Klinisch adviseur mag bevindingen delen met klachtenfunctionaris

Klinisch adviseur mag bevindingen delen met klachtenfunctionaris

Klager heeft een klacht ingediend tegen een tandarts, die op verzoek van klager een advies heeft uitgebracht met betrekking tot de behandeling van klagers gebit in een aansprakelijkheidskwestie waarbij klager zijn eigen tandarts heeft aangesproken.

In de procedure in eerste aanleg heeft klager de tandarts verweten zonder zijn toestemming zijn bevindingen en het tandheelkundig dossier van klager aan de klachtenfunctionaris van de tandarts te hebben verstrekt. Het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg te Amsterdam heeft onder meer overwogen dat de toestemming van klager wel degelijk hierop zag, alsmede dat de tandarts in overeenstemming met de KNMT praktijkrichtlijn ‘Second Opinion’ uit 2004 heeft gehandeld. Het Tuchtcollege heeft de klacht van klager kennelijk ongegrond verklaard.

Klager stelt beroep in bij het Centraal Tuchtcollege en legt de kwestie in volle omvang voor en voert daarbij aan dat hij zijn medisch dossier niet heeft ontvangen. Dit laatste klachtonderdeel is niet in eerste aanleg aan de orde geweest.

Het Centraal Tuchtcollege acht klager wat betreft het nieuwe klachtonderdeel niet-ontvankelijk omdat het niet in eerste aanleg naar voren is gebracht. Voor het overige kan klager wel in zijn beroep worden ontvangen. Meer inhoudelijk oordeelt het Centraal Tuchtcollege dat het Regionaal Tuchtcollege onder verwijzing naar de stukken op goede gronden heeft geoordeeld dat de tandarts uit mocht gaan van de impliciete toestemming van klager de onderzoeksbevindingen van de tandarts aan de klachtenfunctionaris van de tandartsenpraktijk te verstrekken.

Het beroep van klager wordt verworpen.

Klik hier voor de uitspraak.

Mr. Suzanne Steegmans is sinds 2010 advocaat bij KBS Advocaten N.V. te Utrecht en staat beroepsbeoefenaren, waaronder tandartsen, bij in procedures bij de Tuchtcolleges voor de Gezondheidszorg.