ANT in gesprek met ONVZ over formele controle

De laatste formele controle (m.b.t. het opvragen van materiaal- en techniekbonnen) die ONVZ begin dit jaar is gestart, heeft tot veel discussie geleid tussen de ANT en ONVZ.

Naar aanleiding hiervan zijn de ANT en ONVZ met elkaar in gesprek gegaan om te kijken of nader tot elkaar gekomen kon worden. Dit gesprek vond 12 maart plaats en heeft geleid tot een beter inzicht voor elkaars standpunten. 

Wettelijke verplichting
ONVZ heeft aangegeven dat zij vanwege wettelijke verplichtingen (onder meer accountantseisen) per half jaar rond de 15 steekproefcontroles dient uit te voeren onder haar verzekerden. Dit is de reden dat ONVZ de controles op materiaal- en techniekbonnen heeft opgezet. ONVZ hoopt bij goed resultaat dit aantal af te kunnen bouwen. De controle is uitgevoerd op de basisverzekering en is niet gebaseerd op een van tevoren uitgevoerde risicoanalyse.

De ANT toont begrip dat ONVZ aan haar wettelijke verplichtingen dient te voldoen, maar stelt tegelijkertijd dat dit er nooit toe mag leiden dat tandartsen hierdoor in strijd handelen met hun wettelijke verplichtingen. In de situatie dat de tandarts geen contract heeft gesloten met ONVZ, zal de ANT adviseren om mee te werken maar slechts na toestemming van de patiënt, de betreffende gegevens beschikbaar te stellen aan ONVZ.

Wel of geen overeenkomst?
Grootste verschil van mening blijft echter de vraag wanneer er sprake is van het totstandkomen van een overeenkomst tussen zorgaanbieder en zorgverzekeraar. Indien sprake is van een dergelijke overeenkomst (conform het bepaalde in art. 87 lid ZvW) mag een zorgaanbieder zonder toestemming van de patiënt, gegevens die op de patiënt betrekking hebben, beschikbaar stellen aan de zorgverzekeraar. 

ONVZ is van mening dat tandartsen, die rechtstreeks bij ONVZ gedeclareerd hebben via Vecozo, een betaalafspraak hebben waardoor een overeenkomst tot stand zou zijn gekomen tussen tandarts en zorgverzekeraar. De ANT is van mening, dat de enkele omstandigheid dat het voor een tandarts mogelijk is om rechtstreeks via Vecozo te declareren, niet met zich meebrengt dat er sprake is van een overeenkomst tussen ONVZ en de betreffende tandarts. Op dit punt blijven partijen van mening met elkaar verschillen. Mogelijk dat jurisprudentie in de toekomst volledige helderheid hierover zal verschaffen.

De ANT en ONVZ concluderen dat het gesprek zinvol is geweest en spreken af dat zij met elkaar in gesprek blijven.