Norminkomen (KPMG-rapport)

De ANT had vanaf de start kritiek op het KPMG-onderzoek uit september 2013. Wij waarschuwden er direct voor dat de NZa de fout inging, net als bij het onderzoek naar de praktijkkosten en -inkomsten door Deloitte. De feiten die de ANT had verzameld rondom de opdrachtverstrekking hebben geholpen om het rapport van tafel te krijgen. Hierdoor lag de weg open om het norminkomen gelijk te stellen aan dat van de huisarts en werd de tariefdaling beperkt.

De ANT sprak de vrees uit dat de onderzoeksopdracht aan KPMG en ook hun kennis te beperkt was, omdat vooraf geen gesprekken met het werkveld zijn gevoerd. Die vrees bleek terecht. De ANT heeft een beroep gedaan op de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB-procedure) en daarbij de offerte van KPMG en de opdrachtbevestiging in handen gekregen.

Hierdoor konden we aantonen dat KPMG het onderzoek heeft uitgevoerd tegen een tarief wat een ‘vriendenprijsje’ lijkt te zijn en de NZa maximale ruimte heeft gegeven om de uitkomsten voor een groot deel zelf in te vullen “inclusief de bandbreedtes van de inkomenskosten”. Zie onze brief van 4 maart jl. met een opsomming van onze conclusies.
Uit deze documenten blijkt bovendien dat de NZa slechts één partij heeft gevraagd om een offerte uit te brengen en dat deze partij (KPMG) een korting heeft gegeven om de opdracht te verwerven. Daarnaast wordt de NZa letterlijk alle ruimte geboden om invloed uit te oefenen op de uitkomsten, zowel als het gaat om de methodiek, de bandbreedtes van de inkomenskosten en de wegingscriteria. Ook wordt de NZa alle gelegenheid geboden “feedback te laten verwerken in de definitieve versie van het rapport”.

Het norminkomen (de zogenaamde arbeidskostencomponent) is mede bepalend geweest om de tariefdaling in de mondzorg te beperken. De ANT zette alles op alles om het norminkomen in redelijkheid vast te laten stellen. Lees hieronder alles over het dossier Norminkomen (chronologisch van onder naar boven).

4 juni 2014 Brief NZa aan ANT - beslissing op bezwaar
7 maart 2014 Brief ANT aan NZa - bezwaarschrift inzake WOB
4 maart 2014 Brief ANT aan NZa - aanvullend commentaar op KPMG-rapport
17 feb 2014 Brief NZa aan ANT - reactie op verzoek om informatie (WOB)
30 sep 2013 Rapport KPMG - Methodieken ter bepaling van de arbeidskosten van eerstelijnszorg
11 juli 2013 Brief NZa aan KPMG - opdrachtbevestiging onderzoek KPMG