Afwijken behandelplan geoorloofd

Afwijken behandelplan geoorloofd

Klaagster is door haar tandarts doorverwezen naar beklaagde in verband met problemen aan haar implantaat. Beklaagde is werkzaam als tandarts-paradontoloog en heeft klaagster gezien voor een intake. Bij het onderzoek in de mond constateert beklaagde een ernstige ontsteking van het tandvlees rond het implantaat en stelt hij de diagnose peri-implantitis. Na overleg met klaagster wordt paradontale chirurgie uitgevoerd. Tijdens de behandeling heeft beklaagde gekozen voor een andere aanpak van het probleem rondom het implantaat en wijkt daarmee af van het behandelplan.

Klaagster verwijt beklaagde in haar klacht dat hij een operatieve ingreep heeft verricht zonder vooraf röntgenfoto’s van de kaak van klaagster te maken. Daarnaast verwijt zij beklaagde dat hij een andere behandeling heeft uitgevoerd dan vooraf was afgesproken, waarbij klaagster niet is ingelicht over de (mogelijke) risico’s en het resultaat van de ingreep.

Volgens het College heeft beklaagde niet tuchtrechtelijk verwijtbaar gehandeld. Betreffende klachtonderdeel één stelt het College vast dat beklaagde beschikking had over een recent door de tandarts van klaagster gemaakte röntgenfoto. Additioneel röntgenonderzoek door beklaagde was dan ook niet noodzakelijk aldus het College. Dit klachtonderdeel wordt ongegrond verklaard.

Wat betreft het tweede klachtonderdeel stelt het College aan de hand van het medisch dossier vast dat klaagster voldoende is geïnformeerd over de behandelopties en de zeer dubieuze en moeilijk te voorspellen uitkomst. Klaagster had in eerste instantie ingestemd met het verwijderen van het implantaat zo blijkt uit het medisch dossier. Vervolgens heeft klaagster tijdens telefonisch contact met beklaagde aangegeven toch af te zien van de verwijdering van het implantaat. In reactie daarop is gekozen voor een behoudende benadering ten aanzien van het implantaat. Dat beklaagde tijdens de operatieve ingreep heeft moeten kiezen het implantaat alsnog te verwijderen, valt hem in de gegeven omstandigheden niet te verwijten. Tijdens de zitting heeft beklaagde voldoende onderbouwd waarom hij niet voor een botcorrectie heeft gekozen. Ook dit klachtonderdeel wordt door het College ongegrond verklaard.

Nu het College beslist dat de klacht van klaagster kennelijk ongegrond is wordt beklaagde ook geen maatregel opgelegd.

Klik hier voor de uitspraak

Mr. Suzanne Steegmans is sinds 2010 advocaat bij KBS Advocaten N.V. te Utrecht en staat beroepsbeoefenaren, waaronder tandartsen, bij in procedures bij de Tuchtcolleges voor de Gezondheidszorg.