Bedrijfsvoering

Bekijk hier het overzicht over het wanneer doorbetalen van loon.

Is er een verplichting het loon door te betalen als werknemers in verband met het virus niet op het werk verschijnen?
Een werknemer die positief is getest op het coronavirus zal de instructies van de GGD moeten opvolgen. De zieke werknemer zal in thuisisolatie of quarantaine moeten blijven. Het salaris zal in die gevallen moeten worden doorbetaald. Vanaf donderdag 12 maart 2020 zijn nieuwe maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus bekendgemaakt, waaronder de verplichting om bij bepaalde klachten thuis te blijven. We raden aan om uw personeel te instrueren dat in geval van twijfel of er gewerkt kan worden, het van belang is om contact op te nemen voor overleg. Als er niet gewerkt kan worden als gevolg van klachten is het uitgangspunt dat het salaris zal moeten worden doorbetaald. De overheid maakt onderscheid tussen zorgverleners en overig personeel.

Mijn werknemer zit in het buitenland en kan niet terug, wat nu?
Ook is het mogelijk dat een werknemer door reisbeperkingen of andere blokkades in verband met het coronavirus niet op het werk kan verschijnen. Denk hierbij aan de situatie waarin een werknemer op bevel van een overheidsinstantie (in het buitenland) in quarantaine dient te verblijven, maar feitelijk niet ziek is. Het uitgangspunt is dat een werkgever verplicht is het loon te voldoen indien de werknemer zijn werk niet verricht, ‘tenzij de reden daarvoor in redelijkheid voor rekening van de werknemer behoort te komen’. De kans dat het loon ook in dit geval moet worden doorbetaald lijkt groot. Wel is het zo dat een werkgever instructies aan werknemers mag geven om de veiligheid op de werkvloer zo veel mogelijk te waarborgen. In dit kader mag een werkgever het personeel instrueren niet zakelijk af te reizen naar gebieden waarvoor een negatief reisadvies geldt. Ook kan een werkgever het dringende advies geven ook niet privé af te reizen naar risicogebieden. Voor de actuele  reisadviezen van het Ministerie van Buitenlandse zaken kunt u de volgende website raadplegen.

Mag mijn personeel reizen naar het buitenland?
Nee, volgens de laatste richtlijn van het RIVM geldt er voor iedereen een negatief reisadvies.
 
Mijn werknemer komt niet werken omdat hij/zij bang is besmet te raken, wat nu?
Ingewikkelder wordt het wanneer werknemers niet op het werk verschijnen omdat ze bang zijn om besmet te worden. Het spreekt in dat geval voor zich dat het verstandig is om in gesprek te gaan om deze angst weg te nemen en in onderling overleg naar eventuele (thuiswerk)oplossingen te kijken. Denk ook aan de mogelijkheid om vakantiedagen in te zetten. Lukt dit niet en is er feitelijk geen aanleiding niet op de werkplek te verschijnen, dan kan dit – na het uitvaardigen van een waarschuwing - aanleiding vormen het salaris niet langer door te betalen. Het is verstandig om, voordat tot zo’n maatregel wordt overgegaan, op individuele basis juridisch advies in te winnen.
In de omgekeerde situatie, waarin een werknemer preventief door werkgever wordt gevraagd thuis te blijven, bestaat in ieder geval wel recht op doorbetaling van het salaris.

Mag ik verlangen dat personeel (deels) vrije dagen inlevert?
Nee, dit mag niet.


Mogelijke vragen van werknemers:

Behoud ik mijn salaris?
Ja, je werkgever moet het volledige salaris doorbetalen.

Waarom krijgt hij een deel van onze loonkosten vergoed?
Om door de huidige periode van omzetdaling heen te komen en niemand te hoeven ontslaan.

Loopt het via een WW-uitkering?
Nee, het heeft niets meer met WW te maken.

Dus ik teer niet in op mijn WW-rechten?
Klopt.

Moet ik werken?
Ja. In overleg met de werkgever afspraken maken over het werk, als dat er is. Liefst thuiswerken.

Kan ik ontslagen worden tijdens de NOW?
Nee, niet om bedrijfseconomische redenen.

Daarna wel?
Ja, dan geldt weer de normale ontslagbescherming.

En als mijn contract afloopt tijdens de NOW?
Werkgever hoeft dat niet te verlengen.

Ik ben flexwerker, moet werkgever stoppen met mij?
Nee. Je werkgever krijgt ook voor flexwerkers subsidie.

Wanneer worden de details van de NOW duidelijk?
Binnen nu en twee weken.

Maar, nog even: onder die eerdere regeling was er gedoe over de loonaanvulling, en over opsouperen van WW-rechten, nu niet meer?
Klopt.

Moet ik iets doen?
Nee.
 

Tijdelijke betalingsregeling premie mogelijk voor werkgevers

Pensioenfonds Zorg & Welzijn liet onlangs in een mailing aan haar klanten weten dat zij zich geen zorgen hoeven te maken over hun pensioen en dat ‘de incasso bij werkgevers gewoon doorgaat’. ANT heeft daarop contact opgenomen met het pensioenfonds om opheldering te vragen. PFZW laat nu op hun website weten te begrijpen dat u als werkgever mogelijk in betalingsproblemen kunt komen door de coronacrisis en daarom een betalingsregeling kunt afspreken met PFZW. Tijdelijk gelden dan andere afspraken voor het innen van de premie.

Wilt u een betalingsregeling aanvragen? Stuur dan een e-mail naar incasso@pfzw.nl. Merkt u dat PFZW niet bereid is om met u mee te denken dan horen wij dat graag van u.
 

Het coronavirus en Infomedics

Infomedics heeft op hun website een artikel geplaatst over het coronavirus. Ze geven aan telefonisch minder goed bereikbaar te zijn. Ook laten ze weten vooralsnog financieel weerbaar genoeg te zijn om alle gemaakte afspraken na te kunnen komen. De verzoeken vanuit zorgaanbieders tot incidentele vervroegde uitbetalingen kunnen zij op dit moment niet inwilligen. Ook laten ze weten dat het niet mogelijk is om ingediende declaratiebestanden terug te trekken. Deze bestanden verwerken zij realtime, wat betekent dat uw declaraties direct zijn ingediend bij de zorgverzekeraars en waar nodig ook al rekeningen zijn verstuurd naar zorgconsumenten. Infomedics ziet op dit moment een toename in het aantal verzoeken tot uitstel van betaling en het afsluiten van betalingsregelingen vanuit zorgconsumenten. Ze doen hun best om op korte termijn te reageren op al deze verzoeken en waar mogelijk mee te denken met zorgconsumenten die op dit moment in de financiële problemen zitten.


Huur: overmacht en gevolgen?

Kan ik als huurder een beroep doen op overmacht?
Waarschijnlijk niet. Een recessie, economische crisis of overmacht worden in beginsel beschouwd als omstandigheden die vallen onder het normale ondernemersrisico van een huurder. Hieromtrent is al meermaals uitspraak gedaan. De coronacrisis is een vorm van overmacht. Maar de kans bestaat wel dat een rechter dit als een zeer uitzonderlijke onvoorziene omstandigheid ziet en meent dat de pijn bijvoorbeeld moet worden gedeeld.  Ter vermijding van geschillen zou het passend zijn als huurder en verhuurder met elkaar tot een oplossing zouden komen, bijvoorbeeld in de vorm van een (tijdelijke) huurprijsvermindering.
 
Kan ik als huurder schade vorderen?
Het vorderen van schade op grond van artikel 7:208 BW is alleen mogelijk als de beperking in het gebruik als gebrek is aan te merken. Dit gebrek dient vervolgens nog aan de verhuurder toegerekend te kunnen worden. Het  is maar zeer de vraag of de beperking in het gebruik als gebrek kan worden aangemerkt, bovendien zal van toerekenbaarheid waarschijnlijk ook geen sprake zijn. Het vorderen van schade lijkt dan ook niet mogelijk.
 
Kan ik uitstel van betaling vragen?
Vragen staat vrij. Komen partijen een tijdelijk uitstel overeen dan hoeft de huur tijdelijk niet betaald te worden en zullen er afspraken gemaakt moeten worden over de termijn waarop de huurbetalingsverplichting weer herleeft en hoe de achterstand met betrekking tot de niet-betaalde huur wordt ingehaald.
 
Kan ik het door mij gehuurde tijdelijk anders gaan gebruiken?
In de huurovereenkomst zal zijn opgenomen wat het overeengekomen gebruik is. Andere activiteiten zullen niet zijn toegestaan tenzij er goedkeuring is van de verhuurder. Het hangt van de omstandigheden af of die toestemming kan worden geweigerd.