Lezingen van partijen lopen uiteen

Lezingen van partijen lopen uiteen

Het is vaste tuchtrechtspraak dat als de visies van partijen ten aanzien van hetgeen waarover geklaagd wordt, lijnrecht tegenover elkaar staan en niet kan worden vastgesteld door het Tuchtcollege wat de feitelijke gang van zaken is geweest, het verwijt van de klager op het desbetreffende onderdeel niet gegrond kan worden verklaard. Ten aanzien van de meeste klachtonderdelen biedt het dossier hierbij (wel) uitkomst.

Het dossier bood klaagster een kwestie die in eerste aanleg speelde bij het Tuchtcollege te Den Haag onvoldoende soelaas. Verweerster stelde zich op het standpunt dat na haar vertrek uit de praktijk waarbij klaagster patiënt was, er was ‘gerommeld’ met de patiëntenkaart: een deel van de door verweerster genoteerde aantekeningen zouden zijn verwijderd dan wel gewijzigd. De tandarts had na haar vertrek uit de praktijk geen toegang meer tot het dossier. Essentieel beeldmateriaal van de stand van het gebit van klaagster voor aanvang van de behandeling bij verweerster was niet in het geding gebracht. Dit had tot gevolg dat het Regionaal Tuchtcollege te Den Haag geen feiten kon vaststellen op grond waarvan de verwijten ten aanzien van de behandeling door verweerster konden worden beoordeeld. Het Regionaal Tuchtcollege heeft de klacht afgewezen.

Het Centraal Tuchtcollege overweegt op 29 mei 20dat het beroep niet heeft geleid tot de vaststelling van andere feiten en tot andere beschouwingen en beslissingen heeft geleid dan die van het Tuchtcollege in eerste aanleg. Wel had het Centraal Tuchtcollege kennis genomen van een door klaagster overgelegde rapportage van een andere tandarts. Het Centraal Tuchtcollege overweegt dat in de inhoud van het rapport geen aanwijzingen zijn voor tuchtrechtelijk verwijtbaar handelen van verweerster.

Klik hier voor de uitspraak

Mr. Suzanne Steegmans is sinds 2010 advocaat bij KBS Advocaten N.V. te Utrecht en staat beroepsbeoefenaren, waaronder tandartsen, bij in procedures bij de Tuchtcolleges voor de Gezondheidszorg.