Verergerde pijnklachten aan kies

Verergerde pijnklachten aan kies

Klager heeft bij het Regionaal Tuchtcollege een klacht tegen een tandarts, verweerder, ingediend.

Daaraan ging het volgende vooraf. Klager meldde zich op 18 december 2017 met verergerde pijnklachten aan de kies 16. Na overleg met verweerder bood de assistente aan klager een afspraak aan in januari 2018, omdat het geen acute situatie betrof. Diezelfde dag werd de moeder van klager behandeld, waarbij klager aanwezig was. Na afloop van dat consult vroeg klager of hij verweerder even kon spreken. Verweerder heeft aangegeven dat het niet uitkwam vanwege de behandeling van andere patiënten. Op 20 december 2017 heeft klager telefonisch contact gehad met verweerder, waarop verweerder ruimte in de agenda heeft gemaakt en klager op 21 december 2017 heeft geholpen.

Klager verwijt verweerder het niet erkennen van pijnklachten en het weigeren van behandeling. Daarnaast wordt verweerder verweten niet professionele te hebben gehandeld.

Het Regionaal Tuchtcollege is van oordeel dat het enkele feit dat de pijn was verergerd niet betekent dat ook een acute situatie was ontstaan die onmiddellijke behandeling vergde. Gezien het feit dat verweerder klager op 21 december 2017 heeft behandeld, is verweerder klager toch tegemoet gekomen. Er bestond voor verweerder namelijk geen verplichting om klager boven alle andere patiënten voorrang te geven. De klachtonderdelen zijn ongegrond. Het dossier biedt voorts geen enkele aanwijzing voor een gebrek aan professionaliteit bij verweerder, aldus het Tuchtcollege.

Klager kan zich niet in dit oordeel vinden en gaat in beroep bij het Centraal Tuchtcollege.

Het Centraal Tuchtcollege verwerpt het beroep van klager. Het Centraal Tuchtcollege voegt daar nog aan toe dat het beter was geweest indien de tandarts op 18 december 2017 in de behandelkamer met klager in gesprek was gegaan over de onmogelijkheid hem op dat moment te behandelen en over het eventueel voorschrijven van pijnmedicatie. Dat verweerder dit achterwege heeft gelaten acht het Centraal Tuchtcollege echter, gelet op de omstandigheden, verdedigbaar en niet tuchtrechtelijke verwijtbaar. Mede vanwege het feit dat de tandarts op 20 december 2017 met klager heeft gebeld en klager tegemoet is gekomen door hem toch eerder te zien.

Klik hier voor de uitspraak

Mr. Suzanne Steegmans is sinds 2010 advocaat bij KBS Advocaten N.V. te Utrecht en staat beroepsbeoefenaren, waaronder tandartsen, bij in procedures bij de Tuchtcolleges voor de Gezondheidszorg.