morgen zullen alle mondzorgkoepels (ANT, NVM-mondhygiënisten, ONT en KNMT) in een overleg met VWS, NZa en ZN gezamenlijk pleiten voor een noodpakket met specifieke steunmaatregelen voor de mondzorg, zie bijgevoegd statement.

Meer informatie over de situatie vanaf 6 april volgt morgenmiddag na afloop van het overleg met VWS, NZa en ZN.


STATEMENT – MONDZORGKOEPELS GEZAMENLIJKE NOODOPROEP

Namens ANT, NVM-mondhygiënisten, ONT en KNMT

Onze samenleving wordt hard geraakt door de uitbraak van het coronavirus. Mondzorgkoepels hebben in overleg met en gesteund door VWS en IGJ hun verantwoordelijkheid genomen en de reguliere zorgverlening per 16 maart jl. gestaakt. Dit noodzakelijke besluit is genomen om onze bijdrage te leveren aan het afvlakken van de besmettingscurve en de druk op de zorgverleners in onze ziekenhuizen te helpen beperken.

Door het opschorten van de reguliere zorgverlening is de omzet van mondzorgpraktijken nagenoeg volledig verdwenen. Door het besluit van het kabinet om de noodmaatregelen te verlengen tot en met 28 april is het voortbestaan van alle mondzorgpraktijken in acuut gevaar.

Deze crisis laat geen ruimte voor onduidelijkheid, verdeeldheid of onrust. Alleen gezamenlijk, en in samenwerking met VWS, NZa, zorgverzekeraars en banken, kan het voorbestaan van mondzorgpraktijken worden veiliggesteld. Compensatie voor mondzorgpraktijken op beschikbaarheid, continuïteit en liquiditeit is daartoe de absolute voorwaarde. Alleen dan kan de bereikbaarheid en continuïteit van de mondzorg worden behouden. De mondzorgkoepels ANT, NVM-mondhygiënisten, ONT en KNMT pleiten daarom voor uitsluitsel op korte termijn omtrent specifieke steunmaatregelen voor de mondzorg. Daarna zullen wij gezamenlijk met informatie komen over hoe moet worden omgegaan met de noodmaatregelen na 6 april. Als mond- zorgkoepels staan wij samen voor het voortbestaan van de sector, voor onze 45.000 mondzorgverleners en voor het belang van de mondgezondheid van patiënten in Nederland.

 


Wat betekent de verlenging van de overheidsmaatregelingen t/m 28 april voor de tandarts?
01-04-2020

Veel leden vragen zich af of na 6 april de praktijk weer open kan voor reguliere mondzorg. Hierover wordt definitief uitsluitsel gegeven na het overleg met de overheid dat voor morgen gepland staat. Wel staat vast dat er in lijn met het overheidsbeleid tot en met 28 april geen reguliere behandelingen kunnen plaatsvinden bij kwetsbare groepen. Wij adviseren u dan ook de afspraken die u met deze groep patiënten heeft staan uit te stellen tot na die datum.


Coronavirus update
30-03-2020

Lees hier de ANT coronavirus update van maandag 30 maart.Belangrijke oproep aan alle tandartsen
28-03-2020

De ANT roept tandartsen en praktijkhouders die failliet dreigen te gaan doordat financiële steunmaatregelen te laat of te gebrekkig zijn op, om dit te melden bij de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Door de coronacrisis heeft vrijwel de hele mondzorgsector te kampen met een omzetdaling van 95% of meer. Dit terwijl alle vaste kosten gewoon doorgaan. Steeds meer leden melden zich bij de ANT met de vrees dat ze binnen enkele weken failliet gaan zonder steunpakket. De ANT maakt zich daarom hard voor een stevig pakket financiële noodmaatregelen voor de mondzorgsector.

Daarbij is het belangrijk dat een instantie zoals de NZa, die toeziet op de toegankelijkheid en beschikbaarheid van de mondzorg in Nederland, ook op de hoogte is van de ernst van de situatie. Als praktijken door de coronacrisis op grote schaal moeten sluiten bij gebrek aan financiële steun, dan komt de beschikbaarheid van de mondzorg in gevaar.

De ANT vraagt daarom tandartsen de NZa te informeren over de gevolgen voor uw praktijk. Doe dat kort en krachtig en verwoord uw punten in korte zakelijke bewoordingen. Van belang is aan te geven hoeveel patiënten u bedient en op welke termijn u voorziet dat deze zorg weg gaat vallen omdat u uw praktijk zult moeten sluiten als u niet langer aan uw betalingsverplichtingen kunt voldoen.

U kunt deze melding het beste doen via dit webformulier (selecteer ‘anders’ als optie) of via info@nza.nl.

Ga naar het webformulierWoord van het bestuur
27-03-2020

Geachte collegae,

De Nederlandse (mond)zorg staat door de coronacrisis voor de grootste uitdaging ooit. We hebben in het verleden al veel stormen overleefd, maar deze vallen in het niet bij waar we als tandartsen nu voor staan. Dat geldt ook voor ons als ANT-bestuur. Bij het bepalen van onze standpunten en koers in deze crisis, wegen we veel belangen mee, zonder ook maar een moment de belangen van de  tandartsen uit het oog te verliezen. Tegelijkertijd zoeken we naar de goede balans met andere aspecten die belangrijk zijn: voorop de veiligheid van patiënten, niet minder belangrijk de veiligheid van u en uw team, de continuïteit van de sector, de beschikbaarheid van de zorg voor acute- en noodsituaties op korte termijn, het voorkomen van faillissementen en het werken aan een solide basis voor de toekomst na de crisis.

Veel leden (en ook niet-leden) hebben inmiddels gereageerd. De reacties zijn symbolisch voor de situatie van elke tandarts individueel. Van een tandarts in Brabant in het epicentrum van de epidemie tot een tandarts op een Waddeneiland, waar nagenoeg (nog) niets aan de hand is. Van een zwangere tandarts tot de eigenaar van een serie praktijken. En van oudere tandartsen die mogelijk in een hogere risicocategorie vallen tot jonge starters. We snappen de emoties: er zijn daarom momenteel ook geen foute of juiste meningen. Alleen meningen die respect verdienen.

Het is belangrijk dat we met elkaar in dialoog zijn en solidair blijven. Dit virus treft ons allemaal en we moeten het samen opknappen. Solidariteit binnen de beroepsgroep zelf is nu belangrijker dan ooit. De besmettingscurves geven nog onvoldoende aanknopingspunten om op korte termijn al een verbetering van de situatie te mogen verwachten. Maak dus solidariteit tot uw uitgangspunt en stel daarbij het belang van uw patiënten voorop. Geef geen onnodige persoonlijke interpretaties aan woorden als ‘spoed’, 'noodzakelijk' en ‘regulier’. En respecteer dat er veel collega's in een persoonlijke situatie verkeren die afwijkt van die van u en die rechtvaardigt dat zij een afwijkend standpunt innemen.

Op dit moment is het bestuur van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat proactief in de weer met VWS, de NZa en de zorgverzekeraars om ervoor te zorgen dat de sector op hun netvlies staat en dat iedereen die cruciaal is voor de besluitvorming doordrongen is van de ernst van de situatie in de mondzorgsector. Ook de gezondheid van de mondzorgteams is een absolute prioriteit en wij vechten ervoor dat ook voor onze sector de testen beschikbaar komen. Met de andere koepels en de universiteiten zijn we in dialoog over het opstellen van de preventieadviezen om te komen tot een formulering die sectorbreed gedragen wordt. De zorgverzekeraars hebben vandaag een voorstel van de ANT ontvangen voor noodfinanciering en een afschrift daarvan is onder de aandacht gebracht van onder andere minister de Jonge.

Bij dit alles is onze belangrijkste boodschap als bestuur dat wij een rotsvast vertrouwen hebben in de veerkracht van de sector en de professionaliteit van alle collega's. Nu kunt u waarmaken dat de tandarts de leider van het mondzorgteam is die vertrouwen en deskundigheid uitstraalt, verantwoorde afwegingen maakt en het mondzorgteam door woelige tijden loodst. We moeten dit met zijn allen doen. Alleen dan komen we er sterker uit en zijn we klaar om op te schalen als het weer kan.

Bestuur ANT

Jan Willem Vaartjes
Ravin Raktoe
Richard Suy
Wilfred Kniese

 

Actueel
26-03-2020

NZa

De NZa heeft middels een schrijven laten weten dat de mogelijkheid tot het declareren van zorg op afstand is versoepeld. In het document “Zorg op afstand bij corona: hoe declareer je dat?” wordt met betrekking tot mondzorg gesteld:

“Wanneer de zorg zoals omschreven in de prestatie ook op afstand plaats kan vinden, mag je hiervoor de bestaande prestatie in rekening brengen. Deze zorg op afstand moet de reguliere vorm van de zorg vervangen. Zo kan bijvoorbeeld een probleemgericht consult of beugelconsult op afstand plaatsvinden.”
 
Het is zeer de vraag in hoeverre dit bruikbaar is binnen de mondzorg, hoeveel impact het zal hebben en of er aan de zijde van patiënten behoefte aan is.

 
Momenteel zet de ANT zich in het bijzonder in voor een aantal essentiële zaken voor de sector:

1.           Testen van tandartsen

Gezien het feit dat tandartsen een wettelijke verplichting hebben om spoedzorg te blijven verlenen, ook in de huidige situatie waarin er onzekerheid is over de eventuele besmettelijkheid van een patiënt of van zichzelf, meent de ANT dat iedere tandarts of teamlid dat momenteel zorg levert zichzelf vrijwillig zou moeten kunnen testen. Wij hebben contact gezocht met het UMCG om de mogelijkheden hiertoe te beoordelen en we houden u daarover uiteraard op de hoogte.

2.           Tegemoetkoming omzetderving

Praktijkhouders komen in liquiditeitsproblemen als er geen compensatie komt voor de omzetderving, die in onze mondzorg het hoogst is van de hele zorgsector; 95% (FD, 26-03-2020). Maatregelen van de banken zijn het tijdelijk opschorten van aflossingen en rentes, maar vaste lasten als salarissen (zolang de NOW nog niet in werking is getreden), leases en bepaalde kosten voor bedrijfsvoorzieningen gaan gewoon door. Hoewel de mogelijkheid in deze uitzonderlijke situatie bestaat om de omzetderving te financieren, vinden wij dat bijvoorbeeld verzekeraars hierin ook een verantwoordelijkheid hebben. Zorgverzekeraars Nederland (ZN) heeft reeds aangekondigd dat er maatregelen zullen volgen, maar de precieze uitwerking daarvan is nog onduidelijk. Wel stelt ZN dat de maatregelen alleen gelden voor gecontracteerde zorgverleners, en dat de ongecontracteerde zorgverlener (wat in de mondzorg het overgrote deel betreft) primair een beroep moet doen op de Rijksregelingen. Mogelijk komen er voor deze groep ook regelingen. De ANT heeft zelf een beeld bij de meest passende (mate van) steun voor al dan niet gecontracteerde mondzorgverleners, en deze leggen wij op dit moment aan ZN voor. Hierover hopen wij u zo spoedig mogelijk meer te kunnen melden.

3.           Vergoeding voor extra preventieve maatregelen

De ANT is van mening dat de uitgebreide extra maatregelen die momenteel in mondzorgpraktijken worden getroffen, variërend van de extra tijd die wordt ingepland om de wachtkamers zo leeg mogelijk te houden tot de extra tijdsbesteding aan kostbare, bijzondere hygiënemaatregelen een extra honorering verdienen. Zorgverzekeraars Nederland heeft hierover eveneens aangegeven dat de extra gemaakte kosten gedeclareerd zullen kunnen worden, maar de exacte vorm en uitwerking is ook hiervan nog niet bekend.Het coronavirus en Infomedics
20-03-2020

Infomedics heeft op hun website een artikel geplaatst over het coronavirus. Ze geven aan telefonisch minder goed bereikbaar te zijn. Ook laten ze weten vooralsnog financieel weerbaar genoeg te zijn om alle gemaakte afspraken na te kunnen komen. De verzoeken vanuit zorgaanbieders tot incidentele vervroegde uitbetalingen kunnen zij op dit moment niet inwilligen. Ook laten ze weten dat het niet mogelijk is om ingediende declaratiebestanden terug te trekken. Deze bestanden verwerken zij realtime, wat betekent dat uw declaraties direct zijn ingediend bij de zorgverzekeraars en waar nodig ook al rekeningen zijn verstuurd naar zorgconsumenten. Infomedics ziet op dit moment een toename in het aantal verzoeken tot uitstel van betaling en het afsluiten van betalingsregelingen vanuit zorgconsumenten. Ze doen hun best om op korte termijn te reageren op al deze verzoeken en waar mogelijk mee te denken met zorgconsumenten die op dit moment in de financiële problemen zitten.

Lees hier het artikel op de website van Infomedics.Woord van het bestuur
19-03-2020

Geachte collegae,

Het is voor iedereen een zware en verwarrende tijd. Het beroep van tandarts heeft nog nooit zo een onzekere tijd gekend en het voortbestaan van praktijken waar jullie tientallen jaren aan hebben gewerkt staat op de tocht. Onvermijdelijk merken we ook dat er zeer veel verschillende meningen zijn en dat de situatie van dag tot dag veranderen kan. Middels deze brief willen we jullie een eerlijk verhaal vertellen. Een verhaal dat mogelijk ook weer veranderd moet worden, maar dat wij als bestuur van de ANT op dit moment en met de beperkte kennis over de toekomst als het meest waarschijnlijke scenario zien.

Allereerst is het belangrijk om te weten dat de voornaamste reden om de tandartszorg tot 6 april te beperken, het afvlakken van de curve van het aantal coronabesmettingen in Nederland is. Dit is uitdrukkelijk niet gedaan omdat de ANT van mening is dat het te gevaarlijk is voor mondzorgverleners om te werken. Of vanwege het feit dat patiënten bij ons een significant hoger risico lopen in vergelijking met andere plekken in de maatschappij waar zij samenkomen. 

Het is juist onze maatschappelijke verantwoordelijkheid geweest om ouderen en kwetsbare groepen zo goed als mogelijk te beschermen en de druk op onze ziekenhuizen te helpen beperken. Daarom is het terugschalen van de reguliere mondzorg tijdelijk noodzakelijk. Toch lijkt de gedachte te heersen dat de terugschaling van mondzorg plaatsvindt, omdat we alleen nog maar met extreme protocollen kunnen werken. Tandartsen mailen en appen elkaar dagelijks veel van dit soort zaken en het leidt zelfs tot publieke uitingen op social media. Het lijkt soms ook te leiden tot het doorsturen van spoedpatiënten naar kaakchirurgie in plaats van hen zelf te behandelen. Dit alles is begrijpelijk, maar tegelijkertijd ook zeer onwenselijk. We hebben onze zorgplicht en we lijken tandartspraktijken publiekelijk te bestempelen als een gevaarlijke plek, terwijl dat met onze geëigende werkwijze en protocollen niet zo is. Het is essentieel dat ook na 6 april mensen begrijpen dat ze met een gerust hart een tandartspraktijk kunnen bezoeken.

Tandartspraktijken hebben in vergelijking met vele andere zorgaanbieders een goede basis met de geldende infectiepreventierichtlijn. Daarnaast beschikken we momenteel over meer beschermingsmiddelen dan andere zorgverleners zoals verpleegkundigen en huisartsen, zorgverleners die soms zonder mondmasker (mogelijke ) COVID-19 patiënten moeten verzorgen of consulteren. Druppelbesmetting (droplets) van een hoestende patiënt is minstens zo zorgwekkend als onze aerosolen. Toch doen deze zorgverleners nauwelijks beklag op social media over het gebrek aan beschermingsmiddelen en gaan zij door met het behandelen van patiënten, ondanks dat (druppel- en contact)besmetting reëel is. Het is een lastige en angstaanjagende tijd voor iedereen, maar we hebben gekozen om zorgverlener te zijn, ook als dat risico’s inhoudt. Niet voor niets klappen mensen voor de zorg. De harde boodschap is dan ook dat het zeer waarschijnlijk is dat wij bij de groep horen die uiteindelijk het coronavirus zal krijgen. 

De oplossing ligt niet in het blijvend platleggen van de mondzorg totdat er een vaccin is uitgebracht, of in extreem strenge infectiepreventie-richtlijnen die onwerkbaar zijn op de lange termijn. De oplossing ligt in een gecontroleerde opschaling, zo mogelijk al vanaf 6 april, van de mondzorg in relatie tot de verspreidingsgraad van het virus, waarbij ouderen en kwetsbare groepen worden ontzien.
Daarnaast alle steun voor het ontwikkelen van betere medicatie met tevens een vaccin voor het bereiken van groepsimmuniteit.

Het spijt ons dat er geen beter bericht van te maken is. Blijf (spoed)patiënten behandelen en deel je beschermingsmiddelen met andere zorgverleners. Zorg er voor dat de tandartspraktijk een veilige en betrouwbare plek blijft om naar toe te gaan, zowel tijdens als na deze crisis.

Heel veel sterkte en gezondheid de komende periode. Pas op je zelf en iedereen om je heen.

Jan Willem Vaartjes
Ravin Raktoe
Richard Suy
Wilfred Kniese
IGJ laat termijnen voor zorgaanbieders los bij verplichtingen en verzoeken
18-03-2020

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) laat in deze periode de termijnen voor zorgaanbieders los die normaal in het toezicht gelden. Bijvoorbeeld als zij een reactie moeten geven op een inspectierapport. Of als zij een onderzoeksrapportage over een calamiteit moeten inleveren.

Uitstel wordt verleend, geen boetes

Instellingen, zorgverleners en fabrikanten/leveranciers van medische producten krijgen standaard uitstel als zij zich niet kunnen houden aan de normale termijnen voor wettelijk verplichte meldingen en om te reageren op verzoeken van de inspectie. Het is ook niet nodig uitstel aan te vragen. Wie dat toch doet krijgt daarop geen reactie, want de inspectie verleent het uitstel automatisch.

Alleen als de inspectie toch een snellere reactie wil omdat er grote risico’s voor de zorg zijn, krijgt de zorgverlener dat te horen.

De inspectie kan geautomatiseerde standaardbrieven niet op korte termijn aanpassen. Wie zo’n brief van de inspectie krijgt waarin toch een deadline staat, hoeft zich niet aan die termijn te houden. De inspectie zal ook geen herinneringen sturen. Wel kan de inspectie na het verstrijken van de termijn contact opnemen om de voortgang te bespreken.

Verder legt de inspectie voorlopig geen boete op als een instelling, zorgverlener of fabrikant/leverancier zich niet aan een termijn kan houden voor het voldoen aan een verplichting,  zoals het melden van een calamiteit.

Voorbeelden

De inspectie hanteert in veel gevallen een termijn waarbinnen een instelling of zorgverlener kan of moet reageren op een vraag, een opmerking of een eis.

Enkele voorbeelden:

  • de reactie van een instelling, zorgverlener of fabrikant/groothandel op een concept-rapport na een bezoek van de inspectie;
  • de verplichting om een calamiteit te melden en daarna een onderzoeksrapportage in te leveren;
  • het maken van een ‘resultaatsverslag’ waarin verbeteringen van de zorg staan na maatregelen van een inspecteur;
  • de mogelijkheid om voor publicatie te reageren op een rapport van de inspectie.

Inspectiebezoeken

De inspectie is terughoudend bij het afleggen van inspectiebezoeken, om zorginstellingen en zorgverleners geen onnodige last te bezorgen. Tegelijkertijd moet de inspectie wel zicht houden op de continuïteit en de veiligheid van de zorg. Ook moet de inspectie kunnen optreden als er grote risico’s zijn voor patiënten en zorgverleners.

Als inspecteurs een bezoek aan een instelling brengen, kondigen zij dat een dag tevoren aan (als dat mogelijk is). De instelling kan het dan aangeven als het bezoek door het coronavirus echt niet uitkomt of anders vorm moet krijgen.

De inspectie vraagt er ook begrip voor dat eigen onderzoek van de inspectie door de coronamaatregelen langer kan duren.

 VWS en IGJ onderschrijven advies om de niet-spoedeisende mondzorg tijdelijk te staken 
18-03-2020

Het door de gezamenlijke mondzorgkoepels (ANT, KNMT, NVM en ONT) eerder uitgebrachte advies om niet spoedeisende-zorg in de tandartspraktijk tot 6 april op te schorten wordt onderschreven door VWS en IGJ. VWS en IGJ laten middels een brief weten dat ze waarderen dat de beroepsgroep (als vertegenwoordigd door ANT, KNMT, NVM en ONT) verantwoordelijkheid heeft genomen met het advies om de niet-spoedeisende mondzorg tijdelijk te staken.

LEES HIER HOE HET ADVIES EXACT LUIDT

VWS en IGJ stellen in de brief dan ook van mening te zijn dat deze gedragslijn geldt als een tijdelijke norm voor verantwoorde zorg in deze fase van de coronacrisis.

 


Dringende verzoeken
18-03-2020

Beademingsapparatuur

Het ministerie van VWS heeft ons verzocht een oproep te doen aan praktijken die mogelijk over beademingsapparatuur, maar ook beademingsmaskers ed. beschikken, deze tijdelijk ter beschikking te stellen. Hoewel deze apparatuur zeldzaam is binnen de tandheelkunde kan het zijn dat u weet waar deze eventueel beschikbaar is. Stuur dan een mail naar: coronabeschermingsmiddelen@minvws.nl

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Huisartsen kampen met een groot tekort aan persoonlijke beschermingsmiddelen. Indien u beschikt over mondneusmaskers, handschoenen of chirurgische jassen en desinfectiealcohol, dan wordt het zeer gewaardeerd als u deze naar de dichtstbijzijnde huisartsenpraktijk wilt brengen. Neem van tevoren contact op om er zeker van te zijn dat ze op die locatie nodig zijn.
 
Aanmelden Landelijk Coördinatiepunt Zorgprofessionals 

Beroepsvereniging voor verpleegkundigen Nu’91 is een Landelijk Coördinatiepunt Zorgprofessionals gestart voor iedereen met een zorgachtergrond die zich wil inzetten tijdens de coronacrisis. Zij brengen in kaart wie er extra hulp zou kunnen verlenen in de zorg en coördineren de inzet op de juiste plek.
 
Aanmelden kan via deze link.Inzet voormalig-zorgpersoneel
18-03-2020

Door de Coronavirus pandemie kan een punt worden bereikt waarin door overmacht grote tekorten aan personeel ontstaan, terwijl hulp dringend nodig is. Hierdoor kan sprake zijn van een noodsituatie. Dan is de ruimte die de huidige wetgeving biedt – om onder supervisie van een bevoegde zorgverlener te werken – niet meer voldoende. Om het zorgpersoneel te ontzorgen en de continuïteit van de zorg te blijven borgen, neemt de Minister van Medische Zorg twee tijdelijke maatregelen, te weten:

Voormalig BIG-zorgpersoneel: artsen-  en verpleegkundigen- niet-praktiserend kunnen onder bepaalde voorwaarden worden ingezet.
De herregistratie van alle BIG-zorgverleners wordt opgeschort.

Beide maatregelen zullen gehanteerd worden, zolang de situatie daarom vraagt.

Concreet betekent dat: voormalige verpleegkundigen en artsen van wie de registratie in het BIG-register is verlopen na 1 januari 2018, mogen bij uitzondering weer aan de slag in de zorg, zonder dat zij zich opnieuw in het register inschrijven. De voormalig zorgverlener dient bekwaam te zijn; en te beschikken over voldoende recente kennis en vaardigheden. Hierbij zijn voorwaarden geformuleerd. Deze zijn hier te vinden.

Daarnaast wordt de herregistratie-verplichting voor alle artikel 3 Wet BIG-beroepsbeoefenaren tot nader order opgeschort. Dit betekent dat BIG-zorgverleners zolang de situatie daarom vraagt zij zich niet hoeven te herregistreren. De maatregel voorkomt dat zorgverleners die nu hard nodig zijn worden doorgehaald in het BIG-register, waardoor ze hun bevoegdheden zouden verliezen.


 

Advies niet spoedeisende-zorg in de tandartspraktijk tot 6 april op te schorten
15-03-2020
 

De afgelopen dagen is de ANT in contact geweest met de andere mondzorgkoepels, vele tandartsen in het land en ook experts rondom de bestrijding van het coronavirus. Vanuit het maatschappelijk belang en de veiligheid van alle mondzorgmedewerkers was het onvermijdelijk dat we op enig moment een advies over diepgaande maatregelen zouden uitbrengen. 

Op dit moment adviseren wij met de gezamenlijke mondzorgkoepels (ANT, KNMT, NVM en ONT) om niet spoedeisende-zorg in de tandartspraktijk tot in ieder geval 6 april op te schorten. Uit de statistieken blijkt dat bij succesvol beleid de piek van het aantal besmettingen niet alleen lager is, maar ook verderop in de tijd plaatsvindt.

Beroepsuitoefening

Of de reguliere zorg daadwerkelijk gestaakt wordt blijft een beslissing die de praktijkhouder moet maken. In overweging kan worden genomen om naast de eerder bekend gemaakte adviezen, behandelingen die zonder aerosolen kunnen worden uitgevoerd door te laten gaan. Daarnaast is bijvoorbeeld het gebruik van cofferdam voor elke curatieve behandeling waar wel aerosolen bij ontstaan een mogelijkheid. Wij adviseren in zijn algemeenheid de reguliere zorgverlening op te schorten indien niet aan deze voorwaarden kan worden voldaan en spoedhulp te verlenen aan patiënten die geen koorts hebben en/of hoesten, niet recent in landen met een wijdverspreide transmissie* zijn geweest of in contact zijn geweest met personen met deze kenmerken.

* Landen/regio’s met wijdverspreide transmissie zijn: China (inclusief Hong Kong en Macau), Singapore, Zuid-Korea en Iran en in Noord-Italië de provincies Lombardije, Veneto, Emiglia Romagna, Piëmonte, Aosta-vallei, Trentino-Zuid-Tirol, Friuli-Julisch-Venetië en Ligurië.

Economische gevolgen

De precieze omvang van de gevolgen van deze maatregelen is voor tandartspraktijken momenteel nog niet te overzien, maar dat er grote schade zal ontstaan is evident. De schade van het teruglopen van het aantal afspraken met patiënten is de afgelopen week door de beroepsgroep al duidelijk gevoeld. Dat blijkt onder andere uit het feit dat steeds meer praktijken aanvraag doen voor deeltijd-ww, één van de mogelijkheden** om de gevolgen enigszins te beperken. De ANT spant zich maximaal in om minister Bruins en zijn collega Hoekstra (Financiën) aan hun woord te houden waar zij hebben beloofd de economische gevolgen beperkt te gaan houden voor ondernemers. Wij gaan er dan ook van uit dat verzoeken tot deeltijd-ww zullen worden gehonoreerd.

** eventuele andere mogelijkheden zijn: Bijzonder uitstel van betaling belastingen, Bijstand voor zelfstandigen (Bbz)en de verruiming van de Borgstelling MKB kredieten (BMKB)

Het bestuur van de ANT wenst u allen sterkte toe in de moeilijke tijd die ons nog te wachten staat en blijft zich maximaal inspannen om de gevolgen voor de beroepsgroep zo veel mogelijk te beperken.

Mocht u naar aanleiding van dit bericht vragen hebben, dan staan we u uiteraard graag te woord (020 - 237 4740).

Jan Willem Vaartjes, Ravin Raktoe, Richard Suy en Wilfred Kniese

 


IGJ geeft aan niet te gaan controleren op juist gebruik mondkapjes
12-03-2020

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) stelt over het gebrek aan mondkapjes door de uitbraak van het coronavirus dat het noodzakelijk kan zijn af te wijken van de richtlijnen, om toch te voldoen aan de verplichting om zorg te verlenen en geeft de verantwoordelijkheid aan de zorgaanbieder om in dat geval zelf, of binnen de beroepsgroep, een zorgvuldige en verantwoorde afweging te maken. Dit laat IGJ weten op hun website.

Al eerder gaf IGJ aan niet te gaan controleren of medisch personeel de juiste mondkapjes op de juiste manier gebruikt. Dat liet een woordvoerder van de toezichthouder weten. “De IGJ trekt niet het land in voor mondkapjescontrole.” Nu mondkapjes voor medici schaars zijn sinds de uitbraak van het coronavirus, ligt verkeerd gebruik door zorgverleners op de loer. De IGJ, die moet toezien op deugdelijk gebruik van professionele mondkapjes, gaat er echter niet op controleren en stelt te vertrouwen op de zorgverlener. Lees hier het artikel van Skipr.

De ANT schuift aan bij het VWS spoedoverleg tekort medische hulpmiddelen om zo snel mogelijk tot een (tijdelijke) oplossing te komen voor het tekort.Zuinig omgaan met Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM’s)
06-03-2020

Het is belangrijk zuinig om te gaan met materiaal in verband met verwachte tekorten. Er is een succesvolle test gedaan met het hergebruiken van mondmaskers. Wij willen u deze procedure alvast uitleggen, maar hij wordt op dit moment ter goedkeuring voorgelegd aan de IGJ. We adviseren u om vanaf nu alle niet zichtbaar vervuilde, gebruikte mondkapjes te sealen en de naam van de zorgverlener erop te vermelden met stift. Vervolgens zouden de mondkapjes volgens een van de methodes uit dit artikel kunnen worden gereinigd en hergebruikt. Zodra we meer weten informeren wij u hier verder over.

De ANT schuift aan bij het VWS spoedoverleg tekort medische hulpmiddelen om zo snel mogelijk tot een (tijdelijke) oplossing te komen voor het tekort.