Bedrijfsvoering

Testbeleid en inzet zorgmedewerkers
Er is een update gepubliceerd over het testbeleid voor zorgmedewerkers. Hierin staat o.a. wanneer u zich kunt laten testen en wat te doen bij een positieve uitslag van uzelf, een huisgenoot of nauw contact.

Vanaf 1 juni geldt:

 • Iedereen in heel Nederland met één of meer van onderstaande klachten moet thuisblijven.
 • Iedereen met dergelijke klachten die passen bij het nieuwe coronavirus kan zich laten testen. Het is van groot belang dat zorgmedewerkers zich bij klachten direct laten testen.*
 • Totdat de testuitslag bekend is blijft de persoon met klachten thuis. Als deze persoon koorts en/of benauwdheid heeft, dan moeten ook alle huisgenoten thuisblijven tot na de testuitslag.


* Voor zorgmedewerkers buiten het ziekenhuis geldt dat zij contact op kunnen nemen met de werkgever voor de procedure rondom testen of zij kunnen zich aanmelden via Rijksoverheid.nl. Zorgmedewerkers in het ziekenhuis kunnen zich laten testen via de binnen het ziekenhuis afgesproken route.

De symptomen passend bij COVID-19 zijn:

 • verkoudheidsklachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn en/of
 • hoesten; en/of
 • benauwdheid en/of
 • verhoging of koorts en/of
 • plotseling verlies van reuk en/of smaak.


Als testuitslag bekend is:

Indien de test negatief is, mag een zorgmedewerker met milde klachten (in ieder geval geen koorts) weer aan het werk met algemene hygiënemaatregelen.
Indien de test positief is, volgt bron-en contactopsporing door de GGD. Iedereen in het huishouden blijft tot 2 weken na het laatste contact thuis. De positief geteste zorgmedewerker blijft thuis tot minimaal 7 dagen na de start van de symptomen(1) EN 48 uur koortsvrij(2) EN ten minste 24 uur symptoomvrij(3).

 1. Start symptomen = ook wel de eerste ziektedag. Indien deze niet bekend is kan de datum van de monsterafname genomen worden.
 2. Koortsvrij = temperatuur onder de 38 graden, zonder koortsremmende medicatie.
 3. Symptoomvrij van COVID-19 = geen koorts, geen diarree, geen spierpijn, geen keelpijn, geen benauwdheid, geen neusverkoudheid. Symptomen zoals door patiënt en/of behandelaar herkenbaar bij hooikoorts, astma, chronische hoest om andere redenen vallen niet onder symptomen van COVID-19. Moeheid, anosmie, dysgeusie en postvirale hoest spelen geen rol bij de definitie van symptoomvrij. Deze klachten kunnen een paar dagen tot weken langer aanhouden, zoals bekend is bij andere virale verwekkers, zonder dat nog sprake is van besmettelijkheid.


Wat te doen als een huisgenoot of nauw contact** van een zorgmedewerker positief is of klachten heeft?

 • Als een zorgmedewerker huisgenoot is van iemand met koorts of benauwdheid moet de zorgmedewerker thuisblijven totdat de huisgenoot getest is of geen klachten meer heeft.
 • Als een zorgmedewerker huisgenoot of nauw contact is van iemand die positief getest is voor COVID-19, moet deze zorgmedewerker thuis blijven tot 14 dagen na het laatste contact.
 • Alleen in uitzonderingssituaties kan hier van afgeweken worden in overleg met de GGD en de bedrijfsarts. Dit geldt wanneer de situatie ontstaat van dreigende krapte in personeel en uiteraard alleen als de medewerker geen klachten heeft. De medewerker mag dan ingezet worden mits een chirurgisch mondneusmasker type II wordt gedragen en handschoenen. Deze zorgmedewerker krijgt heldere instructies over het vroegtijdig signaleren van gezondheidsklachten en wordt bij voorkeur niet ingezet voor zorg van de meest kwetsbaren binnen de instelling.
 • Zorgmedewerkers die persoonsbeschermende middelen hebben gebruikt tijdens de verzorging van een patiënt met COVID-19, worden niet als contact geïncludeerd in het contactonderzoek.
   

** Zie voor de definities en meer informatie het Protocol Bron-en contactonderzoek.
 

Vakantieplannen van medewerkers

Is een medewerker na een vakantie bij terugkomst in Nederland verplicht (ook zonder klachten) 14 dagen in quarantaine te gaan?

De overheid adviseert passagiers die terugvliegen vanuit een hoog-risicogebied dringend om bij thuiskomst 14 dagen in quarantaine te gaan. De Europese luchtvaartorganisatie EASA houdt een lijst bij van vliegvelden in gebieden met een hoog risico op besmetting. Dit dringende advies geldt NIET voor zorgverleners, waardoor dit beperkt van toepassing is op de mondzorg (uitsluitend degene die niet als zorgverlener kunnen worden aangemerkt).

Een medewerker kan de werkzaamheden in de praktijk niet verrichten, omdat hij vanuit de vakantiebestemming niet terug kan reizen of moet in het vakantieland of bij terugkomst in Nederland in quarantaine. Komt dit voor risico van de werknemer? Moet ik vooraf iets kenbaar maken?

Over het antwoord op deze vraag wordt verschillend gedacht en jurisprudentie (uitspraken van rechters) zal moeten worden afgewacht om deze vraag zonder voorbehoud te kunnen beantwoorden. Bovendien is het antwoord op de vraag afhankelijk van de specifieke feiten en omstandigheden van het geval. Denk bijvoorbeeld aan de werkzaamheden van de medewerker, het wijzigen van het reisadvies voor of na het afreizen naar de vakantiebestemming, de mogelijkheid om thuis te werken etc.

Het uitgangspunt in de wet is dat een medewerkers die zijn of haar werkzaamheden niet verricht recht op loon heeft, tenzij de oorzaak van het niet kunnen werken in de risicosfeer van de werknemer ligt. Denk bij dit laatste aan bewust te laat komen of het weigeren van werk. Quarantaine ligt normaliter niet in de risicosfeer van de werknemer, maar dit zou anders kunnen zijn als een medewerker doelbewust afreist naar een risicogebied (code oranje of rood).

Vakantiereizen naar een risicogebied (code rood of oranje) worden immers door de overheid dringend afgeraden. De werknemer die er bewust voor kiest om op vakantie te gaan naar een land met oranje of rood reisadvies neemt weloverwogen het risico met reisbeperkingen te worden geconfronteerd of in het vakantieland/bij terugkomst in Nederland in quarantaine te moeten, waardoor een rechter, gelet op de gegeven omstandigheden, zou kunnen oordelen dat er geen recht op loon bestaat voor de duur van quarantaineperiode.

Bekijk hier de reisadviezen per land. 

LET OP: het dringende advies van de overheid om bij terugkomst 14 dagen in quarantaine te gaan, geldt niet voor zorgverleners. Zorgverleners blijven conform de richtlijnen van het RIVM en de Leidraad Mondzorg Corona thuis bij symptomen passend bij COVID-19 infectie, bewezen COVID-19 en gezinsleden met bewezen COVID-19.

Het stopzetten van het loon is een verstrekkende maatregel, waardoor het raadzaam is uw medewerkers vooraf schriftelijk te wijzen op de eventuele arbeidsrechtelijke gevolgen als men doelbewust afreist naar een risicogebied (code rood of oranje). Overleg eerst met uw rechtsbijstandsverzekering voordat u een maatregel toepast. Een andere oplossing kan zijn om in gezamenlijk overleg vakantiedagen in te zetten voor de duur van de quarantaineperiode.

Een medewerker gaat op vakantie en blijkt bij terugkomst in Nederland ziek te zijn (bv. besmetting met COVID-19), waardoor de werkzaamheden in de praktijk niet kunnen worden verricht. Heeft deze werknemer recht op doorbetaling van loon tijdens ziekte?

Over het antwoord op deze vraag wordt verschillend gedacht en jurisprudentie (uitspraken van rechters) zal moeten worden afgewacht om deze vraag zonder voorbehoud te kunnen beantwoorden.

In de wet wordt een onderscheid gemaakt tussen het niet kunnen verrichten van de werkzaamheden in de praktijk vanwege ziekte of om andere redenen (zie vraag 2). De wet bepaalt dat een zieke werknemer geen recht heeft op doorbetaling van het loon, indien de ziekte door zijn of haar opzet is veroorzaakt. De opzet moet gericht zijn op het ziek worden. De medewerker moet de ziekte dus hebben willen veroorzaken door af te reizen naar het risicogebied. In een eventuele juridische procedure is het aan de werkgever om dit te bewijzen. Dit is vaak niet eenvoudig, aangezien uit jurisprudentie (uitspraken van rechters) blijkt dat risicovol gedrag niet kan worden aangemerkt als opzet. Om die reden is het de verwachting dat rechters, ondanks dat een zieke werknemer bewust is afgereisd naar een risicogebied, niet snel zullen oordelen dat er geen recht op loon bestaat.

Mag ik, gelet op de AVG, vragen of een medewerker naar een vakantiebestemming in een risicogebied (rood of oranje reisadvies) is geweest?

Ja, dat mag zolang u niet vraagt om medische gegevens. U heeft een gerechtvaardigd belang omdat u naar de wet verplicht bent om de veiligheid van uw medewerkers en patiënten te waarborgen, ondanks het feit dat een bevestigend antwoord negatieve gevolgen zou kunnen hebben voor deze medewerker. Om die reden is wel belangrijk om uw beleid op dit punt vooraf schriftelijk aan uw medewerkers kenbaar te maken. 

Mag ik medewerkers verbieden af te reizen naar een vakantiebestemming in een risicogebied (met code oranje of rood)?

Nee, de wet biedt geen mogelijkheid om het afreizen naar een vakantiebestemming in een risicogebied (reisadvies met code oranje of rood) te verbieden. Lees vraag 2 voor meer informatie voor de mogelijkheden om hier arbeidsrechtelijke consequenties aan te verbinden.


Tijdelijke betalingsregeling premie mogelijk voor werkgevers

Pensioenfonds Zorg & Welzijn liet onlangs in een mailing aan haar klanten weten dat zij zich geen zorgen hoeven te maken over hun pensioen en dat ‘de incasso bij werkgevers gewoon doorgaat’. ANT heeft daarop contact opgenomen met het pensioenfonds om opheldering te vragen. PFZW laat nu op hun website weten te begrijpen dat u als werkgever mogelijk in betalingsproblemen kunt komen door de coronacrisis en daarom een betalingsregeling kunt afspreken met PFZW. Tijdelijk gelden dan andere afspraken voor het innen van de premie. Dit gebeurt op een aantal manieren. Bij acute geldproblemen kan een zorgaanbieder uitstel van betaling krijgen tot 1 juni. Ook kan met het pensioenfonds een afspraak worden gemaakt voor gespreide betaling van de verschuldigde pensioenpremie. Bovendien is er de mogelijkheid dat PFZW het incassobeleid voor een organisatie versoepelt.

Wilt u een betalingsregeling aanvragen? Stuur dan een e-mail naar incasso@pfzw.nl. Merkt u dat PFZW niet bereid is om met u mee te denken dan horen wij dat graag van u.
 

Het coronavirus en Infomedics
Infomedics heeft op hun website een artikel geplaatst over het coronavirus. Ze geven aan telefonisch minder goed bereikbaar te zijn. Ook laten ze weten vooralsnog financieel weerbaar genoeg te zijn om alle gemaakte afspraken na te kunnen komen. De verzoeken vanuit zorgaanbieders tot incidentele vervroegde uitbetalingen kunnen zij op dit moment niet inwilligen. Ook laten ze weten dat het niet mogelijk is om ingediende declaratiebestanden terug te trekken. Deze bestanden verwerken zij realtime, wat betekent dat uw declaraties direct zijn ingediend bij de zorgverzekeraars en waar nodig ook al rekeningen zijn verstuurd naar zorgconsumenten. Infomedics ziet op dit moment een toename in het aantal verzoeken tot uitstel van betaling en het afsluiten van betalingsregelingen vanuit zorgconsumenten. Ze doen hun best om op korte termijn te reageren op al deze verzoeken en waar mogelijk mee te denken met zorgconsumenten die op dit moment in de financiële problemen zitten.


Huur: overmacht en gevolgen?
Kan ik als huurder een beroep doen op overmacht?
Waarschijnlijk niet. Een recessie, economische crisis of overmacht worden in beginsel beschouwd als omstandigheden die vallen onder het normale ondernemersrisico van een huurder. Hieromtrent is al meermaals uitspraak gedaan. De coronacrisis is een vorm van overmacht. Maar de kans bestaat wel dat een rechter dit als een zeer uitzonderlijke onvoorziene omstandigheid ziet en meent dat de pijn bijvoorbeeld moet worden gedeeld.  Ter vermijding van geschillen zou het passend zijn als huurder en verhuurder met elkaar tot een oplossing zouden komen, bijvoorbeeld in de vorm van een (tijdelijke) huurprijsvermindering.
 
Kan ik als huurder schade vorderen?
Het vorderen van schade op grond van artikel 7:208 BW is alleen mogelijk als de beperking in het gebruik als gebrek is aan te merken. Dit gebrek dient vervolgens nog aan de verhuurder toegerekend te kunnen worden. Het  is maar zeer de vraag of de beperking in het gebruik als gebrek kan worden aangemerkt, bovendien zal van toerekenbaarheid waarschijnlijk ook geen sprake zijn. Het vorderen van schade lijkt dan ook niet mogelijk.
 
Kan ik uitstel van betaling vragen?
Vragen staat vrij. Komen partijen een tijdelijk uitstel overeen dan hoeft de huur tijdelijk niet betaald te worden en zullen er afspraken gemaakt moeten worden over de termijn waarop de huurbetalingsverplichting weer herleeft en hoe de achterstand met betrekking tot de niet-betaalde huur wordt ingehaald.
 
Kan ik het door mij gehuurde tijdelijk anders gaan gebruiken?
In de huurovereenkomst zal zijn opgenomen wat het overeengekomen gebruik is. Andere activiteiten zullen niet zijn toegestaan tenzij er goedkeuring is van de verhuurder. Het hangt van de omstandigheden af of die toestemming kan worden geweigerd.


ANT en Voorpraktijken helpen u NU uw kosten te verlagen

Nu uw kosten maximaal verlagen  
De situatie rondom het Corona-virus zorgt ervoor dat de inkomsten van mondzorgpraktijken voorlopig sterk zullen dalen, terwijl veel van uw vaste lasten doorlopen. Veel van deze vaste lasten heeft u mogelijk al lange tijd weinig tot geen aandacht gegeven. Met de juiste kennis en ervaring, is hier vaak snel veel te besparen. Sommige verbeteringen die Voorpraktijken realiseert hebben direct de volgende maand invloed op uw kosten. Voorpraktijken heeft deze kennis en ervaring en kan bovendien met uw ruim 600 deelnemende praktijkhoudende collega’s extra gunstige collectieve voorwaarden creëren. Een besparing van 20-40% op uw facilitaire kosten is gemiddeld te verwachten.  

Betalen wanneer dit mogelijk is
Normaal gesproken betalen deelnemende praktijken vanaf de start van de dienstverlening een maandelijkse deelnamebijdrage aan Voorpraktijken (zie ook het kopje “Transparant en integer”). Afhankelijk van een deel- of gehele inventarisatie hanteert Voorpraktijken nu een aangepaste werkwijze in verband met de Corona-crisis. Kunt u op dit moment de deelnamebijdrage aan Voorpraktijken niet missen, dan bieden zij aan om dit, tot het moment dat u weer omzet heeft, voor u voor te financieren. Zo kunt u de besparing op dit moment volledig inzetten waar deze het meest nodig is, namelijk binnen uw praktijk.

Energie en afvalverwijdering eerst
Op het gebied van energie en afvalverwijdering zijn op basis van de ervaring van Voorpraktijken vaak snel en vooral heel eenvoudig grote besparingen te realiseren. Om deze reden zijn dit nu dan ook de eerste aandachtsgebieden die zij u adviseren onder de loep te laten nemen. Simpelweg door het aanleveren van uw jaarafrekening energie en uw meest recente factuur van de afvalverwijdering kan Voorpraktijken u laten zien welke besparing er voor u gerealiseerd kan worden.

Transparant en integer
Voorpraktijken is opgezet op een manier die ervoor zorgt dat u als klant (“deelnemer” zoals zij dit zelf noemen) écht baat heeft bij de Voorpraktijken-dienstverlening. Zo werken zij niet met commissies, provisies of kickbackfees. De deelnemers betalen rechtstreeks een éénmalig bedrag voor de inventarisatie (no-cure-no-pay) en vervolgens voor de collectieve deelname aan Voorpraktijken en zij zorgen voor de beste contracten voor u op 35 aandachtsgebieden, waaronder bijvoorbeeld: 

Honderden praktijken zijn bezocht, waarbij in alle gevallen interessante bespaar- en verbeterkansen zijn gevonden. De gevonden besparingsmogelijkheden zijn altijd hoger dan de deelnamebijdrage die Voorpraktijken voor hun dienstverlening in rekening brengt.  

Voorbeeld afvalverwijdering praktijk in Amsterdam

Voorbeeld energie praktijk in Beverwijk

Vraag nu uw besparingspotentieel aan
Om voor uw situatie de eerste en meest eenvoudig te realiseren besparingskansen inzichtelijk te maken, kunt u uw laatste factuur voor afvalverwijdering, uw energiecontract en uw meest recente energie-jaaropgave opsturen naar info@voorpraktijken.nl.