Eerdere verwijzing naar kaakchirurg had extractie niet kunnen voorkomen

Eerdere verwijzing naar kaakchirurg had extractie niet kunnen voorkomen

Klaagster is sinds september 2015 patiënt bij de tandartsenpraktijk van verweerster. Naar aanleiding van de gang van zaken omtrent periapicale ontstekingen (PA-ontstekingen), heeft klaagster in april 2019 een klacht tegen verweerster ingediend bij het Regionaal Tuchtcollege te Amsterdam.

Kortgezegd verwijt klaagster verweerster dat zij nalatig is geweest door niet adequaat en tijdig te hebben ingegrepen nadat zij had geconstateerd dat er sprake was van PA-ontstekingen. Eerder handelen door verweerster had de extractie van de kiezen 46 en 47 kunnen voorkomen, aldus klaagster. Tot slot verzoekt klaagster het Tuchtcollege om toekenning van een schadevergoeding.

Wat ging hieraan vooraf? Gedurende een consult in maart 2016 heeft verweerster met klaagster besproken dat er sprake was van PA-ontstekingen bij twee kiezen. Op advies van verweerster heeft klaagster in de periode daarna drie maal een mondhygiëniste bezocht en hebben er een (periodieke) controles plaatsgevonden. Tijdens een periodieke controle in september 2018 is gesproken over een extractie of apexresectie van element 47, waarover klaagster zou nadenken, zo blijkt uit haar dossier. Op 4 maart 2019 meldde klaagster zich bij de tandartsenpraktijk vanwege pijnklachten en een gezwollen kaak. Verweerster heeft röntgenfoto’s gemaakt en klaagster vervolgens verwezen naar de kaakchirurg, met het verzoek aan de kaakchirurg tot beoordeling en/of behandeling van de elementen 46 en 47 wegens pijnklachten in die regio. De kaakchirurg heeft beide elementen verwijderd.

Klaagster heeft zich op 21 maart 2019 tot de tandartsenpraktijk van verweerster gewend en haar ongenoegen geuit over de situatie. Klaagster stelt dat zowel de bij de tandartsenpraktijk van verweerster werkzame mondhygiëniste als de kaakchirurg hebben verklaard dat de extractie had kunnen worden voorkomen.

Het Tuchtcollege overweegt dat klaagster deze stellingen niet onderbouwt. Daarnaast geven de stukken naar het oordeel van het Tuchtcollege geen aanleiding om aan te nemen dat de extractie had kunnen worden voorkomen indien klaagster eerder naar de kaakchirurg was verwezen. De patiëntgegevens geven aldus het Tuchtcollege blijk van regelmatige controles en behandelingen. Daarnaast geven de patiëntgegevens geen blijk van enig (tuchtrechtelijk) verwijtbaar handelen van verweerster.

Het Tuchtcollege verklaart de klacht ongegrond. Ten aanzien van het verzoek om schadevergoeding acht het Tuchtcollege klaagster niet-ontvankelijk. Het Tuchtcollege is immers niet bevoegd schadevergoedingen toe te kennen.

Klik hier voor de uitspraak

Mr. Suzanne Steegmans is sinds 2010 advocaat bij KBS Advocaten N.V. te Utrecht en staat beroepsbeoefenaren, waaronder tandartsen, bij in procedures bij de Tuchtcolleges voor de Gezondheidszorg.