Klacht bij de Ombudsman

Nationale ombudsman: 'NZa gaat zich open en transparant opstellen rond discussie over rapportages'

ANT blij met rapport Nationale ombudsman
‘Meer openheid en transparantie is precies wat nodig is”

De Associatie Nederlandse Tandartsen (ANT) heeft zich in mei 2014 gewend tot de Nationale Ombudsman. De aanleiding was dat de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) geen serieus antwoord wilde geven op het tegenonderzoek van Milliman. Het onderzoek van het gerenommeerde onderzoeksbureau Milliman liet zien dat de uitkomsten van de marktscans van de NZa met veel meer onzekerheden gepresenteerd hadden moeten worden. Op basis van deze marktscans heeft de politiek wel het besluit genomen om het experiment met de vrije tandartstarieven te beeindigen. Gerede twijfel aan de juistheid had daarom naar onze mening zeer serieus genomen moeten worden. Zie ook onze brief en de NOS op radio 1.

De ombudsman heeft geen uitspraak gedaan over de methodologische meningsverschillen die er bestaan tussen Milliman en de NZa. Toch zijn wij tevreden met de bevindingen van de Nationale ombudsman naar aanleiding van de vragen die we hadden voorgelegd over de handelwijze van de NZa rondom het experiment voor vrije tarieven. De ombudsman doet een duidelijke uitspraak over de mogelijkheden tot verbetering van communicatie. Jan Willem Vaartjes, voorzitter van de ANT: “We zijn blij met het rapport: de mondzorg is gebaat bij meer openheid en transparantie. Het goede nieuws is dat de NZa in de bevindingen van de ombudsman steun vindt voor meer transparantie en een betere communicatie. Bovendien constateren wij als ANT samen met de ombudsman, dat er inmiddels met het nieuwe bestuur van de NZa onder leiding van mevrouw Kaljouw, een nieuwe koers wordt gevaren en de mondzorgkoepels meer worden betrokken bij de beleidsontwikkeling en rapportages.”

Mei 2013 legde de ANT een aantal vragen voor aan de ombudsman over de handelwijze van de NZa. Aanleiding was een onderzoek door het gerenommeerde onderzoeksbureau Milliman naar de marktscans in de mondzorg. Op basis van deze marktscans werd het experiment met vrije tarieven gestopt. Milliman toonde aan dat de onderzoeken tekortkomingen kenden.

Vrijere tarieven
De ANT is tevreden dat de Nationale ombudsman een aantal van haar vragen heeft willen beantwoorden. Tegelijkertijd heeft de ANT er begrip voor dat de ombudsman niet de kennis en capaciteit heeft om de technische vragen te beantwoorden. De voordelen van vrijere tarieven voor de consument gelden echter nog onverminderd. De ANT zal daarom het voortouw nemen om hierover nieuwe voorstellen te doen. In de loop van de procedure bij de ombudsman is gebleken dat het Milliman-onderzoek dat in opdracht van de ANT is uitgevoerd, beduidend dieper ging en een andere insteek had dan andere onderzoeken naar de marktscans over de vrije tarieven. In het kader van de behandeling door de ombudsman heeft de NZa serieus gereageerd op het onderzoek van Milliman. Vaartjes: “Zonder de Nationale ombudsman zou dit niet gelukt zijn, al betreuren wij tot op de dag van vandaag dat tandartsen worden achtervolgd door de berichtgeving over de tariefverhogingen.”

Uitspraak Nationale ombudsman
Vaartjes: “De formulering van de beschouwingen van de Nationale ombudsman tonen aan hoe politiek gevoelig toezicht in de zorg is. De conclusies en aanbevelingen zijn uiterst voorzichtig geformuleerd. Wij zijn niettemin verheugd dat de ombudsman steun geeft aan een verandering die onder leiding van de nieuwe Raad van Bestuur van de NZa, naar wij hebben kunnen vaststellen, al in gang is gezet. De ANT zal in het belang van tandartsen altijd kritisch blijven, maar ziet in het rapport van de ombudsman een goede basis voor een meer constructieve samenwerking en dialoog.”

Lees het rapport en de samenvatting op de site Nationale ombudsman