Algemeen Overleg Tweede Kamer Mondzorg/ Eerstelijnszorg, 21 februari 2017


Video: Compilatie van het AO met betrekking tot alleen mondzorg (1:02:02)

Minister Schippers scherp ondervraagd over taakherschikking

Kamerleden bezorgd over tandartsentekort
 

Minister Schippers van VWS is tijdens het Algemeen Overleg (AO) in de Tweede Kamer afgelopen dinsdag (21 februari) flink onder vuur genomen over het dossier taakherschikking. SP-Kamerlid Van Gerven voelde de minister stevig aan de tand naar aanleiding van het WOB-verzoek van de ANT, waaruit is gebleken dat cruciale informatie over opleidingsverschillen tussen mondhygiënisten en tandartsen met betrekking tot röntgendiagnostiek is weggelaten. Inmiddels heeft de minister gehoor gegeven aan een eerdere oproep van de ANT om alle curricula in de mondzorgopleidingen (hbo mondzorgkunde en universiteiten Tandheelkunde) te vergelijken.

ANT-voorzitter Jan Willem Vaartjes: "Wij hebben er voortdurend bij de minister op gehamerd, dat eerst het röntgen-hoofdstuk tot op de bodem moet worden uitgezocht. Wij weten uit een WOB-verzoek aan het ministerie dat de opleidingsexperts in een gesprek met VWS begin vorig jaar al duidelijk hebben gemaakt dat de opleidingen niet identiek zijn en dat er zeer forse bij- en nascholing vereist is. Daarmee staat de AMvB feitelijk op losse schroeven.”

Mondzorg staat dankzij de ANT dus weer stevig op de politieke agenda. Tijdens het AO in de Tweede Kamer werd door Kamerleden met minister Schippers van VWS over een reeks belangrijke onderwerpen voor tandartsen gedebatteerd. Diverse Kamerleden gaven aan, zich ernstig zorgen te maken over het groeiende tandartsentekort en de afhankelijkheid van in het buitenland opgeleide tandartsen. Ook dit is een belangrijk thema, dat door de ANT op de kaart is gezet.

Studie naar capaciteit
Aan het AO werd deelgenomen door VVD, CDA, D66, PvdA en SP, een behoorlijk aantal potentiële coalitiepartners. Kamerleden toonden zich bezorgd over het enorme tandartsentekort dat op ons afkomt en het feit dat dit gat vooral wordt gedicht met in het buitenland opgeleide tandartsen. Diverse partijen vonden het ook niet verantwoord dat de subsidie aan het Capaciteitsorgaan mondzorg is stopgezet en dat beleid daardoor wordt gebaseerd op informatie uit 2013. Minister Schippers heeft daarop toegezegd dat in samenwerking met het ministerie van Onderwijs een brede studie zal worden opgezet die de capaciteit in de mondzorg in kaart gaat brengen. Daarbij wordt ook rekening gehouden met preventieassistenten en tandprothetici.

De studie moet voor het einde van het jaar worden afgerond. Tot die tijd zullen er geen beslissingen worden genomen over aantallen opleidingsplaatsen. Opvallend was wel, dat de minister niet van plan leek haar eigen capaciteitsorgaan te willen inschakelen voor deze studie. Dat wekt enigszins de indruk dat de uitkomst binnen wenselijke parameters moet gaan vallen.

ANT-voorzitter Jan Willem Vaartjes: "De NVM heeft systematisch uitgedragen dat de opleidingen tandheelkunde en mondzorgkunde inzake de röntgendiagnostiek identiek zijn en dat één dag bijscholing voldoende moet zijn om de achterstand rond de toezichthoudende deskundige weg te werken. VWS lijkt op deze informatie te hebben gekoerst, terwijl cruciale informatie van opleidingsexperts is genegeerd."

Hij wijst op informatie die de ANT recent heeft verkregen na een WOB-verzoek (Wet openbaarheid van bestuur). Volgens de belangenbehartiger duidt deze informatie op een "gebrekkige voorbereiding" van het beleid van VWS. Het is de ANT niet duidelijk waarom de mening van de experts genegeerd is en de visie van de mondhygiënisten is gevolgd.


Taakherschikking
Ook de door minister Schippers aangekondigde AMvB met betrekking tot taakherschikking in de mondzorg houdt de Kamerleden bezig. Ze gaven aan dat het belangrijk is dat er voor elke maatregel een breed draagvlak is in het veld. Door het aanzwengelen van het debat over taakherschikking in juni vorig jaar en de organisatie van een bijeenkomst in Nieuwspoort heeft de ANT de brede aandacht van de beroepsgroep kunnen vestigen op de internetconsultatie. Het aantal reacties was overweldigend en met name uiterst kritisch over de voorgenomen maatregel. Dit werd bevestigd in het Rondetafel-debat begin oktober in de Kamer.

De massaal geuite onvrede heeft meegespeeld bij de beslissing van de minister om de AMvB uit te stellen en weer in overleg te gaan met de sector. Daarmee is de AMvB niet langer het voldongen feit, zoals dat vanaf juni vorig jaar werd gebracht. Zoals bekend heeft de minister vertegenwoordigers van de drie universiteiten voor Tandheelkunde en de vier hogescholen uitgenodigd voor een overleg op 15 maart aanstaande. Schippers geeft daarmee gehoor aan een eerdere oproep van de ANT om alle curricula in de mondzorgopleidingen met elkaar te vergelijken. Dit is cruciaal voor het borgen van de kwaliteit van de mondzorg en de bescherming van de volksgezondheid, met name met betrekking tot het dossier röntgen. Daarvoor is het vereist dat tandartsen en mondhygiënistes dezelfde deskundigheid en bekwaamheid hebben. Tijdens het AO werd de minister fel ondervraagd over het WOB-verzoek van de ANT, waaruit gebleken is dat de opleidingsexperts in een gesprek met VWS begin vorig jaar al duidelijk hebben gemaakt dat de opleidingen bepaald niet identiek zijn.

Kwetsbare groepen
Tot slot was er ruim aandacht voor preventie, met name bij de jeugd en de positie van kwetsbare ouderen. Ook hier wordt in feite het ANT-standpunt gesteund door de politieke partijen: zet de mondhygiënisten maximaal in voor preventieve taken bij de jeugd en leidt hen daarvan niet af door curatieve taken te gaan opdringen. En geef de tandartsen de centrale rol bij kwetsbare ouderen omdat de complexiteit van deze zorg een academische aanpak vergt.

Eerder deze week was al naar voren gekomen dat een aantal partijen waaronder CDA en VVD duidelijk stelden geen behoefte te hebben aan nog meer hemelbestormende hervormingen en revoluties. Het accent moet gaan liggen op rust, samenwerking in de zorg, het laten van de verantwoordelijkheid bij de zorgverleners, het terugdringen van bureaucratie, regelgeving en administratieve lasten.

De ANT kan dit alleen maar toejuichen. Immers, het hele mondzorgdebat over taakherschikking en de beoogde AMvB is op gang gekomen na de brief van de ANT aan minister Schippers begin juni 2016. Daarin roept de ANT op geen stille stelselwijziging door te voeren en vooral om de sector niet weer te belasten met het zoveelste experiment in de mondzorg. In die brief riep de ANT al op tot een constructieve dialoog op bestuurlijk niveau en werden een aantal suggesties neergelegd die wel positief zouden kunnen bijdragen aan een nog betere mondzorg. Het heeft bijna acht maanden geduurd, voordat deze dialoog op gang is gekomen. We zijn de minister desalniettemin erkentelijk dat zij nu gehoor heeft willen geven aan onze oproep.

Video: De vragen van Van Gerven aan minister Schippers (15:05)