Klachten over door tandartsen gegeven second opinion ongegrond

Klachten over door tandartsen gegeven second opinion ongegrond

Deze samenvatting is een vervolg op ‘Klager geen rechtstreeks belanghebbende bij expertise-rapport’. De betreffende klager (zelf tandarts) heeft in één klaagschrift klachten ingediend tegen vier beklaagden. Deze samenvatting richt zich op de uitspraken van het Regionaal Tuchtcollege te Den haag van 13 augustus 2019 ten aanzien van de derde en de vierde beklaagde. In beide gevallen gaat het om een klacht naar aanleiding van een second opinion.

Klager was in zijn klachten (met betrekking tot de advisering aan de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar en het letselschadebureau van patiënt) tegen de eerste twee beklaagden niet-ontvankelijk volgens het Tuchtcollege. Met betrekking tot onderhavige klachten ten aanzien van de andere twee beklaagden, inhoudende dat zij zich schuldig zouden hebben gemaakt aan het geven van ongeoorloofde second opinions, oordeelt het Tuchtcollege, dat klager kan als rechtstreeks belanghebbende worden aangemerkt. Het Tuchtcollege komt zodoende toe aan een inhoudelijke beoordeling van de klachten van klager.

Klager verwijt beklaagden dat zij zich beide niet hebben gehouden aan de richtlijnen en gedragsregels met betrekking tot een second opinion. Daarnaast verwijt klager de beklaagden dat sprake is van belangenverstrengeling gezien het delen van informatie met het letselschadebureau. Tot slot verwijt klager de beklaagden dat zij medewerking hebben verleend aan een financiële claim hetgeen aldus klager getuigt van corruptie en nepotisme.   

Het Tuchtcollege verklaart alle klachtonderdelen, en derhalve de klacht, jegens beide beklaagden ongegrond. Naar het oordeel van het Tuchtcollege hebben beklaagden niet in strijd gehandeld met de voor second opinion relevante richtlijn. Voorts hebben de beklaagden, op verzoek van het letselschadebureau, louter informatie verstrekt. Aldus het Tuchtcollege heeft klager daarmee zijn stelling dat sprake is van belangenverstrengeling, niet deugdelijk onderbouwd. Tot slot oordeelt het Tuchtcollege dat het klachtonderdeel ten aanzien van de vermeende corruptie ongegrond is aangezien klager zijn klacht niet nader heeft onderbouwd terwijl beklaagden de verwijten hebben ontkend.

Klik hier voor de eerste uitspraak en hier voor de tweede uitspraak.

Mr. Suzanne Steegmans is sinds 2010 advocaat bij KBS Advocaten N.V. te Utrecht en staat beroepsbeoefenaren, waaronder tandartsen, bij in procedures bij de Tuchtcolleges voor de Gezondheidszorg.