ONVZ vraagt technieknota’s op. Privacy in geding? (1-2-2019)

1-2-2019

ONVZ heeft de ANT per brief geïnformeerd over de controles die ONVZ in de mondzorg wil gaan uitvoeren. Wanneer in 2019 ONVZ deze controles zal uitvoeren is nog niet duidelijk. Mocht u te maken krijgen met een (materiële) controle van ONVZ of een andere verzekeraar, dan verneemt de ANT dit graag van u, zodat wij goed op de hoogte zijn van hetgeen in de markt speelt. Op deze wijze kunnen wij ook makkelijker duiden of het gaat om een breed in de markt uitgezette controle, of een controle die ziet op een specifieke praktijk of patiënt. Dit geldt uiteraard ook voor controles van andere verzekeraars.

Ten aanzien van de eerder aangekondigde controle waarbij ONVZ technieknota’s heeft opgevraagd, hebben wij een nadere reactie aan ONVZ toegezonden. De ANT is namelijk van mening dat ONVZ ten onrechte heeft aangegeven dat geen toestemming van de patiënt nodig is. Ook voor een formele controle geldt op grond van artikel 7.3 Regeling zorgverzekering dat een niet gecontracteerde zorgaanbieder deze gegevens in beginsel alleen aan de patiënt mag verstrekken. Een niet gecontracteerde tandartsenpraktijk mag dergelijke gegevens dus NIET aan de verzekeraar verstrekken. Aangezien veel tandartsen geen zorgovereenkomst en ook geen betaalovereenkomst met ONVZ hebben gesloten, is het deze praktijken dus niet toegestaan de door ONVZ gevraagde gegevens aan ONVZ te verstrekken. Wij hebben ONVZ gevraagd het standpunt van ANT te bevestigen en dit te rectificeren richting de aangeschreven praktijken.  

Overigens heeft ONVZ inmiddels bevestigd dat bij tussenhandel de achterliggende nota alleen verstrekt behoeft te worden indien het gaat om een gelieerde onderneming. Dit is met name van belang voor praktijken die wel een overeenkomst met ONVZ hebben gesloten.

ONVZ heeft inmiddels ook al weer gereageerd op dit schrijven van ANT en uiteengezet dat geen toestemming van de patiënt nodig is, omdat zij van mening is dat er sprake is van een overeenkomst tussen ONVZ en de tandarts indien deze via Vecozo bij ONVZ declareert. ONVZ heeft erkend dat bij de uitvraag ook twee praktijken zaten die niet via Vecozo maar via de verzekerde hebben gedeclareerd. Voor deze twee verzekerden stelt ONVZ vreemd genoeg dat, nu de praktijken deze gegevens hebben verstrekt, de toestemming van de patiënt verondersteld kan worden. Daarmee erkent ONVZ indirect dat de toestemming van de patiënt dus wel nodig was en dat de eerdere berichtgeving aan de praktijken dat geen toestemming nodig was dus niet juist was, overigens zonder dit laatste te onderkennen.

De ANT begrijpt dit laatste totaal niet en heeft ONVZ daar nogmaals over aangeschreven. Daarnaast deelt de ANT niet de visie van ONVZ dat er sprake is van een overeenkomst met ONVZ als via Vecozo gedeclareerd wordt. ANT heeft ONVZ nogmaals aangeschreven haar onjuiste handelwijze te staken en haar berichtgeving aan zorgaanbieders te rectificeren. Ook heeft de ANT ONVZ er op gewezen dat het verder verwerken van deze gegevens onrechtmatig is.

De ANT wacht de reactie op dit laatste bericht af en zal u over de verdere voortgang informeren.