De ANT heeft ONVZ schriftelijk gewezen op mogelijk privacy schending (15-02-2019)

15-02-2019

ANT is van mening dat ONVZ ten onrechte heeft aangegeven dat er geen toestemming van de patiënt nodig is voor het opvragen van technieknota’s aan tandartsen.  Dit heeft de ANT vandaag schriftelijk aan ONVZ kenbaar gemaakt. 

ONVZ bevestigt dat het niet mogelijk is om zonder toestemming gegevens van verzekerden, die de declaratie rechtstreeks hebben ingediend, te vergaren. Er kan volgens ONVZ echter wel sprake zijn van een indirecte machtiging. De ANT ontkracht dit laatste echter. De kans dat er gebruik is gemaakt van de - waarschijnlijk vanuit praktisch oogpunt door ONVZ gefaciliteerde - mogelijkheid om declaraties rechtstreeks in te dienen via Vecozo, is niet hetzelfde als een betaalovereenkomst. Dit laatste impliceert immers een contractueel vastgelegde afdwingbare verplichting voor de tandarts om bij ONVZ te incasseren. We ontvangen daarom graag een bewijs van het bestaan van de overeenkomst zoals ONVZ deze schetst.

De ANT heeft ONVZ om bevestiging gevraagd of zij de opgevraagde gegevens heeft vernietigd, omdat ONVZ anders nog steeds onrechtmatig gegevens verwerkt en dus nog steeds de wet overtreedt. De ANT is benieuwd welke acties ONVZ heeft ondernomen.

Sprake van datalek?
Nu tandartsen gegevens hebben verstrekt waar eerst oogwaarschijnlijk geen toestemming voor nodig was, maakt de ANT zich zorgen dat er mogelijk sprake is van datalek. ANT heeft daarom de namen van de betreffende tandartsen opgevraagd zodat wij onze leden hierover kunnen aanschrijven en zij tijdig een melding kunnen doen bij Autoriteit Persoonsgegevens van een mogelijk datalek.

De ANT begrijpt dat ONVZ controles praktisch wil inrichten, maar ONVZ dient daarbij wel de wet- en regelgeving in acht te nemen. De wijze waarop ONVZ haar controle nu insteekt voldoet in de visie van de ANT niet aan de vigerende wet- en regelgeving. De ANT verzoekt om deze reden ONVZ te bevestigen dat zij de resterende praktijken ook zal berichten dat zij de gegevens bij de verzekerden zelf zal opvragen. De ANT neemt verder geen standpunt in ten aanzien van de consequenties die ONVZ meent te kunnen verbinden aan het niet verstrekken van gegevens door de verzekerde aan ONVZ. Dit is tussen ONVZ en haar verzekerden.

Meer informatie over de meldplicht datalekken