Minister Schippers toont bereidheid om capaciteitstekort mondzorg serieus te nemen, 13 december 2016

In een brief aan de Tweede Kamer van 13 december 2016 geeft minister Schippers aan de capaciteitsplanning t.a.v. de mondzorgopleidingen te zullen gaan bepalen op basis van het advies van het Capaciteitsorgaan mondzorg uit oktober 2013. De ANT juicht deze toezegging toe omdat wij al jaren aandacht vragen voor het potentiele capaciteitstekort in de mondzorg en de toenemende onevenwichtigheid door de steeds grotere instroom van tandartsen met een buitenlands diploma. VWS voert al ruim 10 jaar een beleid om de opleidingen tot tandarts af te knijpen teneinde taakherschikking erdoor te krijgen. Het water begint de sector inmiddels aan de lippen te staan en uit de brede maatschappelijke discussie die wij vorig jaar in gang gezet hebben wordt duidelijk dat taakherschikking geen antwoord is op de structurele problemen van de sector en dat deze maatregel dus het verkeerde antwoord op de verkeerde vraag is. Nu een experiment inzetten waarvan de negatieve uitkomst al vast ligt zou de grootste beleidsfout worden van de afgelopen 10 jaar.

NVM lobbyt al jaren tegen opleiding van meer tandartsen

De NVM voert al jaren een actieve lobby bij VWS om een kunstmatig tekort aan tandartsen te creeeren teneinde taakherschikking ten gunste van met name de zelfstandig gevestigde mondhygienisten af te dwingen. Al in 2011 hield de NVM een vurig pleidooi om geen gehoor te geven aan de aanbevelingen van het Capaciteistorgaan mondzorg om de capaciteit bij de opleidingen tandartsen  te verhogen. VWS heeft altijd een willig gehoor gehad voor deze argumenten en toen het Capaciteitsorgaan in 2013 de aanbevelingen met kracht herhaalde was het makkelijker voor VWS om de subsidie aan het Capaciteitsorgaan mondzorg simpelweg stop te zetten dan bij voortduring met de weerbarstige realiteit geconfronteerd te hoeven worden. In een "afscheidsbrief" aan de minister waarschuwde het Capaciteitsorgaan dat met het stopzetten van deze subsidie een zeer belangrijke bron van informatie rond taakherschikking zou gaan worden drooggelegd en dat de Commissie Linschoten juist had gewaarschuwd dat het verzamelen van relevante informatie door experts in het veld een kwetsbaar punt was in de organisatie van de mondzorg. Dit onderstreept ook het verwijt dat de ANT sinds afgelopen juni maakt dat taakherschikking niet feitelijk mag worden onderbouwd maar gebaseerd is op dogmatisch beleid.

Advies Capaciteitsorgaan 2013

Het Capaciteitsorgaan heeft in zijn laatst verschenen rapport in 2013 op zeer indringende en solide onderbouwde wijze aangegeven welke problemen het vigerende beleid van VWS zou hebben voor de capaciteit zowel als de kwaliteit van de mondzorg. De argumenten hebben niets aan kracht ingeboet. Integendeel, alles waar tegen gewaarschuwd werd is levensgroot aan het uitkomen. U kunt het commentaar van het orgaan nogmaals nalezen. Houd u daarbij voor ogen dat volgens het BIG-register inmiddels 1 op de 3 ingeschreven tandartsen een buitenlands diploma heeft. Veel dramatischer nog, in 2016 zijn niet minder dan 260 tandartsen met een buitenlands diploma ingeschreven tegen slechts 216 met een Nederlands diploma. Om een idee te geven wat de herkomst is van deze tandartsen verwijzen we naar bijgevoegde lijst.  Uit dit alles mag wel blijken hoezeer de NVM zichzelf in de voet geschoten heeft met deze lobby die volkomen averechts heeft uitgewerkt en die niet alleen de mondzorgsector maar ook de politiek nu voor grote problemen heeft geplaatst. Wij gaan ervan uit dat tijdens het Algemeen Overleg mondzorg op 2 februari a.s. uitvoerig zal worden stilgestaan bij deze problematiek.