Second opinion

Second opinion

Het Regionaal Tuchtcollege te Amsterdam heeft op 21 juni 2019 de klachten tegen een tandarts die als hoofdtaak het geven van tandheelkundige adviezen en het doen van second opinions heeft, kennelijk ongegrond verklaard.

Wat speelde er? Verweerster heeft bij klaagster een second opinion uitgevoerd naar aanleiding van een verzoek van klaagster het tandheelkundig handelen van haar eigen tandarts te beoordelen. Verweerster heeft de anamnese afgenomen, klinisch mondonderzoek gedaan en röntgenfoto’s gemaakt om de toestand van het gebit te beoordelen. Vervolgens heeft verweerster een onderzoeksverslag van de second opinion gemaakt.

Klaagster verwijt verweerster dat zij geen behandeling heeft uitgevoerd bij klaagster, zoals volgens haar was voorgesteld door haar eigen tandarts. Klaagster verwijt de verweerster voorts dat zij klaagster niet structureel heeft bevraagd, klaagster het toegezegde gespreksverslag van de second opinion heeft onthouden en dat het onderzoeksverslag wordt gelijk gesteld met het gespreksverslag.

Het Tuchtcollege overweegt dat het opstellen van een gespreksverslag in het kader van een behandeling of second opinion niet gebruikelijk is. Verweerster mocht volstaan met het toezenden van het onderzoeksverslag aan klaagster. Het is juist dat verweerster, anders dan klaagster stelt, niet is overgegaan tot behandeling van klaagster. Verweerster behandelt geen patiënten, maar verricht uitsluitend second opinions. Het Tuchtcollege komt tot de conclusie dat verweerster met betrekking tot de klacht geen verwijt als bedoeld in artikel 47 lid 1 Wet Big kan worden gemaakt.

Klik hier voor de uitspraak 

Mr. Suzanne Steegmans is sinds 2010 advocaat bij KBS Advocaten N.V. te Utrecht en staat beroepsbeoefenaren, waaronder tandartsen, bij in procedures bij de Tuchtcolleges voor de Gezondheidszorg.