Een tandheelkundige rapportage moet voldoen aan de daaraan te stellen eisen

Een tandheelkundige rapportage moet voldoen aan de daaraan te stellen eisen

Klager heeft zijn eigen tandarts aansprakelijk gesteld. Daarop besloten zij in overleg met de klachtenfunctionaris om verweerder, tandarts en klinisch adviseur, klagers dossier te laten beoordelen. Na bestudering van het tandheelkundig dossier heeft verweerder een tandheelkundig advies uitgebracht. Klager verwijt verweerder – onder andere – dat het opgestelde rapport niet voldoet aan die eisen die daaraan gesteld mogen worden.

Het is vaste jurisprudentie van het Centraal Tuchtcollege dat een rapportage dient te voldoen aan de volgende eisen:

  1. het advies vermeldt de feiten, omstandigheden en bevindingen waarop het berust;
  2. het advies geeft blijk van een geschikte methode van onderzoek om de voorgelegde vraagstelling te beantwoorden;
  3. in het advies wordt op inzichtelijke en consistente wijze uiteengezet op welke gronden de conclusies van het advies steunen;
  4. het advies vermeldt de bronnen waarop het berust, daaronder begrepen de gebruikte literatuur en de geconsulteerde personen; en
  5. de rapporteur blijft binnen de grenzen van zijn deskundigheid.

Het College toetst ten volle of het onderzoek door de tandarts uit het oogpunt van vakkundigheid en zorgvuldigheid de tuchtrechtelijke toets der kritiek kan doorstaan. Ten aanzien van de conclusie van de rapportage wordt beoordeeld of de deskundige in redelijkheid tot zijn conclusie heeft kunnen komen.

Het Regionaal Tuchtcollege te Amsterdam overweegt dat het advies van verweerder niet voldoet aan de daaraan te stellen eisen. In de eindconclusie van het advies geeft verweerder bijvoorbeeld geen antwoord op de vraagstelling, maar refereert hij aan de schriftelijk geformuleerde klacht van klager. Daarnaast heeft verweerder vastgesteld dat bepaalde essentiële verplichte onderdelen niet in het dossier aanwezig zijn. In de conclusie wordt echter niet verwezen naar de tekortkomingen ten aanzien van de verplichte onderdelen in het dossier. Door verweerder is daarnaast niet duidelijk gemaakt hoe hij, indachtig die tekortkomingen tot zijn conclusie is gekomen. Ook is door verweerder een belangrijk aspect, namelijk een veelvuldig terugkerende behandeling aan element 16, buiten beschouwing gelaten. Door dit na te laten voldoet het advies niet aan de daaraan te stellen eisen.

Conclusie
Volgens het Regionaal College heeft verweerder onvoldoende zorgvuldig onderzoek gedaan en voldoet het advies op verschillende essentiële onderdelen niet aan de daaraan te stellen eisen. Om deze reden achter College een berisping op zijn plaats.

Klik hier voor de eerste uitspraak

Mr. Suzanne Steegmans is sinds 2010 advocaat bij KBS Advocaten N.V. te Utrecht en staat beroepsbeoefenaren, waaronder tandartsen, bij in procedures bij de Tuchtcolleges voor de Gezondheidszorg