Belang van goede dossiervoering

Belang van goede dossiervoering

Op 25 juli 2019 heeft het Regionaal Tuchtcollege te Amsterdam een tandarts, verweerster, berispt in verband met het niet verstrekken van een afschrift van het dossier aan klager, het in het dossier opvoeren van verrichtingen die niet zijn gedaan en onjuist declareren.

Het Tuchtcollege overweegt onder verwijzing naar artikel 7:456 lid 1 BW dat op de hulpverlener de plicht rust om aan de patiënt desgevraagd zo spoedig mogelijk inzage te verschaffen in en een afschrift van het dossier te verstrekken, waarbij een termijn van 2 tot 4 weken redelijk wordt geacht. Verweerster heeft hieraan niet voldaan. Pas op de zitting bij (en op verzoek van) het Tuchtcollege heeft zij het volledig medisch dossier van klager overgelegd.

Voorts is gebleken dat verweerster in het dossier verrichtingen heeft genoteerd die niet zijn gedaan. Het ging daarbij (onder meer) om opgevoerde verrichtingen aan een element die in dezelfde zitting werd geëxtraheerd, hetgeen het Tuchtcollege zeer verbaast.

Meer in algemene zin wijst het Tuchtcollege verweerster onder verwijzing naar artikel 7:454 en 7:456 BW op het belang van een goede dossiervoering: “Goede, toegankelijke en begrijpelijke verslaglegging in het medisch dossier is van groot belang niet alleen voor de kwaliteit en continuïteit van de zorgverlening en begeleiding, maar ook vanwege de verantwoording en toetsbaarheid van het handelen van de desbetreffende hulpverlener. Uitvoering geven aan een behandelbeleid is een dynamisch proces. Het is van belang dit proces en eventuele aanpassingen daarin nauwgezet vast te leggen. Adequate dossiervoering dient de continuïteit van de zorgverlening, vergemakkelijkt de overdracht, strekt in het geval van complicaties of incidenten tot vergemakkelijking van reconstructie van de toedracht en stelt de behandelaar in staat – waar nodig – verantwoording af te leggen van het gevoerde beleid.”

Tot slot overweegt het Tuchtcollege ten aanzien van het verwijt dat verweerster onjuist heeft gedeclareerd, dat de indruk is ontstaan dat hier geen sprake is van een misslag, maar eerder van bewust handelen.

Het Tuchtcollege komt dan tot de conclusie dat het door verweerster geen gehoor geven aan het verzoek van klaagster om een afschrift van het volledige dossier te verstrekken en het onjuist bijhouden van het dossier verwijtbaar is. Het Tuchtcollege acht de wijze waarop verweerster heeft gedeclareerd laakbaar. Alles in ogenschouw nemende acht het Tuchtcollege de maatregel van berisping passend.

Klik hier voor de uitspraak 

Mr. Suzanne Steegmans is sinds 2010 advocaat bij KBS Advocaten N.V. te Utrecht en staat beroepsbeoefenaren, waaronder tandartsen, bij in procedures bij de Tuchtcolleges voor de Gezondheidszorg.