NVM beleid

Mondhygiënist misbruikt als strategisch handlanger VWS om taakherschikking door te voeren
Minderheid achterban steunt beleid bestuur NVM als het gaat om taakherschikking?

Download hier de brief van de NVM waarin ze de minister beloven de mondzorg goedkoper te maken
Download hier de brief van de NVM uit 2011 waarin ze de minister vragen om het advies van het capaciteitsorgaan te negeren en niet meer tandartsen op te leiden
Download hier het ANT standpunt uit 2006 t.a.v. het rapport Linschoten

feb 2016 - Taakherschikking in de tandheelkunde staat al 15 jaar hoog op de agenda van het ministerie van Volksgezondheid (VWS). Nooit is bewezen dat deze gedwongen vorm van overhevelen van taken in de praktijk werkt of iets toevoegt aan de kwaliteit voor de patiënt. De minister volhardt desalniettemin met volle steun van de Nederlandse Vereniging van Mondhygiënisten (NVM) in het voornemen om de Wet BIG te verruimen.

De mondhygiënist wordt dan een aantal taken toegeschreven die overal elders in de wereld aan tandartsen zijn toevertrouwd, zoals het toedienen van anesthesie, boren van tandbederf en mogelijk zelfs het maken en interpreteren van röntgenfoto’s. VWS volgt in haar streven om taakherschikking door te voeren duidelijk de tactiek van verdeel en heers. Tandartsen en mondhygiënisten worden al jarenlang tegenover elkaar geplaatst alsof zij conflicterende belangen hebben. Maar lang niet alle mondhygiënisten lijken het eens te zijn met het voornemen van de minister. Er bestaan wel knelpunten maar die kunnen zeker op een andere wijze opgelost worden. Dit alles is gebleken na commotie rond een onlangs opgedoken brief van de NVM aan VWS. Het beleid van het bestuur dat aanstuurt op een tweestrijd tussen tandarts en mondhygiënist lijkt door teveel mondhygiënisten niet te worden gesteund. De ANT acht het moment gekomen om deze hypocrisie aan de kaak te stellen en onderneemt de komende periode actie richting VWS, politiek en betrokken partijen. In dit kader een kleine introductie in de 'high politics' rondom de inrichting van de mondzorg en de laatste ontwikkelingen.

Tandartsen (bijna) overbodig?
60% van de taken zou bij de tandarts weggehaald kunnen worden en naar de mondhygiënist overgebracht. Dit wordt gebaseerd op het rapport van de Commissie Linschoten uit 2006 dat al jaren leidend is bij de beleidsagenda van VWS. Het rapport stelt dat we toekunnen met de helft van het huidige aantal tandartsen en de overheid heeft in anticipatie daarop alvast het aantal opleidingsplaatsen drastisch teruggebracht zonder zich te bekommeren om de consequenties. Dit beleid heeft er toe geleid dat er een grote instroom van buitenlandse tandartsen is ontstaan met alle praktische consequenties van dien. De buitenlandse instroom is momenteel jaarlijks even groot als het aantal afgestudeerden in Nederland. Dat zou te denken moeten geven. Het Capaciteitsorgaan heeft daarom vorig jaar aanbevolen het aantal opleidingsplaatsen juist te verhogen. Waarop de minister het Capaciteitsorgaan heeft opgeheven.

Mondhygiënisten hebben nu al de handen vol aan preventieve mondzorg en het genezen van tandvleesziekten. Ook zij hebben de capaciteit eenvoudigweg niet en het streven van VWS  gaat ten koste van deze waardevolle inzet. Al eerder heeft de ANT haar zorgen geuit over de consequenties van taakherschikking omdat het in onze ogen een verkapte vorm van bezuiniging is. We zijn ervan overtuigd dat patiënten meer nadelen dan voordelen zullen ondervinden als Nederland als enig land op deze wijze een significant afwijkend stelsel doorvoert. Dit zal leiden tot grote verwarring en misleiding bij de patiënt. Zoals zo vaak in de politiek worden verkeerde maatregelen genomen op basis van gedateerde en verkeerde doelstellingen. Maar kennelijk heeft VWS wel een partner nodig om de mondzorg goedkoper te maken, ongeacht wat dit betekent voor de kwaliteit. Die partner denkt zij in de vorm van de mondhygiënisten gevonden te hebben.

Steunen voldoende mondhygiënisten ambities bestuur NVM wel?
Waarom steunt het bestuur van de NVM dit overheidsbeleid? In een brief aan VWS afkomstig van de NVM (d.d. 28 juli 2014) geeft het bestuur een nadere toelichting op de door de NVM gewenste wetswijziging. Deze heeft betrekking op de zelfstandige bevoegdheid van mondhygiënisten bij het toepassen van de voorbehouden handelingen binnen het wettelijk deskundigheidsgebied van de mondhygiënist. De NVM heeft deze brief pas een jaar later, op 27 juli 2015, na veel aandringen geopenbaard aan de beroepsorganisaties, maar duidelijk niet gedeeld met de eigen leden.

De brief heeft daarom recent veel commotie veroorzaakt, vooral ook onder mondhygiënisten die niet op de hoogte waren van de inhoudelijke argumenten van hun eigen bestuur. In de brief pleit de NVM  ervoor extra taken toe te delen aan de mondhygiënist, met de belofte aan VWS dat daarmee de zorg goedkoper wordt. Dat zal in de praktijk anders uitpakken. Alles duidt erop dat taakherschikking minder efficiënt is en de kosten eerder opdrijft. Maar dit alles zal wel voorafgegaan worden door  een tariefdaling gebaseerd op de zogenaamde functionele bekostiging. Uitgangspunt van dit principe is hier dat de mondhygiënist "goedkoper" kan werken, want is lager opgeleid. En daarmee gaan dus ook de huidige tarieven voor mondhygiënisten omlaag. Een typische loss-loss situatie voor zowel tandartsen als mondhygiënisten waar de NVM zich dus hard voor blijkt te maken.

De NVM doet het voorkomen alsof haar mening door elke mondhygiënist wordt gesteund. Dat valt inmiddels te betwijfelen. Het kan ook geen toeval zijn dat de net benoemde voorzitster van de NVM een jaar geleden is afgetreden en dat over de redenen angstvallig wordt gezwegen. Kennelijk kan het monsterverbond tussen VWS en NVM het daglicht niet verdragen. Onduidelijk is echter waarom de belangen van de overgrote meerderheid van de mondhygiënisten verkwanseld moeten worden vanwege de ambities van het bestuur om van de mondhygiënist een soort tandarts-zonder-tandartsdiploma te maken.