ANT verzoekt NZa de handhavingsverzoeken voortvarend op te pakken (15-2-2019)

15-2-2019

In vervolg op de gedane handhavingsverzoeken heeft de ANT de NZa schriftelijk gewezen op de hoogstwaarschijnlijk misleidende wijze waarop VGZ het aantal gecontracteerde zorgaanbieders presenteert op haar website. Bij zowel de verzekerde als de NZa wordt hierdoor mogelijk een verkeerd beeld geschetst van de door VGZ ingekochte zorg.

De ANT vindt dat er rekening moet worden gehouden met het aantal beschikbare dagen dat de zorgaanbieder deze zorg levert. Het lijkt ons dat VGZ deze informatie nader dient te ontsluiten via haar website, aangezien anders ten onrechte de indruk wordt gewekt dat een praktijk, zoals bij een reguliere praktijk wel het geval is, de hele week beschikbaar is voor implantologie, terwijl dat de facto niet het geval kan zijn. Dit betekent dat extra waakzaamheid is geboden bij de beoordeling van de vraag of VGZ aan de zorgplicht heeft voldaan.

Tandarts is belanghebbende volgens jurisprudentie
In de civielrechtelijke jurisprudentie is er sprake van een bestendigde lijn waarbij wordt aangenomen dat een zorgaanbieder tevens belang heeft bij / een partij kan zijn in een geschil tussen een zorgverzekeraar en een verzekerde met betrekking tot de vergoeding. De ANT gaat er vanuit dat de NZa deze lijn zal volgen en gelet op de bestaande driehoeksverhouding tussen zorgverzekeraar, verzekerde en zorgaanbieder, de tandarts aanmerkt als belanghebbende bij beslissingen die zien op de vergoeding van de zorg aan een verzekerde indien deze zich wendt tot een ongecontracteerde zorgaanbieder. In het verlengde daarvan is ook de ANT als vertegenwoordiger van tandartsen aan te merken als belanghebbende.

VGZ zorgt voor onduidelijkheid bij verzekerden als de NZa
De ANT verzoekt NZa het eerdere handhavingsverzoek (over de zorgplicht) en het aanvullende handhavingsverzoek (ten aanzien van de J33) voortvarend op te pakken. Op dit moment is er veel onduidelijkheid, zowel over de communicatie door VGZ aan haar verzekerden omtrent het voldaan hebben aan de Regeling informatieverstrekking met betrekking tot het gecontracteerde zorgaanbod, als over het voldaan hebben aan de Regeling informatieverstrekking voor wat betreft de hoogte van de door de zorgverzekeraar aan een verzekerde te betalen vergoeding.

Hierdoor komen niet alleen verzekerden in de knel, ook zorgaanbieders komen in de knel omdat zij nu niet goed kunnen aangeven aan de verzekerde wat de vergoeding van de zorgverzekeraar zal zijn, wat op haar beurt weer kan leiden tot uitstel van het krijgen van noodzakelijke zorg omdat verzekerden zich zorgen maken over de hoogte van de vergoeding en het bedrag dat zij zelf moeten betalen. De ANT vindt dit een onacceptabele situatie en gaat er vanuit dat de NZa deze visie deelt.