Bestuurlijk overleg, 7 februari 2017

Het in december aangekondigde bestuurlijke overleg tussen minister Schippers en de veldpartijen heeft op 7 februari 2017 plaatsgevonden. 

In het overleg heeft minister Schippers de veldpartijen verzocht op korte termijn te willen onderzoeken of er een AMvB met betrekking tot taakherschikking in de mondzorg tot stand kan komen, die op een breed draagvlak van de betrokken partijen kan rekenen. Ook moet worden onderzocht hoe deze AMvB kan worden vormgegeven, wat daarin precies geregeld wordt als ook in welk tempo de maatregel kan worden geïmplementeerd. Dit verzoek van de minister om aan een compromis mee te werken is een opvallende ommezwaai van de minister, omdat in alle communicatie uitingen tot nu toe de AMvB als een voldongen feit is gepresenteerd. Toch is de ANT niet verbaasd over deze gang van zaken. De ANT heeft sedert juni vorig jaar onophoudelijk actie gevoerd om deze AMvB onderwerp te maken van een brede maatschappelijke discussie o.a. door de organisatie van een debat in Nieuwspoort, het aanbieden van een petitie, het ondervragen van premier Rutte en het informeren van de politieke partijen teneinde een Rondetafel en Algemeen Overleg op de agenda te krijgen. Ook heeft de ANT via een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur kritische informatie boven tafel gekregen, met name rond de röntgendiagnostiek en daar de minister en VWS mee geconfronteerd.
 
De ANT betreurt het dat dit bestuurlijke overleg, waar door ons al sinds juni 2016 om is verzocht, niet eerder heeft plaatsgevonden. Dat zou veel onnodige verspilling van energie hebben voorkomen, zeker omdat de minister ook heeft erkend dat zij graag alle mogelijkheden verkend wil hebben om consensus te bereiken.
 
Verdere gesprekken
De ANT deelt niet het onvoorwaardelijke enthousiasme waarmee onze collega's van de KNMT gisteren hebben toegezegd aan de taakherschikking te zullen meewerken. Wel heeft de ANT gisteren verklaard dat zij altijd bereid is tot overleg en in de komende periode gesprekken over mogelijke oplossingen niet uit de weg zal gaan. Daarbij staat het belang van de patiënt en met name ook de patiëntveiligheid voorop. De ANT heeft ook duidelijk gemaakt dat de gesprekken gevoerd moeten worden op basis van feiten en dat daarvoor inbreng van derden noodzakelijk is. Dit neemt niet weg dat de ANT zeer kritisch zal blijven tijdens dit proces omdat er een voorgeschiedenis is van ruim een jaar waarin teveel dingen zijn gebeurd die een zeker wantrouwen hebben gevoed.

Dossier röntgendiagnostiek
Uit de informatie van het door ons ingediende Wob-verzoek is duidelijk naar voren gekomen dat VWS zich pas in de aspecten van het dossier röntgendiagnostiek is gaan verdiepen sinds begin 2016, niet bepaald de grondige voorbereiding die we van het ministerie hadden mogen verwachten. Ook heeft VWS het oor bijna exclusief te luisteren gelegd bij de NVM, een partij die belanghebbende is bij een bepaalde uitkomst van deze AMvB. De tandartsen zijn nauwelijks gehoord en op vragen onzerzijds rond dit dossier is nooit adequaat antwoord gekomen. Het meest verontrustend is nog wel dat de mening van de experts, d.w.z. de opleiders die als geen ander weten in welke mate de opleidingen overeenkomen dan wel identiek zijn, volledig genegeerd is. Dit alles duidt op een onevenwichtig proces van voorbereiding en dat is des te meer bevreemdend na bijna 15 jaar van voorbereiding.

Verklaring ANT
Voorzitter Jan Willem Vaartjes heeft daarom aan het begin van de bijeenkomst een korte verklaring voorgelezen waarin gesteld wordt dat de ANT als vertrekpunt voor elk overleg zal nemen dat de uitgangspunten van het rapport Linschoten moeten worden gerespecteerd en dat het dossier röntgendiagnostiek volledig op orde moet zijn alvorens de contouren van een mogelijk compromis kunnen worden uitgewerkt. Wij houden u op de hoogte.