Regelingen en documenten

Hier vindt u een overzicht van de regelingen en documenten die van toepassing zijn bij materiële controles.

- Regeling zorgverzekering (zoals gewijzigd en gepubliceerd in Staatscourant 2010, nr. 10581, gebaseerd op artikel 87, lid 6 en artikel 88, lid 4 van de Zorgverzekeringswet, Zvw.

- Regeling persoonsgegevens vrijwillige ziektekostenverzekeringen WMG (Staatscourant 2011, nr. 10339), gebaseerd op artikel 68a, lid 4 van de Wet marktordening gezondheidszorg, WMG.

- Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Zorgverzekeraars, met het daarbij behorend Protocol Materiële Controle, zoals goedgekeurd door het College bescherming persoonsgegevens bij besluit van 13 december 2011, met een geldigheidsduur tot vijf jaar na publicatie in de Staatscourant (10 januari 2012).     

- Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp), artikel 8 (grondslagen voor verwerking persoonsgegevens), artikel 16 (verbod verwerking medische persoonsgegevens), artikel 21 en artikel 23 (doorbreking verbod verwerking medische persoonsgegevens)