Overheidsvoorzieningen

De overheid heeft een uitgebreid pakket maatregelen aangekondigd voor zowel kleine ondernemers als ZZP’ers, dat er op gericht is de continuïteit van bedrijfsvoering te waarborgen. Hier een overzicht van de maatregelen die betrekking hebben op onze sector.


Werktijdverkorting wordt Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (min. SZW)

Eerder adviseerden wij u op tijd werktijdverkorting aan te vragen voor uw personeel, anticiperend op een sterke terugloop van de reguliere werkzaamheden. Deze regeling is in de nieuwe maatregelen vervangen door de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW). Uw ingediende aanvraag wordt automatisch opgenomen in de nieuwe regeling.

Een ondernemer die omzetverlies verwacht (minimaal 20%) kan bij het UWV voor een periode van drie maanden een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen (maximaal 90% van de loonsom, afhankelijk van het omzetverlies). UWV zal een voorschot verstrekken van 80% van de gevraagde tegemoetkoming. Hierdoor kunnen bedrijven hun personeel blijven doorbetalen. Voorwaarde is dat er geen personeel ontslagen mag worden om bedrijfseconomische redenen in de subsidieperiode. Deze Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) wordt zo spoedig mogelijk opengesteld en is de vervanger van de huidige regeling werktijdverkorting. Hiervoor kunnen bij SZW per direct geen nieuwe aanvragen meer voor worden ingediend. Aanvragen die al zijn gedaan, maar nog niet afgehandeld, zullen worden afgehandeld in de nieuwe regeling. Ondernemers kunnen de tegemoetkoming aanvragen voor een omzetdaling vanaf 1 maart.

De NOW-regeling in hoofdlijnen:

 • De NOW kan - zoals nu gepland - vanaf 6 april a.s. bij UWV worden aangevraagd; Op vrijdag 3 april 2020 zal definitief worden vastgesteld of de regeling vanaf 6 april 2020 kan worden aangevraagd. De beslistermijn is 13 weken, maar het streven is binnen 2-4 weken een voorschot van 80% van de gevraagde compensatie te hebben betaald;
 • ​De subsidie is een tegemoetkoming in de loonkosten van de (in ieder geval) periode maart tot en met mei 2020. Omzet wordt achteraf vergeleken met jaaromzet 2019 gedeeld door 4. Uitgangspunt van compensatie is loonsom januari 2020. Daling loonsom t.o.v. januari 2020 betekent vermindering van hoogte compensatie naar rato;
 • De NOW is van toepassing op situaties waarin sprake is van een omzetdaling van ten minste 20% over een periode van drie maanden;
 • Bij een omzetdaling van 100% zal 90% van de totale loonsom worden uitbetaald. Is de omzetdaling lager, dan zal de subsidie evenredig lager worden vastgesteld;
 • Als loon wordt maximaal twee keer het maximumdagloon (= € 9.538) per maand per individuele werknemer in aanmerking genomen. Loon boven dit bedrag komt niet in aanmerking voor subsidie;
 • Er wordt een forfaitaire opslag van 30% aangehouden ter compensatie van werkgeverslasten.
 • Ontslagaanvraag bedrijfseconomische redenen via UWV, betekent dat loon van werknemer die ontslagen wordt vermeerderd met de factor 1,5 afgetrokken wordt van loonsom waarover compensatie wordt verleend;
 • 24 weken na afloop van de compensatie periode moet de definitieve aanvraag worden ingediend, zo nodig met accountantsverklaring.
   

Welk personeel wordt meegenomen in de berekening voor de subsidie?

 • Voor iedereen voor wie loonaangifte wordt gedaan en wie verzekerd is voor de WW, ZW of WIA;
 • Het loon van een verzekerde DGA zit in het sociaal verzekeringsloon en mag worden meegenomen in de NOW (uiteraard tot het maximum);
 • Ook andere niet sociaal verzekerde medewerkers (o.a. familieleden) vallen dus niet onder deze regeling;
 • Uitzendkrachten komen wel in aanmerking – Alleen het uitzendbureau (juridisch werkgever) kan voor deze medewerkers een aanvraag indienen;
 • De NOW is wel van toepassing op de loonkosten voor werknemers waarvoor de werkgever geen loondoorbetalingsplicht heeft, zoals werknemers met een nulurencontract.


Welke voorwaarden gelden om in aanmerking te komen voor een tegemoetkoming in de loonkosten?  

 • Bij de aanvraag committeert de werkgever zich vooraf aan de verplichting géén ontslag op grond van bedrijfseconomische redenen aan te vragen voor zijn werknemers gedurende de periode waarover de tegemoetkoming ontvangen wordt.
 • De aanvrager verwacht tenminste 20% verwacht omzetverlies;
 • De aanvraag geldt voor een periode van 3 maanden, die eenmalig verlengd kan worden met nog eens 3 maanden (aan de verlenging kunnen nadere voorwaarden worden gesteld);
 • De regeling ziet op omzetdalingen vanaf 1 maart 2020;
 • De hoogte van de tegemoetkoming in de loonkosten is afhankelijk van de terugval in omzet, maximaal 90% van de loonsom. Hieronder enkele voorbeelden van hoe de relatie tussen omzetdaling en hoogte van de tegemoetkoming uitwerkt:
  • indien 100% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 90% van de loonsom van een werkgever;
  • indien 50% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 45% van de loonsom van een werkgever;
  • indien 25% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 22,5% van de loonsom van de werkgever.
 • Op basis uw aanvraag zal UWV een voorschot verstrekken ter hoogte van 80% van de verwachte tegemoetkoming.
 • Achteraf wordt vastgesteld wat de werkelijke daling in de omzet is geweest. 
 • Voor aanvragen boven een nader te bepalen omvang van de tegemoetkoming is een accountantsverklaring vereist.
 • Bij de definitieve vaststelling van de tegemoetkoming vindt nog een correctie plaats als er sprake is geweest van een daling van de loonsom.


“NOW bepaalt dat de hoogte van de tegemoetkoming in de loonkosten afhankelijk is van de terugval in omzet tot een maximum van 90% van de loonsom.”

Hieruit kan worden afgeleid dat het gaat om een glijdende schaal, dus het gaat om een percentage van terugval in de omzet en daarvoor wordt een tegemoetkoming van 90% in de loonkosten gegeven (maximaal). Achteraf zal worden gevraagd naar gegevens om dat te staven en zal mogelijk een herverrekening plaatsvinden, bijvoorbeeld op basis van een accountantsverklaring (nader te bepalen)

Er is nu geen maximum te vinden, zoals vergoeding tot 90% van het maximum dagloon, dat wel voor de regeling werktijdverkorting geldt (WW)

De voorwaarden voor de aanvraag zijn nog onbekend. Er kan nu ook nog geen aanvraag worden ingediend.


Kom ik als werkgever nog in aanmerking voor een vergoeding van Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud als ik iemand die ziek is 70 % ga betalen?
Het is nog onduidelijk hoe hiermee zal worden omgegaan kijkend naar de NOW regeling. Als in arbeidsovereenkomst staat dat bij ziekte de wettelijke regeling geldt (70% betaling van het salaris waarbij het salaris wordt gemaximeerd op het maximum dagloon en het eerste ziektejaar minimaal betaling van het minimumloon) wordt er wel vanuit gegaan dat van de werkgever wordt verwacht dit ook zo toe te passen. De loonkosten kunnen hiermee immers worden beperkt. Als een werkgever er zelf voor kiest toch meer te betalen, gaan we ervan uit dat dit meerdere niet wordt vergoed in deze situatie.

Nu is bekend dat afhankelijk van het percentage van de omzetdaling zal worden bepaald of een werkgever in aanmerking komt voor de NOW regeling (waarbij er in elk geval sprake moet zijn van een omzetdaling van 20% of meer) en zo ja, hoe hoog de tegemoetkoming in de loonkosten is. 

In deze situatie wordt er ook vanuit gegaan dat als de werkgever in aanmerking komt voor de NOW regeling en deze werkgever de mogelijkheid heeft om het salaris tijdens ziekte te beperken tot 70% de tegemoetkoming een percentage wordt van 70% van het salaris. Dit is onder voorbehoud dat de NOW regeling nu wordt uitgewerkt en dat de precieze voorwaarden nog niet bekend zijn. 

Welk salaris komt voor de tegemoetkoming in aanmerking?
Iedereen voor wie loonaangifte wordt gedaan én verzekerd is voor de WW, ZW of WIA, valt onder de loonsom waarvoor een tegemoetkoming ontvangen kan worden. Ook het salaris van flexwerkers wordt gecompenseerd, er is geen onderscheid naar contractvorm. Het kabinet riep al eerder op om, indien mogelijk, flexwerkers door te betalen. Als de loonsom krimpt, omdat er minder mensen doorbetaald worden, daalt de tegemoetkoming mee.

Mensen die op grond van een fictieve dienstbetrekking zijn verzekerd voor de werknemersverzekeringen vallen ook onder de definitie van werknemer in de zin van de Wet financiering sociale verzekeringen. Mensen die niet vallen onder die definitie, zoals niet-verzekerde DGA’s en vrijwillig verzekerden, zijn hierdoor uitgezonderd, waardoor hun loon niet in aanmerking komt voor een tegemoetkoming.

Kan ik ook een aanvraag indienen voor een tegemoetkoming loonkosten voor werknemers met een flexibel contract?  
Ja dat kan. De nieuwe tegemoetkomingsregeling is ook van toepassing op de loonkosten voor werknemers waarvoor de werkgever geen loondoorbetalingsplicht heeft. Denk aan werknemers met een oproepcontract. Uitzendbedrijven kunnen ook voor uitzendkrachten die bij hen dienst zijn een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen. Zo kunnen bedrijven deze heftige periode overbruggen zonder dergelijk personeel te hoeven laten gaan. 

Zit de pensioenpremie ook in de NOW-regeling.
Dit is nog niet bekend, maar de verwachting is dat ook pensioenpremies worden opgenomen.

Wat betekent de NOW voor mijn werknemers?
Werknemers krijgen 100% doorbetaald. Werknemers verbruiken geen WW-rechten over de periode waarvoor de NOW-subsidie wordt verstrekt.

Ik heb al Werktijdverkorting aan gevraagd. Wat nu?
Situatie 1: U heeft al Werktijdverkorting aangevraagd en u heeft een vergunning ontvangen. De vergunning blijft van kracht. Indien u na afloop van de vergunning verlenging wilt, moet u gebruik maken van de nieuwe regeling (NOW).
Situatie 2: U heeft al werktijdverkorting aangevraagd, maar nog geen vergunning ontvangen. Uw aanvraag zal behouden blijven maar gezien worden als een aanvraag voor de NOW. U zult aanvullende vragen toegestuurd krijgen.

De verwachting is dat het aanvragen van een tegemoetkoming in de loonkosten op grond van de NOW bij het UWV ook schriftelijk door de ondernemer zelf kan worden gedaan, dan wel de accountant door middel van een machtiging daartoe. De exacte regels hiervoor moeten we afwachten. Tot nu toe konden  de aanvragen voor werktijdverkorting bij het UWV schriftelijk worden gedaan. In ieder geval kan e-herkenning worden gebruikt voor het doen van de aanvraag. Het is echter algemeen bekend dat e-herkenning lastig op korte termijn te regelen is. U vindt hier de link naar een bedrijf dat e-herkenning aanbiedt.

Let op: De Belastingdienst vraagt werkgevers hun aangifte loonheffingen op tijd te versturen. Juist nu, tijdens de coronacrisis. Want UWV heeft de gegevens uit de aangiftes loonheffingen nodig voor de Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)-regeling. U hoeft deze nog niet te betalen, als u uitstel van betaling aanvraagt.

 Tijdelijke ondersteuning zelfstandig ondernemers (min SZW, gemeenten) 

Het kabinet stelt een tijdelijke, versoepelde regeling in om zelfstandig ondernemers, waaronder ZZP’ers, te ondersteunen zodat zij hun bedrijf kunnen voortzetten. De regeling (Tozo) wordt uitgevoerd door gemeenten. Zelfstandigen kunnen voor een periode van drie maanden, via een versnelde procedure, aanvullende inkomensondersteuning krijgen voor levensonderhoud. Deze vult het inkomen aan tot het sociaal minimum en hoeft niet te worden terugbetaald. Er is in deze tijdelijke bijstandsregeling voor zelfstandig ondernemers geen sprake van een vermogens- of partnertoets. Ondersteuning via deze tijdelijke regeling is ook mogelijk in de vorm van een lening voor bedrijfskapitaal, tegen een verlaagd rentepercentage.

Er zijn 2 vormen van ondersteuning mogelijk:

 • De gemeente biedt voor maximaal 3 maanden inkomensondersteuning tot aan het sociaal minimum
 • Daarnaast kan een lening voor bedrijfskapitaal worden aangevraagd


Uitgangspunt is een eenvoudige regeling die het mogelijk maakt dat gemeenten binnen 4 weken na aanmelding kunnen beschikken.

Onderstaand een aantal veel getelde vragen over de regeling:

Wanneer is de regeling bekend?
SZW werkt nu aan de regeling (AMvB) en verwacht uiterlijk 25 maart meer details te kunnen bieden. De regeling zelf is er dan nog niet, vanwege de procedures die eraan verbonden zijn. Dit kan nog enkele weken duren. De nieuwe tijdelijke regeling is geënt op het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) en hangt onder de Participatiewet. SZW zal in de regeling waar mogelijk aansluiten op en verwijzen naar het Bbz zodat in ieder geval in eerste instantie zoveel mogelijk hetzelfde proces gevolgd kan worden.

Kan de gemeente al uitkeren op grond van de regeling?
De regeling is nog niet van kracht. Gemeenten kunnen aanvragen wel in behandeling nemen, maar nog niet beschikken. Gemeenten die zzp’ers alvast willen ondersteunen in afwachting van de nieuwe regeling, kunnen dit doen door het verlenen van een voorschot. Daarvoor kan de gewone voorschotbepaling uit de Participatiewet gebruikt worden (artikel 52 P-wet). Door de terugwerkende kracht van de tijdelijke regeling ontstaat dan later de grondslag voor het voorschot.

Hiervoor kunnen gemeenten gebruikmaken van het bestaande aanvraagformulier, inschrijving KvK, ID bewijs en bankafschriften en de bestaande beschikkingen en brieven. Voor de definitieve toekenning zal een nieuwe beschikking gemaakt moeten worden, want er komt een nieuwe onderliggende AMvB. De projectgroep (zie hierna) zal een modelbeschikking maken en via Divosa en de VNG onder de aandacht brengen bij gemeenten. 

Terugwerkende kracht tot 1 maart
De regeling is vooralsnog voor 3 maanden en kent een looptijd tot 1 juni 2020. De regeling werkt terug tot 1 maart. Beoogd is daarmee de binnenkomst van de aanvragen te spreiden. Als aanvragen gespreid binnenkomen, ontlast dat de gemeente en worden de mensen met de hoogste nood als eerste geholpen. Er is geen ‘budgetlimiet’ of iets dergelijks. 

Hoe gaat de regeling eruit zien?
De contouren van de regeling zijn geschetst in de brief aan de Tweede Kamer van 17 maart. Ondersteuning kan worden aangevraagd in de vorm van een aanvullende uitkering voor levensonderhoud en/of voor bedrijfskapitaal. De uitkering voor levensonderhoud vult het inkomen aan tot het sociaal minimum. Op een lening voor bedrijfskapitaal kan een beroep worden gedaan om liquiditeitsproblemen op te lossen. 

De tijdelijke regeling is aanvullend op de overige maatregelen die worden getroffen in fiscaliteit en in de borgstellingssfeer voor ondernemers en is geënt op het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz). Deze tijdelijke regeling bevat de volgende elementen:

 • De toets op levensvatbaarheid die het Bbz kent, wordt niet toegepast, waardoor een snelle behandeling van aanvragen mogelijk is
 • Daarmee wordt binnen 4 weken voor een periode van maximaal 3 maanden inkomensondersteuning voor levensonderhoud verstrekt. Nu kan dat 13 weken duren. Daarbij kan er met voorschotten worden gewerkt
 • De hoogte van de inkomensondersteuning is afhankelijk van het inkomen en de huishoudsituatie maximaal € 1.503,31 per maand (netto)
 • Deze versnelde procedure geldt ook voor aanvragen voor een lening voor bedrijfskapitaal tot maximaal € 10.157
 • De inkomensondersteuning voor levensonderhoud wordt ‘om niet’ verstrekt; de ondernemer weet dus zeker dat deze niet later terugbetaald hoeft te worden. Er is in deze tijdelijke regeling geen sprake van een vermogens- of partnertoets
 • Bij de verstrekking van een lening voor bedrijfskapitaal wordt een mogelijkheid tot uitstel van de aflossingsverplichting opgenomen
 • Bij de verstrekking van een lening voor bedrijfskapitaal zal een lager rentepercentage dan nu in het Bbz geldt worden gehanteerd


Worden gemeenten financieel gecompenseerd?
Gemeenten zullen volledig gecompenseerd worden voor het extra beroep op aanvullende bijstand, bedrijfskapitaal en voor uitvoeringskosten. U ontvangt hierover nadere informatie. 

Voor wie geldt deze nieuwe regeling?
De extra tijdelijke ondersteuning voor gevestigde ondernemers is gemaakt voor zelfstandig ondernemers die in de knel komen door de coronacrisis. Voor hen heeft het kabinet financiële ondersteuning beschikbaar gesteld. Het kabinet doet een moreel appel op ondernemers om zich alleen in die situatie te melden. Zo voorkomen we onbedoeld gebruik van publieke middelen en onnodige druk op de uitvoering. 

Meer specifiek gelden de volgende eisen:

 • gevestigde zelfstandigen, vanaf 18 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd
 • woonachtig en rechtmatig verblijvend in Nederland
 • Nederlander of daarmee gelijkgesteld
 • het bedrijf of zelfstandig beroep wordt in Nederland uitgeoefend
 • voldoet aan wettelijke vereisten voor de uitoefening van het eigen bedrijf, waaronder ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel
 • is vóór 1 januari 2020 gestart met de onderneming en voldoet aan het urencriterium, dat wil zeggen minimaal 1.225 uur per jaar werkzaam in het eigen bedrijf of zelfstandig beroep
 • woonachtig in de gemeente, waar aanvullende inkomensondersteuning wordt aangevraagd

Zelfstandigen die willen weten of ze aanspraak kunnen maken op de regeling kunnen op de website Krijgiktozo.nl met behulp van een digitale beslisboom toetsen of ze in aanmerking komen voor deze regeling.

Komt er ondersteuning voor gemeenten?
Ja. Het ministerie van SZW, de VNG en Divosa hebben de projectgroep Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers opgericht. Deze projectgroep, waarin intensief wordt samengewerkt in verschillende werkgroepen, draagt zorg voor

 • een werkbare wettelijke regeling als juridische basis
 • afdoende financiële middelen voor gemeenten
 • eenduidige communicatie over de regeling naar ondernemers en gemeenten op basis van een gezamenlijk communicatieplan
 • ondersteunende instrumenten voor gemeenten zoals bijvoorbeeld instructies, digitale inwerkcursus, modelbeschikkingen, aanvraagformulieren (mogelijk een vereenvoudigd aanvraagformulier). Doel hiervan is dat zo snel en efficiënt mogelijk uitvoering kan worden gegeven aan de nieuwe regeling en extra mensen op de uitvoering daarvan kunnen worden ingewerkt
 • ondersteunende digitale voorzieningen. Samen met gemeenten en gemeentelijke softwareleveranciers van backendsystemen onderzoeken we óf en welke aanvullende informatiekundige voorzieningen ter ondersteuning van het indienen en verwerken van de aanvragen noodzakelijk zijn
 • monitoring van de voortgang en bijsturing waar nodig

Digitale aanvraagmogelijkheid

Bron: VNG
 

Versoepeling uitstel van betaling belasting en verlaging boetes (Belastingdienst)

Getroffen ondernemers kunnen eenvoudiger uitstel van belasting aanvragen. De Belastingdienst stopt de invorderingen dan direct. Dit geldt voor de inkomsten-, vennootschaps-, loon- en omzetbelastingen (btw). Eventuele verzuimboetes voor het niet op tijd betalen, hoeven niet te worden betaald. Het is bovendien niet nodig meteen bewijsmateriaal mee te sturen. Daar krijgt de ondernemer langer de tijd voor. De invorderingsrente die normaal gesproken ingaat na het verstrijken van de betalingstermijn wordt tijdelijk verlaagd van 4% naar bijna 0%. Dit geldt voor alle belastingschulden. Ook het tarief van de belastingrente gaat tijdelijk naar bijna 0%. Deze verlaging zal gelden voor alle belastingen waarvoor belastingrente geldt. Het kabinet zal de belastingrente zo snel mogelijk aanpassen.

De Belastingdienst geeft ondernemers die daar - per brief - om vragen meteen en zonder aanvullende voorwaarden drie maanden uitstel van betaling van loonbelasting, vennootschapsbelasting en btw. Staatssecretaris Hans Vijlbrief van Financiën heeft dat donderdag 19 maart besloten.

Uitstel van belastingbetaling is mogelijk middels het sturen van een brief naar de belastingdienst op basis van een (naheffings)aanslag. Het is belangrijk om wel aangifte te blijven doen voor de diverse belastingen. Na ontvangst van het verzoek zal de belastingdienst drie maanden uitstel van betaling verlenen. Het is de verwachting dat de belastingdienst in die drie maanden om aanvullende informatie zal vragen ter onderbouwing van het verzoek. Let op! Indien u niet binnen de gestelde reguliere termijn aan de betaling van belastingen kunt voldoen adviseren wij om een melding betalingsonmacht te doen bij de belastingdienst. Dit dient uiterlijk binnen twee weken na het moment dat u de belasting had moeten betalen te zijn ingediend. Deze melding is belangrijk in het kader van bestuurdersaansprakelijkheid en dus niet van toepassing op eenmanszaken en vennootschappen onder firma. De melding betalingsonmacht dient één keer per belastingsoort per vennootschap gedaan te worden.

Lees hier meer informatie van de Belastingdienst.

Download hier de melding van betalingsonmacht bij belastingen en premies.
Verruiming regeling Garantie Ondernemersfinanciering (ministerie van EZK)

Ondernemingen die problemen ondervinden bij het verkrijgen van bankleningen en bankgaranties kunnen gebruik maken van de Garantie Ondernemersfinanciering-regeling (GO). Het kabinet stelt voor het garantieplafond van de GO te verhogen van 400 miljoen naar 1,5 miljard euro. Met de GO helpt EZK zowel het MKB als grote ondernemingen door middel van een 50% garantie op bankleningen en bankgaranties,  (minimaal 1,5 miljoen – maximaal 50 miljoen euro per onderneming). Het maximum per onderneming wordt tijdelijk verruimd naar 150 miljoen euro. Het Kabinet committeert zich om alle garantieruimte te verstrekken die nodig is. Informeer bij uw bank naar de noodzaak om in uw situatie van deze regeling gebruik te maken.

 

Rentekorting kleine ondernemers op microkredieten Qredits (ministerie van EZK)

Microkredietenverstrekker Qredits financiert en coacht een grote groep kleine en startende ondernemers, die via de bank vaak moeilijk aan financiering komt. Te denken valt aan ondernemers in de horeca, detailhandel, persoonlijke verzorging, de bouw en zakelijke dienstverlening. Qredits stelt een tijdelijke crisismaatregel open: voor kleine ondernemers die geraakt worden door de coronaproblematiek wordt uitstel van aflossing aangeboden voor de duur van zes maanden en de rente gedurende deze periode automatisch verlaagd naar 2%.. Het kabinet ondersteunt Qredits voor deze maatregel met maximaal 6 miljoen euro. Het is nog onduidelijk of kleinere (startende) mondzorgondernemingen hier ook onder vallen maar de ANT probeert hier zo spoedig mogelijk duidelijkheid over te krijgen.

 

Compensatieregeling getroffen sectoren (ministerie van EZK)

De gezondheidsmaatregelen van het kabinet hebben enorme consequenties voor de inkomsten in een aantal sectoren in het bijzonder. Zoals bijvoorbeeld de (verplichte) sluiting van eet- en drinkgelegenheden en annuleringen in de reisbranche. Deze inkomsten kunnen bovendien moeilijk worden ingehaald wanneer het coronavirus achter de rug is. Het kabinet komt daarom met een compensatieregeling met passende maatregelen voor bedrijven in de genoemde sectoren. Deze wordt nu uitgewerkt en met spoed voorgelegd aan de Europese Commissie voor de beoordeling op (geoorloofde) staatssteun. De ANT maakt zich hard om ook de mondzorgsector in deze regeling te laten opnemen, gezien het advies van VWS en RIVM om onze praktijken te sluiten.

Het betreft sectoren die door de overheidsmaatregelen getroffen zijn ter beperking van het coronavirus. Het gaat hier in het bijzonder om eet- en drinkgelegenheden en andere etablissementen die het grootste deel van hun activiteiten noodgedwongen moeten staken zoals schoonheidssalons en anderen die mogelijk in de problemen komen vanwege de 1,5 meter afstandseis. De voorwaarden worden op dit moment uitgewerkt. Indien nodig worden de voorwaarden geactualiseerd. De ANT houdt nauwlettend in de gaten wanneer de lijst met sectoren gepubliceerd wordt en doet er alles aan ervoor te zorgen dat de tandarts hierin wordt opgenomen.

Het kabinet komt op korte termijn met een compensatieregeling voor bedrijven in branches die direct hard geraakt zijn door de gezondheidsmaatregelen van het kabinet. Minister Eric Wiebes van Economische Zaken maakte in de persconferentie van 17 maart 2020 bekend dat deze bedrijven op korte termijn een directe, vaste tegemoetkoming krijgen van 4.000 euro. Dit is een gift.

 

Waar kunnen ondernemers terecht?

Banken kunnen aanmeldingen voor de verruimde kredietregelingen (BMKB en GO) bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland doen, de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Ondernemers melden zich hiervoor bij hun kredietverstrekker. Voor de belastingmaatregelen kunnen ondernemers terecht bij de Belastingdienst Zakelijk via Belastingdienst.nl/coronavirus. De regelingen van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid worden zo spoedig mogelijk opengesteld.

Lees hier de kamerbrief over noodpakket banen en economie.

Lees hier alle veelgestelde vragen over de financiële maatregelen.

 

Wat kunt u nu al doen?

 • E-herkenning aanvragen. Deze is nodig voor de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud. U vindt hier de link naar een bedrijf dat e-herkenning aanbiedt.
 • Uitreksen KvK aanvragen.
 • Voor alle ondernemers is het mogelijk om na te gaan of de voorlopige aanslag inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting verlaagd kan worden omdat een lager resultaat wordt verwacht. Een dergelijk verzoek kan via de ondernemers inlog van de site van de belastingdienst worden ingevuld. De accountant of administratiekantoor kan dit ook verzorgen voor de desbetreffende ondernemer.
 • Er zijn vereenvoudigde regelingen voor het verkrijgen van uitstel van betaling van belastingen (inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, Loonheffingen en BTW). Dit kan middels een brief aan de belastingdienst waaruit moet blijken hoe de uitbraak van Corona van invloed is geweest op de betalingsproblemen. Daarna moet binnen 4 weken (deze termijn is nu voorlopig zo vastgesteld) een verklaring van een externe deskundige worden verstrekt. Op dit moment is nog onduidelijk wat de inhoud van deze verklaring moet zijn.
 • ZZP’ers kunnen op basis van Bijstand Zelfstandigen (Bbz), onder versoepelde voorwaarden, een verzoek indienen voor een aanvullende uitkering voor levensonderhoud en voor ondersteuning voor bedrijfskapitaal. De aanvraag voor dergelijke bijdragen moeten bij de gemeente worden ingediend. Hiervoor is een ID bewijs en een inschrijving van de KvK nodig. De bijdrage in het levensonderhoud bedraagt maximaal € 1.500 per maand voor maximaal 3 maanden. Hierbij is het nog onduidelijk of dit voor alleen ZZP’ers die als IB ondernemer werken geldt of ook voor ZZP’ers die vanuit de BV werken. U moet voor deze aanvraag naar het loket in uw gemeente. Kijk op de website van uw gemeente waar en wanneer u terecht kunt.