Acute praktijk beëindiging zonder patiënten te informeren leidt tot doorhaling

Acute praktijk beëindiging zonder patiënten te informeren leidt tot doorhaling

De Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd (hierna: IGJ) ontving op 7 oktober 2018 van een patiënt een melding dat verweerder, enig aandeelhouder van een tandartspraktijk waarin verweerder mondzorg verleende, plotseling was vertrokken. De patiënt was hierover niet geïnformeerd en het was voor hem onduidelijk hoe de overdracht van de patiëntendossiers was geregeld. Nadien zijn er nog 10 soortgelijke meldingen gedaan bij het Landelijk Meldpunt Zorg en een melding van een ex-medewerker. Naar aanleiding hiervan heeft de IGJ een onderzoek ingesteld. Uit het onderzoek is gebleken dat na veelvuldige pogingen van de IGJ om in contact te komen met verweerder, op geen enkele wijze in contact kwam met verweerder, afgezien van een brief waarin verweerder heeft aangegeven het laakbare van zijn handelen in te zien en waarin hij concrete toezeggingen doet om de gevolgen van zijn nalatigheid zoveel mogelijk te beperken.

De IGJ heeft vervolgens een klacht ingediend bij het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg te Amsterdam, inhoudende dat verweerder zijn praktijk heeft beëindigd zonder zijn patiënten hierover te informeren, zonder zijn patiënten over te dragen en zonder zijn patiënten te informeren over de spoedgevallendienst. In de tweede plaats verwijt de IGJ verweerder dat hij bij de praktijk beëindiging geen voorziening heeft getroffen voor de patiëntendossiers, waardoor de patiënten de mogelijkheid is ontnomen tot inzage en afschrift van het patiëntendossier.

Het College heeft verweerder in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op de klacht, maar de tandarts heeft daarvan geen gebruik gemaakt. 

Bij de op te leggen maatregel houdt het College rekening met de grote mate van onzorgvuldigheid van het handelen van verweerder. Het College haalt de inschrijving van verweerder in het BIG-register door en schorst bij wijze van voorlopige voorziening met onmiddellijke ingang de inschrijving van verweerder in het register, dan wel ontzegt verweerder het recht om wederom in het register te worden ingeschreven.

Klik hier voor de uitspraak

Mr. Suzanne Steegmans is sinds 2010 advocaat bij KBS Advocaten N.V. te Utrecht en staat beroepsbeoefenaren, waaronder tandartsen, bij in procedures bij de Tuchtcolleges voor de Gezondheidszorg.