Overheidsvoorzieningen

Continuïteitsbijdrage-regeling Zorgverzekeraars Nederland (ZN)

Niet-gecontracteerde zorgverleners komen ook in aanmerking voor de continuïteitsbijdrage van Zorgverzekeraars Nederland (ZN).
De continuïteitsbijdrageregeling van ZN is gericht op het waarborgen van de continuïteit van de zorgverlening en niet op inkomenscompensatie.

Overheidsmaatregelen en continuïteitsbijdrage ZN complementair en gericht op voortbestaan mondzorgpraktijken
De continuïteitsbijdrage via ZN, de Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren (TOGS, een eenmalige tegemoetkoming van €4000) en de subsidie op grond van de Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW, als vervanging deeltijd-ww) zijn complementair. De continuïteitsregeling van ZN ziet op het verzekerde deel van de zorg. Indien deze steun tekort schiet, zien de TOGS en NOW op een tegemoetkoming in het onverzekerde deel van de geleverde zorg. Er kunnen verrekeningen plaatsvinden tussen de regelingen, omdat bijvoorbeeld achteraf komt vast te staan dat onder een bepaalde regeling teveel is uitgekeerd. Een onterechte aanvraag of dubbele uitkering wordt niet beboet.
Praktijkhouders kunnen dus een beroep doen op deze regelingen, zo nodig in combinatie, om het voortbestaan van de praktijk te waarborgen.

Vanaf donderdag 16 april was het mogelijk een vooruitbetaling van de continuïteitsbijdrage aan te vragen voor gecontracteerde mondzorg.Vanaf woensdag 22 april was dit ook mogelijk voor ongecontracteerde mondzorg. De aanvraag voor de vooruitbetaling is op vrijdag 8 mei om 23.59 uur gesloten. De voorwaarden van de continuïteitsbijdrage leest u hier in de Q&A van ZN.

Lees hier alle actuele updates over de continuïteitsbijdrage.

Lees hier de Q&A van ZN.

Bekijk hier een uitwerking van de grote lijnen van de continuïteitsbijdrage van onze partner Elderman Geerts.

Rekenmodule
De rekenmodule die inzicht geeft in de hoogte van de continuïteitsbijdrage en de invloed daarvan op de NOW is gereed. Deze tool is bedoeld om u te helpen om met behulp van de data van uw software of factoringmaatschappij te berekenen op hoeveel CB u in totaal ongeveer kunt rekenen. De rekenmodule geeft u ook globaal inzicht in het recht op NOW per maand; uw inkomstenderving na aangaan van de CB-regeling wordt berekend. Door de op deze wijze berekende NOW uitgaande van de schatting van de te verwachten CB, kunt zien hoeveel u eventueel moet reserveren voor terugbetaling van de teveel ontvangen NOW.

Download rekenmodule

Noodzakelijke voorbereidingen op de aanvraag Continuïteitsbijdrage
Om een aanvraag te kunnen doen voor de continuïteitsbijdrage heeft u een persoonlijk Vecozo-certificaat nodig met een aantal autorisaties (‘zorginkoopportaal’ en ‘declaratieportaal’).
 
Wanneer u de afgelopen 2 jaar reeds overeenkomsten heeft afgesloten via het zorginkoopportaal, dan is de noodzakelijke autorisatie reeds geactiveerd, idem als u reeds declareert via het declaratieportaal. Dit geldt bijvoorbeeld voor het merendeel van de tandprothetici.
Wanneer u dat nog niet gedaan heeft dan adviseren wij u dit zo snel mogelijk te regelen. Dit laatste geldt tevens als u nog geen persoonlijk Vecozo certificaat heeft. Vraag dit zo snel mogelijk aan. Bij de aanvraag/autorisatie van een persoonlijk Vecozo-certificaat kunt u de flowchart raadplegen die wij hebben opgesteld.

Download hier de flowchart
 
Er zijn 3 mogelijke scenario’s:

 1. u heeft al een persoonlijk Vecozo-certificaat én in de afgelopen twee jaar overeenkomsten afgesloten – dan is de noodzakelijke autorisatie reeds geactiveerd,
 2. u heeft al een persoonlijk Vecozo-certificaat, maar mist nog een aantal autorisaties, deze moet u dan nog aanvragen,
 3. u heeft nog geen persoonlijk Vecozo-certificaat, dan moet u alle stappen doorlopen, van aanvraag persoonlijk certificaat tot activeren autorisaties.


Ga naar de website van Vecozo.

Infomedics heeft in haar portal het overzicht van vergoede zorg geplaatst, deze is nodig voor de aanvraag continuïteitsbijdrage.

Ga hier naar het portal van Infomedics.

Let op: heeft u een UBO verklaring nodig? Deze vraagt u hier aan bij Vektis.

Uitvraag UBO reeds gedaan door Vektis(1)
Voor alle zorgaanbieders van wie de UBO niet bekend is bij de zorgverzekeraars is de afgelopen maand een uitvraag gedaan door Vektis. Als u die mail heeft gehad is het zaak hier snel op te reageren om een continuïteitsbijdrage te kunnen aanvragen. Vektis heeft alleen een mail of brief verstuurd als de UBO niet bekend is en deze moet worden aangeleverd. Als u van Vektis geen mail of brief hebt ontvangen, is er geen actie nodig. Met betrekking tot het aanvragen van de continuïteitsbijdrage en het doorgeven van de UBO aan Vektis heeft het geen zin om contact op te nemen met de Kamer van Koophandel of VECOZO.
1: bron: https://www.zn.nl/corona/q-en-a-regeling-continuiteitsbijdrage?categories=


Met de verlenging van de continuïteitsbijdrageregeling (CB) tot  en met 14 juli is de termijn voor de (aan)melding van de ‘‘ultimate beneficiary owner’’ (UBO) ook verlengd tot 7 juli. Tevens in dit bericht wat te doen wanneer er zich problemen voordoen bij de (aan)melding.
 
UBO (aan)melding tot 7 juli
Zorgverzekeraars zijn wettelijk verplicht om van alle ondernemingen aan wie zij geld overmaken vast te stellen wie de UBO is of zijn. Het UBO register is nog niet actief, derhalve de specifieke aanmelding, ook voor zorgaanbieders die straks niet in het formele register worden opgenomen (eigenaren).
 
https://www.vektis.nl/support/veelgestelde-vragen
LET OP!!! Bij veelgestelde vragen UBO staat dat aanvraag voor 12 juni moet gebeuren.
 
UBO noodzakelijk voor aanvraag CB
Voor het aanvragen van de CB is het noodzakelijk dat de UBO van de aanvrager bekend is. Met de verlenging van de CB tot en met 14 juli is er ook langer de tijd om de UBO aan te melden.  
 
UBO (aan)melding zo gedaan, verwerking duurt langer
Een aanvraag is zo gedaan. Dat kan via dit formulier. Het verwerken van de aanvraag duurt enkele dagen.
 
Aanvragen niet goed verwerkt
Er zijn signalen geweest dat er aanvragen niet goed zijn verwerkt. Het is bekend bij welke verzekeraars dat het geval is geweest. Dit zou inmiddels hersteld moeten zijn maar wees bewust dat een afwijzing bij de verzekeraar kan liggen.
 
Bezwaarprocedure via verzekeraar die afwijst   
Wordt de CB aanvraag afgewezen als gevolg van het ontbreken van een UBO of, waarschijnlijker, het gebruik van een onjuist databestand dan is bezwaar mogelijk. De procedure loopt dan in eerste instantie via de zorgverzekeraar die afwijst.
 
Na afwijzing dient aanvraag opnieuw gedaan te worden
Bij een afwijzing van de CB aanvraag op onjuiste gronden (ontbrekende UBO) dient de aanvraag opnieuw gedaan te worden wanneer de UBO alsnog is aangemeld. Dit gebeurt niet automatisch.
 
Klachtenprocedure na bezwaar
Als het bezwaar niets oplevert is het mogelijk om de klacht ter beoordeling voor te leggen aan de geschilleninstantie (NAI) of aan de civiele rechter. Gegevens van het NAI kunt u vinden via www.NAI-NL.org.
 
Signalen bij de beroepsverenigingen gebundeld
Neemt u ook contact op met uw beroepsvereniging (bijvoorbeeld via de financiële loketten). Signalen worden gebundeld en vanuit de mondzorgalliantie onder de aandacht gebracht bij ZN. 
 

Rechtstreeks declareren bij verzekeraar voor CB-regeling

Als u gebruik wenst te maken van de continuïteitsbijdrage-regeling dient u vanaf het moment van aangaan van de CB-regeling direct bij de verzekeraar te declareren voor verzekerde zorg. Of daarvoor een factoringbureau te gebruiken

Het niet vergoede bedrag wordt door de verzekeraar retour gestuurd en kan vervolgens in rekening worden gebracht bij de patiënt. Softwarepakketten als Exquise en Simplex worden geüpdate om dit proces te ondersteunen. Zoals hierboven is vermeld kan ook gebruik gemaakt worden van factoringbureaus.

Analyse declaratievoorwaarden continuïteitsbijdrage-regeling
 
De continuïteitsbijdrage (CB) kent een uitgebreide set declaratievoorwaarden waardoor het voor u een opgave kan zijn om grip te krijgen op de materie. Om u hierbij te ondersteunen treft u hieronder een reeks algemene uitgangspunten aan welke van toepassing zijn bij het declareren.
 
Let wel, het betreft een selectie van de algemene declaratievoorwaarden. Voorwaarden kunnen op onderdelen afwijken. Dergelijke nuances zijn hieronder niet meegenomen. Voor een volledig op uw persoonlijke situatie toegespitst advies raden wij u aan uw financieel adviseur te consulteren.
 
1. Informeren verzekerde voorafgaande aan de behandeling
De zorgaanbieder dient de verzekerde voorafgaand aan de behandeling te informeren – voor zover hij redelijkerwijs over de informatie beschikt – dat een behandeling niet of niet volledig voor vergoeding in aanmerking komt op grond van de verzekering.
 
2. Verzekeringsrecht van de patiënt controleren
Van u als zorgaanbieder wordt verwacht dat het verzekeringsrecht van de patiënt wordt gecontroleerd a) voor aanvang van de behandeling en b) voor inzending van de declaratie. Dit dient te gebeuren via Controle op Verzekeringsgegevens (COV).   
 
3. Rechtstreeks indienen van declaraties
Declaraties dient u rechtstreeks en digitaal via Vecozo bij de zorgverzekeraar in (behalve bij gebruik factoring, zie punt 5).
 
4. In rekening brengen van afgewezen declaraties
In de declaratievoorwaarden van ASR, DSW, VGZ, VRZ en Zilveren Kruis is bepaald dat declaraties die (deels) zijn afgewezen omdat die niet onder de dekking van de verzekering vallen, door de zorgaanbieder aan de patiënt kunnen worden voorgelegd. U dient dan op de nota een tekst toe te voegen met onderstaande strekking:
 
“Deze nota is door [NAAM zorgaanbieder] rechtstreeks ingediend bij uw zorgverzekeraar. Voor zover u recht heeft op een vergoeding van – het deel – verzekerde zorg is dat door uw zorgverzekeraar al aan [NAAM zorgaanbieder] betaald. Het resterende niet voor vergoeding in aanmerking komende bedrag à € [BEDRAG te voldoen] dient u zelf aan [NAAM zorgaanbieder] te betalen. Stuurt u deze nota dus niet door aan uw verzekeraar”.
 
De overige zorgverzekeraars hebben een dergelijke bepaling niet in de declaratievoorwaarden opgenomen.
 
5. Declareren via derden (zoals servicebureaus) is mogelijk
De zorgaanbieder is er verantwoordelijk voor dat de zorgverzekeraar hierover formeel en schriftelijk wordt geïnformeerd, binnen 14 kalenderdagen voorafgaand aan de eerste verzending van de declaratie bij de verzekeraar. Voor de mondzorgaanbieders die al via een servicebureau declareren, geldt dat de verzekeraar hier waarschijnlijk al van op de hoogte zal zijn.
 
6. Gebruik van Uzovi-codes
De zorgaanbieder hanteert bij de declaratie de Uzovi-codes van de betreffende verzekering.
 
7. Declaratievoorwaarden Zilveren Kruis
Zilveren Kruis hanteert – in vergelijking met de andere zorgverzekeraars – een groot aantal declaratievoorwaarden. Zo verplicht Zilveren Kruis zorgaanbieders rubriek 415 ‘Gebitselementcode’ in te vullen als sprake is van een gebitselement. Ook hanteert Zilveren Kruis een separate set declaratievoorwaarden voor Centra voor Bijzondere Tandheelkunde.
 
Tot slot, bijlage met overzicht declaratievoorwaarden CB
Naast voorgaande zeven punten treft u in de bijlage een overzicht aan met een vergelijking van de declaratievoorwaarden CB voor de tien zorgverzekeraars op de volgende punten:

 • Declaratietermijn
 • Indienen her-declaraties/ correcties
 • Termijn retourinformatie beschikbaar
 • Betaalbaarstelling door verzekeraar
 • Overname eigen risico
 • Overname eigen bijdrage
   

Download overzicht declaratievoorwaarden CB

Bezwaar maken tegen de continuïteitsbijdrage-regeling van ZN?

Onze partner Eldermans|Geerts beschreef in dit artikel wat de mogelijkheden zijn.

ANT Coronaloket

De ANT heeft de financiële expertise van VWG* ingeschakeld om u te helpen/ondersteunen bij het opzetten van een liquiditeitsprognose voor de komende maanden. Meer informatie hierover vindt u bij het ANT coronaloket.

 

 

Overheidsregelingen

Onderstaand een uitgebreider overzicht van de maatregelen vanuit de overheid die betrekking hebben op onze sector.

Bekijk hier een handig overzicht van de steunmaatregelen m.b.t. de coronacrisis, opgesteld door onze partner Eldermans|Geerts. Dit overzicht is aangepast met inachtneming van de meest recente ontwikkelingen.

NOW - Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (min. SZW)

Eerder adviseerden wij u op tijd werktijdverkorting aan te vragen voor uw personeel, anticiperend op een sterke terugloop van de reguliere werkzaamheden. Deze regeling is in de nieuwe maatregelen vervangen door de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW).

Een ondernemer die omzetverlies verwacht (minimaal 20%) kan bij het UWV voor een periode van drie maanden een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen (maximaal 90% van de loonsom, afhankelijk van het omzetverlies). UWV zal een voorschot verstrekken van 80% van de gevraagde tegemoetkoming. Hierdoor kunnen bedrijven hun personeel blijven doorbetalen. Voorwaarde is dat er geen personeel ontslagen mag worden om bedrijfseconomische redenen in de subsidieperiode. Deze Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) is de vervanger van de voormalige regeling werktijdverkorting. Hiervoor kunnen bij SZW per direct geen nieuwe aanvragen meer voor worden ingediend. Aanvragen die al zijn gedaan, maar nog niet afgehandeld, zullen worden afgehandeld in de nieuwe regeling. Hiervoor dient u wel zelf alsnog de NOW-aanvraag in te dienen. Ondernemers kunnen de tegemoetkoming aanvragen voor een omzetdaling vanaf 1 maart. De subsidie heeft betrekking op loonkosten tussen 1 maart en 31 mei 2020. Aanvragen kan via het UWV vanaf 6 april t/m 31 mei 2020.

De NOW-regeling in hoofdlijnen:

 • De NOW kan vanaf 6 april bij UWV worden aangevraagd. De beslistermijn is 13 weken, maar het streven is binnen 2-4 weken een voorschot van 80% van de gevraagde compensatie te hebben betaald;
 • ​De subsidie is een tegemoetkoming in de loonkosten van de (in ieder geval) periode maart tot en met mei 2020. Omzet wordt achteraf vergeleken met jaaromzet 2019 gedeeld door 4. Uitgangspunt van compensatie is loonsom januari 2020. Daling loonsom t.o.v. januari 2020 betekent vermindering van hoogte compensatie naar rato;
 • De NOW is van toepassing op situaties waarin sprake is van een omzetdaling van ten minste 20% over een periode van drie maanden;
 • Bij een omzetdaling van 100% zal 90% van de totale loonsom worden uitbetaald. Is de omzetdaling lager, dan zal de subsidie evenredig lager worden vastgesteld;
 • Als loon wordt maximaal twee keer het maximumdagloon (= € 9.538) per maand per individuele werknemer in aanmerking genomen. Loon boven dit bedrag komt niet in aanmerking voor subsidie;
 • Er wordt een forfaitaire opslag van 30% aangehouden ter compensatie van werkgeverslasten.
 • Ontslagaanvraag bedrijfseconomische redenen via UWV, betekent dat loon van werknemer die ontslagen wordt vermeerderd met de factor 1,5 afgetrokken wordt van loonsom waarover compensatie wordt verleend;
 • 24 weken na afloop van de compensatie periode moet de definitieve aanvraag worden ingediend, zo nodig met accountantsverklaring.
   

Welk personeel wordt meegenomen in de berekening voor de subsidie?

 • Voor iedereen voor wie loonaangifte wordt gedaan en wie verzekerd is voor de WW, ZW of WIA;
 • Ook andere niet sociaal verzekerde medewerkers (o.a. familieleden) vallen dus niet onder deze regeling;
 • Uitzendkrachten komen wel in aanmerking – alleen het uitzendbureau (juridisch werkgever) kan voor deze medewerkers een aanvraag indienen;
 • De NOW is wel van toepassing op de loonkosten voor werknemers waarvoor de werkgever geen loondoorbetalingsplicht heeft, zoals werknemers met een nulurencontract.
 • Voor een DGA kan dit per situatie verschillen, wij raden aan dit met uw account op te nemen;


Welke voorwaarden gelden er voor de NOW?  

 • Een (verwacht) omzetverlies van 20% vanaf 1 maart 2020 over drie maanden. Het omzetverlies kan zelf worden berekend;
 • Gedurende tegemoetkoming, mag geen ontslag worden aangevraagd voor werknemers vanwege bedrijfseconomische redenen;
 • De loonsom moet zoveel mogelijk gelijk blijven aan voor de coronacrisis (100% doorbetaling);
 • Subsidie mag alleen worden gebruikt voor betaling van de loonkosten;
 • De werknemers moeten worden geïnformeerd over een toegekende aanvraag;
 • De werkgever moet administratie voeren ten aanzien van alle relevante gegevens, welke tot vijf jaar na vaststelling van de subsidie kan worden gecontroleerd;
 • Er dient loonaangifte op grond van de Wet op de loonbelasting 1964 te worden gedaan op de voorgeschreven momenten;
 • Er dient een melding te worden gemaakt bij het UWV indien sprake is van gebeurtenissen die van belang zijn voor de (wijziging, intrekking, vaststelling van de) subsidie;
 • Na afloop van de subsidieperiode, moet er een definitieve opgave van de omzetdaling met accountantsverklaring worden ingediend;
 • Indien sprake is van loonkostensubsidie van de gemeente, moet een melding van de NOW-toekenning worden gedaan bij die gemeente.


Welke verplichtingen gelden er voor de NOW?

 • U bent verplicht om uw personeel te informeren over de aanvraag. Dit kan via een brief aan de werknemers of – indien aanwezig – via de Ondernemingsraad of Personeelsvertegenwoordiging.
 • U voert een controleerbare administratie die tot 5 jaar na datum vaststelling nog is in te zien.
 • Als u werknemers in dienst heeft voor wie u een loonkostensubsidie ontvangt (Participatiewet), heeft u de verplichting om de aanvraag van de NOW bij de gemeente te melden.
 • U heeft een meldingsplicht bij het UWV indien zich omstandigheden voordoen die van belang kunnen zijn voor de beslissing.


Hiernaast moet u rekening houden met:

 • U mag gedurende de subsidieperiode geen arbeidsovereenkomsten wegens bedrijfseconomische reden via het UWV opzeggen, hiervoor kunt u een boete van 50% van de loonkosten krijgen
 • U mag de subsidie alleen gebruiken voor de betaling van de loonkosten
 • U doet loonaangifte op de voorgeschreven momenten
 • Na afloop van de subsidieperiode overlegt u een definitieve opgave van de omzetdaling met daarbij, indien noodzakelijk, een accountantsverklaring


LET OP: houd de loonsom zoveel mogelijk gelijk aan de loonsom van januari 2020!

Indien de loonkosten tijdens de periode van de tegemoetkoming (maart, april en mei 2020) zijn gedaald, vindt een korting op de tegemoetkoming plaats. Er wordt een vergelijking gemaakt tussen de loonsom van januari 2020 en de maanden maart, april en mei 2020 (exclusief vakantiegeld).

De korting is 90% van de daling van de loonsom ten opzichte van januari 2020, zonder vermenigvuldiging met het percentage aan omzetdaling. Hieronder een rekenvoorbeeld.

Voorbeeld berekening voorschot
De berekening van het voorschot aan tegemoetkoming is als volgt:
percentage omzetdaling x loonsom januari x 3 (3 maanden) x 1,3 (werkgeverslasten) x 90% (maximale tegemoetkoming) x 80% (voorschot)


Bekijk hier het voorbeeld.

Uit bovenstaand rekenvoorbeeld komt naar voren dat het belangrijk is dat de loonsom over de maanden maart, april en mei 2020zoveel mogelijk gelijk blijft aan de loonsom van januari 2000. Mocht dit om welke reden dan ook niet het geval zijn, houd dan rekening met het feit dat u wellicht nog een gedeelte moet terugbetalen.

LET OP: Bij een stijging van de loonsom in maart-april-mei blijft de loonsom van januari het uitgangspunt bij de berekening.

Werkt de NOW-regeling met een glijdende schaal?
NOW bepaalt dat de hoogte van de tegemoetkoming in de loonkosten afhankelijk is van de terugval in omzet tot een maximum van 90% van de loonsom. Hieruit kan worden afgeleid dat het gaat om een glijdende schaal, dus het gaat om een percentage van terugval in de omzet en daarvoor wordt een tegemoetkoming van 90% in de loonkosten gegeven (maximaal). Achteraf zal worden gevraagd naar gegevens om dat te staven en zal mogelijk een herverrekening plaatsvinden, bijvoorbeeld op basis van een accountantsverklaring (nader te bepalen). Er is nu geen maximum te vinden, zoals vergoeding tot 90% van het maximum dagloon, dat wel voor de regeling werktijdverkorting geldt (WW).

Kom ik als werkgever nog in aanmerking voor een vergoeding van Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud als ik iemand die ziek is 70% ga betalen?
Het is nog onduidelijk hoe hiermee zal worden omgegaan kijkend naar de NOW-regeling. Als in arbeidsovereenkomst staat dat bij ziekte de wettelijke regeling geldt (70% betaling van het salaris waarbij het salaris wordt gemaximeerd op het maximum dagloon en het eerste ziektejaar minimaal betaling van het minimumloon) wordt er wel vanuit gegaan dat van de werkgever wordt verwacht dit ook zo toe te passen. De loonkosten kunnen hiermee immers worden beperkt. Als een werkgever er zelf voor kiest toch meer te betalen, gaan we ervan uit dat dit meerdere niet wordt vergoed in deze situatie. Nu is bekend dat afhankelijk van het percentage van de omzetdaling zal worden bepaald of een werkgever in aanmerking komt voor de NOW regeling (waarbij er in elk geval sprake moet zijn van een omzetdaling van 20% of meer) en zo ja, hoe hoog de tegemoetkoming in de loonkosten is. In deze situatie wordt er ook vanuit gegaan dat als de werkgever in aanmerking komt voor de NOW regeling en deze werkgever de mogelijkheid heeft om het salaris tijdens ziekte te beperken tot 70% de tegemoetkoming een percentage wordt van 70% van het salaris. Dit is onder voorbehoud dat de NOW regeling nu wordt uitgewerkt en dat de precieze voorwaarden nog niet bekend zijn. 

Welk salaris komt voor de tegemoetkoming in aanmerking?
Iedereen voor wie loonaangifte wordt gedaan én verzekerd is voor de WW, ZW of WIA, valt onder de loonsom waarvoor een tegemoetkoming ontvangen kan worden. Ook het salaris van flexwerkers wordt gecompenseerd, er is geen onderscheid naar contractvorm. Het kabinet riep al eerder op om, indien mogelijk, flexwerkers door te betalen. Als de loonsom krimpt, omdat er minder mensen doorbetaald worden, daalt de tegemoetkoming mee.

Mensen die op grond van een fictieve dienstbetrekking zijn verzekerd voor de werknemersverzekeringen vallen ook onder de definitie van werknemer in de zin van de Wet financiering sociale verzekeringen. Mensen die niet vallen onder die definitie, zoals niet-verzekerde DGA’s en vrijwillig verzekerden, zijn hierdoor uitgezonderd, waardoor hun loon niet in aanmerking komt voor een tegemoetkoming.

Kan ik ook een aanvraag indienen voor een tegemoetkoming loonkosten voor werknemers met een flexibel contract?  
Ja dat kan. De nieuwe tegemoetkomingsregeling is ook van toepassing op de loonkosten voor werknemers waarvoor de werkgever geen loondoorbetalingsplicht heeft. Denk aan werknemers met een oproepcontract. Uitzendbedrijven kunnen ook voor uitzendkrachten die bij hen dienst zijn een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen. Zo kunnen bedrijven deze heftige periode overbruggen zonder dergelijk personeel te hoeven laten gaan. 

Zit de pensioenpremie ook in de NOW-regeling.
De totale loonsom van januari verhogen we met 30%. Dit is om kosten zoals werkgeverspremies, werknemersbijdragen aan pensioen en de opbouw van vakantiegeld te compenseren.

Wat betekent de NOW voor mijn werknemers?
Werknemers krijgen 100% doorbetaald. Werknemers verbruiken geen WW-rechten over de periode waarvoor de NOW-subsidie wordt verstrekt.

Ik heb al Werktijdverkorting aan gevraagd. Wat nu?
Situatie 1: U heeft al Werktijdverkorting aangevraagd en u heeft een vergunning ontvangen. De vergunning blijft van kracht. Indien u na afloop van de vergunning verlenging wilt, moet u gebruik maken van de nieuwe regeling (NOW).
Situatie 2: U heeft al werktijdverkorting aangevraagd, maar nog geen vergunning ontvangen. Aanvragen die al zijn gedaan, maar nog niet afgehandeld, zullen worden afgehandeld in de nieuwe regeling. Hiervoor dient u wel zelf alsnog de NOW-aanvraag in te dienen.

Heeft u de NOW nog niet aangevraagd?
Overleg met uw accountant over een schatting van de hoogte van de omzet en de keuze voor de subsidieperiode: maart-april-mei, april-mei-juni of mei-juni-juli.
Als u eenmaal een keuze voor een periode gemaakt heeft, dan kunt u deze niet meer wijzigen.

Heeft u de WTV aangevraagd, maar de aanvullende vragen nog niet verstrekt?
Heeft u voordat de NOW in werking is getreden Werktijdverkorting aangevraagd en heeft u bericht ontvangen dat deze aanvraag wordt gezien als aanvraag voor de NOW-regeling, houd er dan rekening mee dat uiterlijk 30 april a.s. de aanvullende informatie bij UWV moet zijn aangeleverd.
LET OP: U kunt niet naderhand alsnog een nieuwe aanvraag indienen.

U vindt hier alle informatie over de aanvraag van de NOW-regeling.

NOW wordt verlengd, onder andere ontslagboete verdwijnt uit voorwaarden

De NOW krijgt per 1 juni een vervolg. De nieuwe versie van deze tegemoetkoming in de loonkosten lijkt op zijn voorganger, maar in de NOW 2.0 zijn wel enkele voorwaarden aangepast.

 • De ontslagboete wordt geschrapt. Bedrijven die de NOW 2.0 ontvangen, krijgen dus geen extra verlaging meer op hun NOW-subsidie als ze werknemers om bedrijfseconomische redenen ontslaan. Wel krijgen werkgevers een correctie als ze personeel waar ze NOW over ontvangen ontslaan.
 • Omdat de aanpassing mogelijk kan leiden tot ontslagen, trekt het kabinet 50 miljoen euro uit voor omscholing van personeel via het crisisprogramma NL leert door. Werkgevers die de NOW aanvragen, moeten hun werknemers stimuleren om aan bij- en omscholing te gaan doen. Werkgevers leggen hier bij aanvraag van de NOW 2.0 een verklaring over af. Vanaf juli kunnen deze werknemers kosteloos online scholing en ontwikkeladviezen volgen om zich aan te passen aan de nieuwe economische situatie. Daarnaast krijgen vakbonden inspraak als een werkgever meer dan 20 werknemers wil ontslaan.
 • De vaste (forfaitaire) opslag wordt verhoogd van 30 naar 40 procent. Daarmee levert de NOW ook een bijdrage aan andere kosten dan de loonkosten.
 • De referentiemaand voor de loonsom wordt maart 2020. Daarnaast wordt in de al lopende NOW-regeling maart ook als uitgangspunt genomen als de loonsom in de maanden maart-mei hoger is dan in januari-maart. Dit is van belang voor seizoensgebonden bedrijven.
 • Daarnaast mag een bedrijf dat gebruikmaakt van de NOW over dit jaar geen winstuitkering aan aandeelhouders doen, geen bonussen aan het bestuur en de directie uitkeren en geen eigen aandelen inkopen.


Bekijk hier alle voorwaarden van de NOW 2.

TOZO - Tijdelijke ondersteuning zelfstandig ondernemers (min SZW, gemeenten)

Het kabinet stelt een tijdelijke, versoepelde regeling in om zelfstandig ondernemers, waaronder ZZP’ers, te ondersteunen zodat zij hun bedrijf kunnen voortzetten. De regeling (Tozo) wordt uitgevoerd door gemeenten. Zelfstandigen kunnen voor een periode van drie maanden, via een versnelde procedure, aanvullende inkomensondersteuning krijgen voor levensonderhoud. Deze vult het inkomen aan tot het sociaal minimum en hoeft niet te worden terugbetaald. Er is in deze tijdelijke bijstandsregeling voor zelfstandig ondernemers geen sprake van een vermogens- of partnertoets. Ondersteuning via deze tijdelijke regeling is ook mogelijk in de vorm van een lening voor bedrijfskapitaal, tegen een verlaagd rentepercentage.

Er zijn 2 vormen van ondersteuning mogelijk:

 • De gemeente biedt voor maximaal 3 maanden inkomensondersteuning tot aan het sociaal minimum
 • Daarnaast kan een lening voor bedrijfskapitaal worden aangevraagd (looptijd van 3 jaar, met rentepercentage van 2%).


Uitgangspunt is een eenvoudige regeling die het mogelijk maakt dat gemeenten binnen 4 weken na aanmelding kunnen beschikken.

Lees hier alle informatie over de Tozo-regeling.

Voor wie geldt de Tozo-regeling?
De extra tijdelijke ondersteuning voor gevestigde ondernemers is gemaakt voor zelfstandig ondernemers die in de knel komen door de coronacrisis. Voor hen heeft het kabinet financiële ondersteuning beschikbaar gesteld. Het kabinet doet een moreel appel op ondernemers om zich alleen in die situatie te melden. Zo voorkomen we onbedoeld gebruik van publieke middelen en onnodige druk op de uitvoering. 

Meer specifiek gelden de volgende eisen:

 • gevestigde zelfstandigen, vanaf 18 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd
 • woonachtig en rechtmatig verblijvend in Nederland
 • Nederlander of daarmee gelijkgesteld
 • het bedrijf of zelfstandig beroep wordt in Nederland uitgeoefend
 • voldoet aan wettelijke vereisten voor de uitoefening van het eigen bedrijf, waaronder ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel
 • is vóór 1 januari 2020 gestart met de onderneming en voldoet aan het urencriterium, dat wil zeggen minimaal 1.225 uur per jaar werkzaam in het eigen bedrijf of zelfstandig beroep
 • woonachtig in de gemeente, waar aanvullende inkomensondersteuning wordt aangevraagd


Zelfstandigen die willen weten of ze aanspraak kunnen maken op de regeling kunnen op de website Krijgiktozo.nl met behulp van een digitale beslisboom toetsen of ze in aanmerking komen voor deze regeling.

Welke voorwaarden gelden er voor de Tozo?

 • Er is sprake van een inkomen onder het sociaal minimum en/of een liquiditeitsprobleem waarvoor een bedrijfskrediet nodig is;
 • Leeftijd van de ondernemer is tussen 18 jaar en de AOW gerechtigde leeftijd;
 • De ondernemer woont in Nederland en heeft de Nederlandse nationaliteit of daarmee gelijk gestelde status. Ondernemers die in Duitsland of België wonen komen dus niet in aanmerking voor de regeling (het kabinet bekijkt of voor deze grensgevallen nog een speciale regeling mogelijk is);
 • De ondernemer voldoet aan alle vereisten voor het ondernemerschap waaronder de inschrijving bij de KvK en het bezit van eventuele noodzakelijke vergunningen;
 • De onderneming is vóór 17 maart 2020 om 18.45 uur gestart en bij de KvK ingeschreven;
 • De ondernemer moet voldoen aan het zogenaamde urencriterium in 2019, dus minimaal 1.225 uur per jaar werkzaam voor het bedrijf;
 • Een DGA (directeur grootaandeelhouder) dient minimaal 50% van de aandelen te bezitten alleen of samen met de andere directeuren in de vennootschap en aan het urencriterium te voldoen;
 • De uitsluitingsronden van art. 13 Participatiewet mogen niet aanwezig zijn;
 • De onderneming is in Nederland gevestigd, dan wel hoofdzakelijk in Nederland actief;
 • Als de ondernemer en diens partner beiden zelfstandige zijn, dan kan slechts degene met het laagste inkomen de aanvraag indienen. Wel dienen beide partners de aanvraag te ondertekenen;
 • Voor de lening via de TOZO gelden dezelfde bovengenoemde voorwaarden. Het bedrijfskapitaal moet noodzakelijk zijn vanwege een liquiditeitsprobleem door de coronacrisis en dit moet aannemelijk worden gemaakt. De gemeente kan eventueel bewijsstukken vragen.


Waar kan ik de Tozo-regeling aanvragen?
De regeling is aan te vragen bij de gemeente waarin u woont.

Terugwerkende kracht tot 1 maart
De regeling is vooralsnog voor 3 maanden en kent een looptijd tot 1 juni 2020. De regeling werkt terug tot 1 maart.

Tozo 1 wordt Tozo 2 en geldt tot eind augustus

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) wordt, met aangepaste voorwaarden met 3 maanden verlengd tot eind augustus. De verlengde regeling heet Tozo 2. Met de verlenging kunnen ondernemers die nu een uitkering levensonderhoud krijgen en aan de voorwaarden van Tozo 2 voldoen, tot en met augustus een Tozo-uitkering ontvangen. De Tozo 2 staat ook open voor nieuwe aanvragen.

De voorwaarden van Tozo 1 en 2 zijn grotendeels hetzelfde. Belangrijk verschil: bij Tozo 2 telt wél mee wat het inkomen van de partner is voor het vaststellen van de hoogte van de uitkering. Bij Tozo 1 gold deze partnertoets niet.
De partnerinkomenstoets wordt uitgevoerd als je de aanvullende uitkering levensonderhoud aanvraagt. Als het huishoudinkomen boven het sociaal minimum komt, heb je geen recht op deze regeling.

Ook de lening voor bedrijfskapitaal binnen de Tozo wordt verlengd. Het maximaal te lenen bedrag binnen de Tozo is 10.157 euro. Tozo 2 geldt voor de maanden juni, juli en augustus en loopt op 31 augustus af. Aanvragen kan per 1 juni via de woongemeente. De startdatum voor de aanvraag kan per gemeente verschillen. 

TOGS - Compensatieregeling getroffen sectoren (ministerie van EZK)

De gezondheidsmaatregelen van het kabinet hebben enorme consequenties voor de inkomsten in een aantal sectoren in het bijzonder. Zoals bijvoorbeeld de (verplichte) sluiting van eet- en drinkgelegenheden en annuleringen in de reisbranche. Deze inkomsten kunnen bovendien moeilijk worden ingehaald wanneer het coronavirus achter de rug is. Het kabinet komt daarom met een compensatieregeling met passende maatregelen voor bedrijven in de genoemde sectoren en anderen die mogelijk in de problemen komen vanwege de 1,5 meter afstandseis. Na de TOGS uitbreiding van beroepen vallen ook praktijken voor tandartsen en tandheelkundige specialisten met onderstaande SBI-codes onder de regeling.

Praktijken van tandartsen: 86.23.1
Praktijken van tandheelkundig specialisten: 86.23.2

Het gaat om een vaste tegemoetkoming van 4.000 euro (netto). Dit is een gift. De looptijd is vanaf 27 maart 16.30 uur t/m 26 juni 2020 17.00 uur. Aanvragen zijn mogelijk vanaf 27 maart t/m 26 juni 2020 via www.rvo.nl/tegemoetkomingcorona. De uitbetaling volgt zo snel mogelijk na aanvraag.

De aanvraag van de TOGS-regeling, waar nu ook de SBI-codes voor praktijken van tandartsen en tandheelkundig specialisten onder vallen, zou vanaf 15 april ingediend kunnen worden, maar is uitgesteld naar 22 april.

Welke voorwaarden gelden er voor de TOGS?

 • De onderneming is vóór 15 maart 2020 opgericht en ingeschreven in het KvK-register;
 • In de onderneming werken maximaal 250 personen;
 • De onderneming heeft een fysieke vestiging in Nederland, welke is ingeschreven in het KvK-register;
 • Het privéadres van de eigenaar/de eigenaren mag niet gelijk zijn aan het vestigingsadres;
 • De bankrekening op naam van de onderneming wordt opgegeven bij de aanvraag;
 • De onderneming is niet failliet;
 • De onderneming heeft geen verzoek tot verlening van surséance van betaling ingediend bij de rechtbank;
 • Van 16 maart 2020 t/m 15 juni 2020 wordt een omzetverlies en worden vaste lasten van € 4.000, - verwacht;
 • De onderneming heeft in het huidige en de afgelopen 2 belastingjaren niet meer dan € 200.000,- overheidssteun ontvangen.


Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb (TVL), de opvolger van de TOGS

Deze regeling is vanaf half juni de opvolger van de TOGS en is bedoeld voor mkb-bedrijven die structureel meer dan 30% omzetverlies leiden door de coronacrisis. Bedrijven die aan de voorwaarden voldoen, kunnen tot 20.000 euro tegemoetkoming per 3 maanden krijgen om vaste lasten (excl. loonkosten) op te kunnen blijven brengen.

Bedrijven in sectoren die in aanmerking komen voor de TOGS kunnen straks van de TVL gebruikmaken. Voor de regeling is een miljard euro uitgetrokken. De TVL wordt uitgevoerd door RVO. Aanvragen kan naar verwachting vanaf half juni. Op dat moment loopt de TOGS-regeling af. De TVL gaat met terugwerkende kracht in op 1 juni en loopt af op 31 augustus. De TOGS loopt weliswaar af op 15 juni, maar is tot 26 juni aan te vragen bij RVO. De aanvraagperiodes van de twee regelingen overlappen dus deels.

Meer weten over de nieuwe regeling TVL? Kijk dan hier.


 


Versoepeling uitstel van betaling belasting en verlaging boetes (Belastingdienst)

Getroffen ondernemers kunnen eenvoudiger uitstel van belasting aanvragen. De Belastingdienst stopt de invorderingen dan direct. Dit geldt voor de inkomsten-, vennootschaps-, loon- en omzetbelastingen (btw). Eventuele verzuimboetes voor het niet op tijd betalen, hoeven niet te worden betaald. Het is bovendien niet nodig meteen bewijsmateriaal mee te sturen. Daar krijgt de ondernemer langer de tijd voor. De invorderingsrente die normaal gesproken ingaat na het verstrijken van de betalingstermijn wordt tijdelijk verlaagd van 4% naar bijna 0%. Dit geldt voor alle belastingschulden. Ook het tarief van de belastingrente gaat tijdelijk naar bijna 0%. Deze verlaging zal gelden voor alle belastingen waarvoor belastingrente geldt. Het kabinet zal de belastingrente zo snel mogelijk aanpassen.

De Belastingdienst geeft ondernemers die daar - per brief - om vragen meteen en zonder aanvullende voorwaarden drie maanden uitstel van betaling van loonbelasting, vennootschapsbelasting en btw. Staatssecretaris Hans Vijlbrief van Financiën heeft dat donderdag 19 maart besloten.

Uitstel van belastingbetaling is mogelijk middels het sturen van een brief naar de belastingdienst op basis van een (naheffings)aanslag. Het is belangrijk om wel aangifte te blijven doen voor de diverse belastingen. Na ontvangst van het verzoek zal de belastingdienst drie maanden uitstel van betaling verlenen. Het is de verwachting dat de belastingdienst in die drie maanden om aanvullende informatie zal vragen ter onderbouwing van het verzoek. Let op! Indien u niet binnen de gestelde reguliere termijn aan de betaling van belastingen kunt voldoen adviseren wij om een melding betalingsonmacht te doen bij de belastingdienst. Dit dient uiterlijk binnen twee weken na het moment dat u de belasting had moeten betalen te zijn ingediend. Deze melding is belangrijk in het kader van bestuurdersaansprakelijkheid en dus niet van toepassing op eenmanszaken en vennootschappen onder firma. De melding betalingsonmacht dient één keer per belastingsoort per vennootschap gedaan te worden.

Lees hier meer informatie van de Belastingdienst.

Download hier de melding van betalingsonmacht bij belastingen en premies.

Verruiming regeling Garantie Ondernemersfinanciering (ministerie van EZK)

Ondernemingen die problemen ondervinden bij het verkrijgen van bankleningen en bankgaranties kunnen gebruik maken van de Garantie Ondernemersfinanciering-regeling (GO). Het kabinet stelt voor het garantieplafond van de GO te verhogen van 400 miljoen naar 1,5 miljard euro. Met de GO helpt EZK zowel het MKB als grote ondernemingen door middel van een 50% garantie op bankleningen en bankgaranties,  (minimaal 1,5 miljoen – maximaal 50 miljoen euro per onderneming). Het maximum per onderneming wordt tijdelijk verruimd naar 150 miljoen euro. Het Kabinet committeert zich om alle garantieruimte te verstrekken die nodig is. Informeer bij uw bank naar de noodzaak om in uw situatie van deze regeling gebruik te maken.


 


Rentekorting kleine ondernemers op microkredieten Qredits (ministerie van EZK)

Microkredietenverstrekker Qredits financiert en coacht een grote groep kleine en startende ondernemers, die via de bank vaak moeilijk aan financiering komt. Te denken valt aan ondernemers in de horeca, detailhandel, persoonlijke verzorging, de bouw en zakelijke dienstverlening. Qredits stelt een tijdelijke crisismaatregel open: voor kleine ondernemers die geraakt worden door de coronaproblematiek wordt uitstel van aflossing aangeboden voor de duur van zes maanden en de rente gedurende deze periode automatisch verlaagd naar 2%.. Het kabinet ondersteunt Qredits voor deze maatregel met maximaal 6 miljoen euro. Het is nog onduidelijk of kleinere (startende) mondzorgondernemingen hier ook onder vallen maar de ANT probeert hier zo spoedig mogelijk duidelijkheid over te krijgen.


 


Extra overheidsregelen

Op 24 april maakte de overheid kenbaar nieuwe belastingmaatregelen voor ondernemers in het leven te roepen. Deze moeten nog nader uitgewerkt worden. Het is daarom nu nog niet mogelijk om hiervoor een aanvraag in te dienen. Het gaat om onderstaande regelingen.

Lees hier het oorspronkelijke bericht over de nieuwe maatregelen.

Een verlaging van het gebruikelijk loon bij omzetdaling

Onder andere in het MKB zijn er veel ondernemers die zelf meewerken in de vennootschap waarin zij een zogenaamd aanmerkelijk belang hebben. Zij moeten loonheffingen betalen over een loon dat passend is bij de arbeid die ze verrichten. Ook als de onderneming minder of geen omzet behaalt, moet deze belasting nog steeds worden betaald. Omdat er door de coronacrisis veel omzetverlies is, wordt mogelijk gemaakt dat deze ondernemers tijdelijk van een lager loon mogen uitgaan, in verhouding tot de omzetdaling van het bedrijf. De vormgeving hiervan zal vergelijkbaar zijn met eenzelfde regeling als die tijdens de kredietcrisis en 2009 is getroffen. Dit betekent een voordeel van 6.200 euro voor een gemiddelde ondernemer. Naar verwachting zullen rond de 135.000 ondernemers hiervan gebruik maken.


 

Maatregel voor zzp’ers: versoepeling urencriterium

Ondernemers hebben recht op verschillende soorten ondernemersaftrek. De bekendste is waarschijnlijk de zelfstandigenaftrek. Hier kunnen ondernemers alleen gebruik van maken als ze 1225 uur per jaar aan hun onderneming besteden en ondernemer zijn voor de inkomstenbelasting. Om te voorkomen dat ondernemers het recht op de aftrek verliezen zal de Belastingdienst er van 1 maart 2020 t/m 31 mei 2020 van uitgaan dat deze ondernemers ten minste 24 uren per week aan de onderneming hebben besteed, ook als ze die uren niet daadwerkelijk hebben besteed. Voor ondernemers die sterk seizoensafhankelijk werken, zoals in de horeca of festivalbranche, wordt ook geregeld dat ze onder de versoepeling vallen. Gemiddeld gaat dit om een voordeel van 1.800 euro. Circa 40.000 ondernemers hebben profijt van deze maatregel.

 

 

Werkkostenregeling

Via de werkkostenregeling kunnen werkgevers onbelaste vergoedingen aan werknemers geven. De vrije ruimte die werkgevers hebben om deze onbelaste vergoedingen te geven wordt eenmalig verhoogd van 1,7% naar 3% voor de eerste € 400.000 van de loonsom per werkgever. Werkgevers die daar ruimte voor hebben kunnen hun werknemers in deze moeilijke tijd extra tegemoet te komen, bijvoorbeeld door het verstrekken van een bloemetje of een cadeaubon. Dit kan ook een boost geven aan sectoren die sterk getroffen zijn door de crisis.

 

 

Fiscale coronareserve in de vennootschapsbelasting

Om ervoor te zorgen dat zo veel mogelijk geld bij de bedrijven blijft, wordt het mogelijk om verliezen die bedrijven die belastingplichtig zijn voor de vennootschapsbelasting dit jaar verwachten te lijden, alvast in aanmerking nemen bij het bepalen van de winst van 2019. Normaal kan dit ‘verrekenen’ pas plaatsvinden bij het doen van de aangifte vennootschapsbelasting 2020, wat niet eerder dan begin 2021 of later zal zijn. Het kabinet vindt het onwenselijk als bedrijven zo lang moeten wachten op die mogelijkheid. Daarom zal het kabinet het voor deze bedrijven mogelijk maken om voor de vennootschapsbelasting het verwachte verlies voor het jaar 2020 door de coronacrisis als fiscale coronareserve ten laste van de winst van het jaar 2019 te brengen. Hierbij geldt dat deze coronareserve niet hoger mag zijn dan de winst van 2019. Gemiddeld ontvangt een BV daardoor 25.000 euro al in 2020 in plaats van in 2021. Naar verwachting hebben circa 125.000 bedrijven profijt van deze maatregel.

 

 

Uitstel inwerkingtreding wetsvoorstel Wet excessief lenen bij eigen vennootschap

Het wetsvoorstel ‘Wet excessief lenen bij eigen vennootschap’, dat als doel heeft om fiscaal gedreven belastinguitstel door directeur-grootaandeelhouders (dga’s ) te ontmoedigen, wordt een jaar uitgesteld tot 1 januari 2023. Dga’s hebben zo meer tijd, tot eind 2023, om zich voor te bereiden en schulden aan de eigen vennootschap die hoger zijn dan € 500.000 (exclusief eigenwoningschulden) af te lossen. Circa 11.000 ondernemers hebben profijt van deze maatregel.

 

 

Betaalpauze voor hypotheekverplichtingen

Kredietverstrekkers zoals banken willen klanten de mogelijkheid bieden een betaalpauze van rente en aflossing aan te gaan voor maximaal zes maanden, als zij tijdens de coronacrisis tijdelijk niet aan hun betalingsverplichtingen kunnen voldoen. Voor hypotheken waarvoor een fiscale aflossingsverplichting geldt, moet dit volgens de huidige fiscale regels bij een pauze in 2020, uiterlijk in 2021 worden terugbetaald. Een nieuw beleidsbesluit regelt twee zaken: ten eerste hoeft de aflossingsachterstand niet uiterlijk 31 december 2021 te worden betaald, maar kan deze (direct) worden uitgesmeerd over de resterende looptijd (van maximaal 360 maanden). Ten tweede kan een klant in plaats hiervan kiezen om zijn resterende lening te splitsen. Hierdoor hoeft de maximaal zes maanden achterstand niet per definitie te worden uitgesmeerd over de resterende looptijd, maar kan dit ook apart binnen bijvoorbeeld vijf jaar worden afbetaald. De overheid biedt hiermee meer mogelijkheden tot maatwerk. Naar verwachting kunnen 60.000 hypotheekhouders hier gebruik van maken.